7 juli 2021

Het besluit van Provinciale Staten: jammer, maar niet verbaasd

Persbericht SGP Scherpenzeel naar aanleiding van vaststelling Herindelingsadvies in Provinciale Staten.

Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter SGP Scherpenzeel, 7 juli 2021

Provinciale Staten van Gelderland hebben in meerderheid ingestemd met het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel. Onze reactie op dit besluit.

Het besluit van Provinciale Staten: jammer, maar niet verbaasd

Wij betreuren dit besluit. Niet dat dit besluit ons verbaasd. Al heel lang zien we dat uit dit proces slechts één uitkomst lijkt te moeten komen, en dat is gedwongen herindeling. De provinciale reus gaf Scherpenzeel geen keus. Maar er wordt onzes inziens voorbijgegaan aan de kaders voor de wet ARHI als het gaat om draagvlak (geen politiek en maatschappelijk draagvlak), de evidente bestuurskrachtproblemen zijn niet aangetoond en de financiële positie van Scherpenzeel wordt negatief geframed. De financiële positie is recent opnieuw getoetst door financieel specialist Jan Verhagen en opnieuw beoordeeld als solide. Objectiviteit wordt erg gemist in dit proces. Dit is niet wat de samenleving van Scherpenzeel voor ogen had toen de peiling gehouden werd! Neem hierbij de procedurele fouten en het harde oordeel van meerdere externe deskundigen over het gevolgde proces. Neem daarbij de recent naar boven gekomen integriteitskwestie waarvan wij de inhoud niet kunnen beoordelen. Maar hier moet op zijn minst volkomen helderheid over komen. Er was weinig kritiek van de Staten zelf. Hoe dan ook, ons standpunt is en blijft zoals verwoord in de raad van 21 april 2021 over de zienswijze op het herindelingsontwerp . Samengevat: we zijn voor zelfstandigheid, tenzij het tegendeel wordt bewezen. En we vinden dat het tegendeel tot nu toe niet bewezen is!

De opstelling van de SGP Gelderland: Inhoudelijk verschil met Scherpenzeel

Zoals bekend heeft de SGP in de Provinciale Staten van Gelderland vóór het herindelingsadvies gestemd. Wij vinden het jammer dat een andere afweging gemaakt is. De variant van zelfstandigheid gecombineerd met Barneveld als strategische partner heeft de voorkeur van de Scherpenzeelse SGP. Wij menen dat dit het meest recht doet aan het draagvlakcriterium zoals verwoord in het beleidskader herindelingen.

Iedereen kent ons standpunt over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel, en daarin verschillen we als lokale fractie van mening met de provinciale fractie. Dit zijn inhoudelijke verschillen en wij willen het bij de inhoud laten. In hun standpuntbepaling en keuze hebben zij kennelijk een eigenstandige afweging gemaakt. Daarin heeft de provinciale SGP-fractie verschillende argumenten gebruikt en we volstaan met het verwijzen naar dat debat (verklaring SGP Gelderland).

 

Vaststelling Herindelingsadvies in Provinciale Staten.