5 april 2021

Scherpenzeelse raad eensgezind over toekomstplannen

Uitbreiding begraafplaats, bestemmingsplan nieuwe Jumbo,  Nieuwe Koepel en de samenwerkingsstrategie met Barneveld waren de belangrijkste agendapunten tijdens de raadsvergadering van 25 maart 2021. Een impressie. De eensgezindheid in de raad op deze ontwikkelingen is positief. Scherpenzeel kijkt vooruit!

 

Uitbreiding begraafsplaats Lambalgen

De SGP is blij met de voorgenomen uitbreiding van de begraafsplaats Lambalgen. Raadslid Jan-Dirk van de Waerdt: “Een waardige begraafplaats vinden we als SGP belangrijk. Het past binnen onze identiteit. (…) De SGP is blij met deze uitbreiding, alleen we zien dat bij de uitbreiding voorgesteld wordt gras toe passen. Gazon geeft meer onderhoudskosten. Is het college bereid het voorgestelde gazon te vervangen door verharding? “Het college zegde toe dat de inrichting overeen zal komen met de voorlaatste uitbreiding van de begraafplaats, waar verharde paden aangelegd zijn.

 

Nieuwe Jumbo – parkeren belangrijk aandachtspunt

Raadslid Jan Dirk van de Waerdt: “De huidige bebouwing vraagt om vervanging, er ligt een lang proces achter ons maar het plan is er nu. Het geheel ziet er mooi uit en wij zijn er van overtuigd dat dit een goede aanvulling voor ons dorp is. Wij zijn blij met een grote supermarkt op deze plek, waardoor het centrum een goede opfrisbeurt krijgt.(…) Hetgeen wat er als knelpunt uitschiet, zowel bij de andere fracties als de zienswijze en bezwaren die zijn ingediend, is het parkeren. Het is en blijft een belangrijk punt. Er zijn bezwaren van verschillende belanghebbenden in de directe omgeving. Wij gaan ervan uit dat de investeerders er ook grondig naar gekeken hebben en nog doen, immers een mooie supermarkt met slechte parkeervoorzieningen helpt natuurlijk niet om je investering terug te verdienen.

Wij snappen de bezwaren, maar wij willen niet graag dat het project vertraging oploopt. Op langere termijn zal verkeer en parkeren in het centrum aangepakt moeten worden, daarom zijn we wel blij met de motie van de GBS om het parkeren aan te pakken en extra parkeerplaatsen aan te leggen, op lange termijn zijn er hopelijk nog meer oplossingen.

Laten we met zijn allen naar het belang van ons hele dorp kijken en blijven kijken. Ons dorp wordt er beter van. Tevens blijft het een lastig punt, er is weinig ruimte om deze locatie om nog meer parkeerplekken te realiseren.”

Ook andere partijen benoemden parkeren als aandachtspunten. De motie van GBS werd aangenomen. Tevens zei het college toe opnieuw in gesprek te gaan met degenen die bezwaren hebben tegen de huidige plannen. De volledige raad stemde in met het voorliggende bestemmingsplan.

 

Nieuwe Koepel, betaalbaarheid als uitdaging

In dit raadsvoorstel werd voorgesteld om de ontwikkeling van Fase II De Nieuwe Koepel naar voren te halen. “Dit vanwege de ruimtelijke en geografische samenhang, de wens om tot een integrale stedenbouwkundige invulling te komen en de mogelijkheid om te komen tot een langjarig en zeer gedifferentieerd woningbouwprogramma.” De politieke discussie spitste zich toe op de betaalbaarheid van de nieuw te bouwen woningen, ontsluiting voor het verkeer en sociale huur.  Daarom waren er twee amendementen ingediend alsmede een motie. Raadslid Jan-Dirk van de Waerdt:

Allereerst willen wij benadrukken dat wij zeer positief zijn over de plannen, wij zijn blij dat het college, in het bijzonder de wethouder die dit behartigt, zo ambitieus bezig is. Super mooi om te zien en ook de gedrevenheid die er achter zit. En niet te vergeten in belang van ons dorp en de inwoners. Alleen, er zijn meerdere mensen in de raad die dagelijks voor hun werk in aanraking komt met soortgelijke plannen, waardoor er best een beetje kritisch wordt gekeken naar deze plannen, wat overigens niet erg is. Wij zien dit als een positieve bijdrage vanuit de raad.

Na de opinieronde van 11 maart 2021 zijn wij nog verder gaan nadenken hoe we met name betaalbare woningen voor alle Scherpenzelers kunnen regelen in dit plan. Want dit is voor ons een zeer belangrijk punt, daarom willen wij prijzen maximeren per type woning. Als we zo’n groot project gaan ontwikkelen, moeten ook mensen die het minder breed hebben een mogelijkheid kunnen hebben om een woning te kunnen kopen. Ieder weet hoe moeilijk dit kan zijn in deze tijd, laten we als raad daarom ook ons uiterste best doen om dit helpen te realiseren.” Er werd om dit doel te bereiken een amendement ingediend dat unaniem werd gesteund. Het amendement van de SGP was medeondertekend door GBS en CU. Op verzoek van de CU werden onder andere de mogelijkheden voor Koopgarant en het maximeren van het aantal woningen per type toegevoegd. Ook het amendement  van de GBS, medeondertekend door CU en SGP, inzake de ontsluiting van de Nieuwe Koepel werd unaniem aangenomen. Pro Scherpenzeel steunde de amendementen en het voorstel maar legde een stemverklaring af met daarin een kanttekening over het bouwtempo.

De motie van CU over sociale huur werd, na enige verwarring in de tweede termijn, ook unaniem aangenomen.

 

Samenwerkingsstrategie Barneveld

Het doel van dit stuk was: “De nadere duiding van de gewenste ambtelijke samenwerking, zoals beschreven in de Samenwerkingsstrategie, te bekrachtigen.” Tevens wordt in de inleiding opgemerkt: “ Barneveld heeft, als goede buur, herhaald dat zij ook in het geval van een zelfstandige bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel graag bereid is om op taakniveau met Scherpenzeel samen te werken.” Dit stuk doet recht aan de situatie waarin we on sbevinden: het ARHI proces is gestart (een spoor) maar Scherpenzeel ziet graag samenwerking (andere spoor).

Samenwerken is een werkwoord, twee partijen zijn nodig. De intentie van Scherpenzeel is helder:  “Samenwerking is het meest kansrijk als deze in samenspraak tussen de partners wordt vormgegeven en er ruimte is om gezamenlijk tot een product te komen dat bij voorkeur meer is dan de som van de individuele wensen en ideeën.” Fractievoorzitter Maarten Zwankhuizen vindt het een duidelijk voorstel van het college en een en ander is voldoende toegelicht door de gemeentesecretaris op de technische bijeenkomst op 8 maart jl. Ook de andere partijen steunen het raadsvoorstel waardoor het unaniem wordt aanvaard.

 

Scherpenzeelse raad eensgezind over toekomstplannen