Historie Scherpenzeel

Kiesvereniging Scherpenzeel

De kiesvereniging in Scherpenzeel is op 20 augustus 1959 opgericht. Veel kiesverenigingen werden eerder opgericht. Het is onduidelijk waarom in Scherpenzeel niet eerder een poging tot oprichting van een kiesvereniging is ondernomen. Mogelijk was de noodzaak tot het oprichten van een eigen partij voor de SGP-ers niet zo groot vanwege het behoudende geluid van de Protestants-Christelijke lijst. Die gecombineerde lijst vertegenwoordigde vooral de Antirevolutionaire Partij en de Christelijk Historische Unie. Eén raadszetel van deze lijst werd vanaf 1945 bezet door een SGP-er, in de persoon van L. van den Brandhof, diaken van de Gereformeerde Gemeente.

Oprichting

In het verkiezingsjaar 1959 vormden twee gebeurtenissen de directe aanleiding tot oprichting van de kiesvereniging en het deelnemen aan de verkiezingen met een eigen lijst. In de eerste plaats ontstond er onenigheid over de plaats van de SGP op de gecombineerde lijst. De toebedeelde plaats was niet hoog genoeg volgens de achterban. In de tweede plaats was er grote onvrede over het besluit van de gemeenteraad om het zwembad op zondag open te stellen. Op de oprichtingsvergadering kwamen 25 mensen die gelijk lid werden. Ouderling Hardeman van de Gereformeerde Gemeente werd de eerste voorzitter. Bij de eerste verkiezingen kwam de SGP met twee zetels in de raad, bezet door de heren Sterk en Osnabrugge. Vanaf die tijd is de SGP bijna onafgebroken vertegenwoordigd in de raad en is daarmee een stabiele factor. Bij de verkiezingen van 2006 spande het erom. De SGP kreeg net 50 stemmen tekort en liep daardoor de derde (rest)zetel mis. In stemmenaantal is het de derde partij van ons dorp. Naast Sterk en Osnabrugge vertegenwoordigden Van Egdom, De Zwarte, Van Vreeswijk, Van den Breevaart, Van Setten en Mulder de SGP. Van Vreeswijk was ook 8 jaar wethouder.

Vereniging

De geschiedenis van de vereniging laat geen opzienbarende dingen zien. Scherpenzeel staat niet vooraan bij het indienen van voorstellen op regionale en landelijke partijvergaderingen. In de beginjaren was de sfeer op vergaderingen gemoedelijk en soms nog niet al te ordelijk. Soms vonden de leden het wel een beetje rommelig. Ook werden vaak tijdredes georganiseerd, soms wel drie keer per jaar. Die tijdredes werden steevast gehouden door Hervormde predikanten uit de rechterflank van de Hervormde Kerk. Predikanten van andere kerkverbanden hadden geen tijd. Niet alle leden konden dat waarderen. De kiesvereniging leek volgens hen meer op een hervormde evangelisatie dan op een politieke vereniging. Vanaf het begin werden verrassend actuele onderwerpen behandeld. Bijvoorbeeld over ‘de taken van de overheid’ en ‘het economisch beleid het kabinet’. Gaandeweg is de sfeer zakelijker geworden. In hoofdzaak functioneert de kiesvereniging nog hetzelfde, ten dienste van het doel waarvoor ze is opgericht.

Gemeenteraadsfractie

In de beginjaren was duidelijk merkbaar dat de partij opgericht was vanwege de openstelling van het zwembad op zondag. Onophoudelijk werd dit ontheiligen van Gods dag door de SGP aan de orde gesteld. In die tijd gebeurde dat in iets andere bewoordingen. De SGP laat nog steeds dezelfde bezwaren doorklinken, vooral bij de algemene beschouwingen over de begroting. De fractie wil voortdurend, in eigentijdse bewoordingen, aangeven waar het uiteindelijk om draait: “De overheid is verantwoording schuldig aan God, ze is Gods dienares. Ze dient iedereen op te roepen Gods geboden te houden.” Daarnaast vergaten de raadsleden de zakelijke belangen niet. Voortdurend heeft de SGP in Scherpenzeel oog gehad voor de belangen van de gehele bevolking. En daarom ook voor een sober en degelijk financieel beleid. Wie de bijdrage van de fractie in de afgelopen jaren bestudeert ziet dit als een rode draad door alle bijdragen. Heel kenmerkend is de gereserveerde houding van de fractie ten opzichte van subsidieverstrekking. Vaak omdat de doelstelling van de vereniging of instelling zich niet verdraagt met onze identiteit. Maar ook omdat de SGP zich op het standpunt stelt dat de gebruiker betaalt. Wie de recente discussies over de tekorten bij sportterrein ‘De Bree’ en Kulturhus ‘De Breehoek’ voor de geest haalt weet dat de SGP een consistente lijn handhaaft. Ook in de toekomst wil de SGP-fractie op het principiële en praktische aambeeld blijven hameren. In afhankelijkheid. Deo volente.

Onze Missie toen en nu

De SGP in Scherpenzeel acht het heilzaam voor de samenleving dat Gods Woord de basis is van, en het vertrekpunt voor beleid, bestuur en uitvoering. De ambitie van de SGP is dan ook vanuit deze overtuiging vorm en inhoud daarvan te geven naar de samenleving toe en concreet daaraan gestalte te geven door middel van participatie aan het politiek-bestuurlijk proces binnen Scherpenzeel, eerst als Kiesvereniging toen, en nu tegenwoordig als Afdeling.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.