27 juni 2022

Samen vooruit

 

Een tweetal raadsverslagen

Verslag raadsvergadering 9 juni 2022

 

Bij de aanvang raadsvergadering werd een minuut stilte gehouden in verband met overlijden van Han de Ridder (VVD). Eveneens was dit de eerste raadsvergadering waarin Henny van Dijk zelfstandig doorgaat als eenmansfractie.

Bij het agendapunt actualiteiten reflecteren de andere fracties op de nieuwe situatie. SGP’er Maarten Zwankhuizen: “Dit soort processen kent alleen maar verliezers. Het is onze dure plicht om dat verlies te beperken en ondanks alles toch vooruit te kijken. Wat ons betreft proberen we met iedereen in deze raad samen te werken op een manier die over de inhoud gaat.

Daarnaast werd nog gemeld dat Scherpenzeel klaar is voor de invoering van de Omgevingswet, dat er spoedoverleg plaatsvindt over de impact van de stikstofbrief van het kabinet op onze regio en dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het plan Jumbo. Het bestemmingsplan moet op een klein onderdeel worden aangepast.

Bij het agendapunt over de veiligheidsregio Gelderland (VGGM) werd een amendement ingediend door VVD, GBS en SGP om het volgende kenbaar te maken: “Vervroegde afschrijving van voertuigen is ongewenst; de VGGM volgend moet zijn als het gaat om duurzaamheid en zeker niet vooruit moet lopen als de kosten groter zijn dan de baten.

 

 

Verslag raadsvergadering 23 juni 2022

 

Het nieuwe college van GBS en SGP werd deze raadsvergadering geïnstalleerd, door vier wethouders te benoemen. Gerard van Deelen, Izaäk van Ekeren, Evert van de Glind en Henk Vlastuin mogen Scherpenzeel de komende vier vooruit helpen. Ook werd er gedebatteerd over het bestuursakkoord 2022-2026 met als titel: ‘Samen vooruit’.  Tevens werden twee nieuwe raadsleden (Jan-Dirk van de Waerdt, Nico Visser, beiden SGP) toegelaten tot de gemeenteraad en werd een nieuw raadscommissielid (Willeke van den Broek, GBS) benoemd.

 

Samen vooruit

Henk Brons (GBS) gaf een toelichting over de totstandkoming van het bestuursakkoord, zorgvuldigheid stond voorop. Hij noemde onder andere zaken als een lange termijnvisie, meer activiteiten voor de jeugd en de kans om de Breehoek een boost te geven.

Maarten Zwankhuizen (SGP) vulde aan: “Het is zover. De titel zegt: ‘Samen vooruit’. Dat willen we allemaal, al verschillen onze invullingen. De ondertitel van het bestuursakkoord zegt wat we willen: versterken – verbinden verrassen. Versterken, bijv. de organisatie. Er is het nodig gebeurd. Verbinden, we moeten het gezamenlijk doen als raad. Verrassen, na de bespreking van dit stuk willen we verder zaken oppakken met de raad als geheel.” Hij sloot zijn bijdrage af met een verwijzing naar de wijze Prediker: “Vreest God en houdt Zijn geboden. In de wetenschap dat de praktijk weerbarstig is.” Dat is wat ons drijft. De volledige tekst vindt u hier.

 


Uitgestoken hand

De oppositie partijen CDA, VVD en Pro Scherpenzeel feliciteerden de coalitiepartijen met het bestuursakkoord en zijn blij met de uitgestoken hand. Er werden, uiteraard, kritische kanttekeningen geplaatst. Een impressie van de opbouwende kritiek:

-       CDA benadrukte het belang van de energietransitie (ook op de lange termijn), vroeg extra aandacht voor woningen voor senioren en mantelzorg ten behoeve van dementerenden.

-       VVD zag kansen om kaders te stellen. De VVD wil meer regie op het gebied van ruimtelijke ordening en verlaging van de lasten voor inwoners.

-       Pro Scherpenzeel onderstreepte het belang van meedoen met de Regionale Energie Strategie (RES) en miste opmerkingen in het bestuursakkoord over armoedebestrijding en kansenongelijkheid.

De nieuwe fractie Van Dijk gaf aan mee te doen, mits… Ze noemde bijvoorbeeld de invoering van het IJslandse model in het sociaal domein. De mogelijkheid tot het geven van aanvullingen op het bestuursakkoord zag zij als een kans.

Bij de discussie over het aantal FTE wierp Van Dijk zich op verbinder door tussen het voorgestelde amendement van de oppositie en de coalitie in te gaan zitten. Echter, zonder effect. Het aantal FTE werd ongewijzigd vastgesteld, de geloofsbrieven werden onderzocht, daarna werd overgegaan tot benoeming en beëdiging van de heren Van Deelen, van Ekeren, van de Glind en Vlastuin. Ook de heren Van de Waerdt, Visser en mevrouw van de Broek werden geïnstalleerd.

Samen vooruit