22 december 2020

Rust en reflectie, en de uitgangspunten van de warmtevisie

17 december 2020 vond de laatste raadsvergadering in 2020 in digitale setting plaats. Hieronder een impressie. Voor de vergadering start krijgt waarnemend burgemeester Harry de Vries het woord voor een mededeling. Hij geeft een terugblik op het afgelopen jaar en deelt mee zijn ontslag aan te bieden bij de Commissaris van de Koning.

Griffie bedankt!

Maarten Zwankhuizen spreekt als waarnemend voorzitter namens de hele raad zijn grote waardering uit voor het werk van de griffie en overhandigt de griffier en de griffiemedewerkster een blijk van waardering.

Rust en reflectie

Het rapport Frissen komt kort procedureel aan de orde bij het agendapunt actualiteiten raad. De oppositie bedankt hierbij Harry de Vries n.a.v. zijn terugblik. De coalitiepartijen geven aan dat ze het rapport Frissen in de volle breedte geagendeerd willen zien voor DV de eerste raadsvergadering van 2021. Raadslid van As: “Als SGP geven we graag een vervolg aan de discussie, door het in de raadsvergadering  van DV 11 februari 2021 nader te bespreken. Wat ons betreft komen dan in ieder geval aan de orde de vertrouwenskwestie, de bestuurscultuur en de onderliggende factoren zoals de ARHI-procedure en de rol van de provincie.  Wat de SGP betreft willen we als raad reflecteren op de situatie, maar ook en vooral lessen trekken voor de toekomst. Als we tot gezamenlijk gedeelde conclusies kunnen komen, is ons dat een nadere bespreking meer dan waard. Nu eerst even een periode van rust en reflectie, met Kerst op komst in een bijzondere tijd!

Ook de oppositiepartijen geven aan nadere bespreking in februari een goed idee te vinden, nu eerst tijd voor rust en bezinning.

Warmtevisie (nota van uitgangspunten)

Over dit agendapunt heeft de SGP fractie tijdens de opinieronde van 30 november 2020 al uitgebreid het woord gevoerd. Hier werd het volgende gezegd door commissielid Nico Visser:

Een verantwoorde energietransitie is een doelstelling waar we als SGP ons goed in kunnen vinden. Maar wel met de nadruk op verantwoord en langzaam maar zeker krijgen we het gevoel dat we bezorgder moeten zijn over de maatregelen die genomen worden, dan over het klimaatprobleem zelf.

Vanavond spreken we over de warmtevisie. Een visie die niet alleen de opwek van energie raakt maar waarbij de te nemen maatregelen grotendeels plaatsvinden achter de voordeur van iedere Scherpenzeler. Dat laatste maakt dit vraagstuk een ingrijpend vraagstuk. Want daar gaan we als gemeente niet over, maar is een beslissing die onze inwoners en ondernemers moeten gaan maken.

Een keuze die we niet voor ze kunnen maken maar waar we ze wel optimaal bij moeten ondersteunen. Dat is de opdracht waar het college en onze ambtenaren voor staan. Dit vergt niet alleen een visie of duidelijke maatregelen maar ook een intensief traject van communiceren en participeren.”

(…)

Pilotwijken

Nico Visser: “Wat betreft het eerste uitgangspunt rondom aanpak en tempo begrijpen we de keuze voor pilotwijken om de opgave behapbaar te maken. Ook het maken van een participatieplan is uiteraard een belangrijk onderdeel. Toch denken we dat hier een stap voor zit en willen we aandringen op een continue proces voor het creëren van bewustzijn bij inwoners en ondernemers. Begin daar direct mee en zet bijvoorbeeld net als andere gemeentes onder andere ook het energieloket hiervoor in. Mochten de omstandigheden het toelaten dan kunnen ook andere organisaties en initiatieven hier waarschijnlijk bij ondersteunen.

Gebruik ook de tijd die we hebben. De uiteindelijke doelstelling is klimaatneutraal in 2050. Houd de focus daarop en gebruik de komende jaren vooral om naast bewustzijn te creëren duidelijkheid te geven over praktisch invulbare en betaalbare oplossingen door kleine pilottrajecten. De 55% reductie in 2030 is toch niet haalbaar dus laten we die niet als uitgangspunt nemen.”

Besparen en isoleren

De eerste concrete pijler is besparen en isoleren. Hier wordt een concrete doelstelling voor isoleren aan gekoppeld, maar er staan geen concrete uitgangspunten in voor besparen. Hoe gaan we concreet in gesprek met onze inwoners over energiebesparende maatregelen en welke ondernemers en organisaties kunnen de gemeente helpen met deze advisering. Denk aan makelaars, installatiebedrijven, doe-het-zelf-zaken enzovoort. Hier is alleen de beschikbaarheid van het energieloket niet voldoende.

Wat betreft isolatie ligt de focus vooral op de huiseigenaren, maar is ook de gemeente zelf hier geen partij in bij het beter isoleren van leidingwerk en installaties. Is dit ook al meegenomen in alle toekomstige onderhoudsplannen om dit efficiënt en met zo weinig mogelijk extra overlast te regelen?

Nieuwe technieken

Dan de uitgangspunten over nieuwe technieken. Hierbij wordt aangegeven vooraf geen technieken uit te sluiten. Dat is een mooi streven maar we willen het college wel aan de motie van de SGP op 29 september 2020 herinneren waarin we het college opriepen geen nieuwe biomassa centrales in het lokale beleid op te nemen en voorlopig geen onomkeerbare maatregelen en uitgaven op te nemen zolang er geen beter alternatief dan verwarming door gas voor bestaande bebouwing beschikbaar is.

Collectief vs individuele keuzes

Dan de voorkeur voor collectieve oplossingen. De motivatie hierbij is het ontzorgen van de eigenaar in werkzaamheden, onderhoud en investering. We geloven ook zeker dat vooral het laatste bij een collectieve oplossing aantrekkelijk zal zijn. Toch willen we benadrukken dat ook individuele keuzes mogelijk moeten blijven voor de inwoners. De mooiste optie zou zijn als de gemeente een transparant vergelijkingsmodel kan opzetten van collectieve oplossingen versus individuele oplossingen. Dan bieden we de inwoners echt een transparante keuze.

Betaalbaarheid

En wat betreft die betaalbaarheid nog drie concrete opmerkingen:

  1. blijf ook als gemeente signalen afgeven naar de hogere overheden dat dit een zeer belangrijk punt is in deze transitie.
  2. In het Gelders energie akkoord is subsidie beschikbaar voor ‘de wijk van de toekomst’. Is hier vanuit Scherpenzeel al naar gekeken of dit mogelijk gekoppeld kan worden aan één van de pilotwijken?
  3. Wordt er ook goed gekeken naar de financiële positie van onze Scherpenzeelse inwoners omdat dit niet altijd aan hoeft te sluiten bij ‘landelijke gemiddelden’ waardoor een lokale afwijking in oplossingsrichtingen misschien nodig zal zijn

Inhoudelijk is een veelgehoorde richting bij de collectieve oplossingen is een warmtenet. Ziet het college dit ook als een haalbare oplossing voor Scherpenzeel? Wordt dan ook onderzocht welke rol de gemeente wil spelen gezien de complexe wetgeving waarin veel mag maar wel van de gemeente bijvoorbeeld ook een rol in de exploitatie gevraagd wordt?”

Samengevat de volgende aandachtspunten voor dit raadsvoorstel die we ongetwijfeld zullen amenderen na toelichting van de wethouder:

  1. Een apart uitgangspunt vaststellen voor het creëren van bewustzijn bij inwoners en ondernemers
  2. Focus op 2050 en gebruik de beschikbare tijd zorgvuldig en effectief
  3. Stel een concrete doelstelling voor besparing op
  4. Koppel isolatie van leidingwerk en installaties aan toekomstige onderhoudsplannen
  5. Borg dat individuele keuzes mogelijk blijven voor inwoners
  6. Zet zo mogelijk een transparant vergelijkingsmodel op voor collectieve en individuele oplossingen

Een aantal van deze punten zijn verwoord in een amendement wat we hebben ingediend tijdens de raadsvergadering welke u hier terug kunt lezen. De heer van der Waerdt benadrukte daarbij nog een keer dat we als SGP vanuit bijbels perspectief staan voor rentmeesterschap van deze aarde en alleen kritisch zijn op te nemen maatregelen en de bijbehorende kosten.

Het CDA voegde hier nog een motie aan toe die u hier terug kunt lezen.

Het amendement, raadsvoorstel en de motie werden met algemene stemmen aangenomen.Rust en reflectie, en de uitgangspunten van de warmtevisie