1 april 2014

Coalitieakkoord 2014-2018

SAMEN ZORGEN
SAMEN LEVEN
SAMEN WERKEN

 

COALITIEAKKOORD 2014-2018
SGP – CDA – CHRISTENUNIE

De partijen SGP, CDA en ChristenUnie hebben een akkoord bereikt om samen als coalitiepartijen verder te gaan. Het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen zorgen, Samen leven, Samen werken’ geeft aan op welke manier de drie partijen, in een constructieve samenwerking met de gemeenteraad, de komende jaren aan dit motto inhoud willen geven.

 

Ook is overeenstemming bereikt over de portefeuilleverdeling van de beoogde wethouders: de heer H.J.C. (Henk) Vreeswijk namens de SGP, mevrouw V.M. (Margo) van de Fliert-Klein namens het CDA en de heer T.A. (Tonnis) van Dijk namens de ChristenUnie.


Portefeuilles


De coalitiepartijen hebben overeenstemming bereikt over de omvang van het college en de verdeling van de portefeuilles. Vanwege de nieuwe zorgtaken en andere ontwikkelingen op het gebied van leven en werken, wordt meer capaciteit van het college gevraagd.

 

De portefeuilleverdeling is:


Burgemeester B. Visser


Bestuurlijke organisatie, economische zaken, regionale samenwerking, Regio FoodValley, informatie en automatisering, publieke dienstverlening, klantencontactcentrum, handhaving, markt en burgerzaken.


Wethouder H.J.C. (Henk) Vreeswijk (100%)


Financiën, belastingen, personeel en organisatie, huisvesting organisatie en bestuur, Project Weijdelaer, onderwijs en educatie, sociaal domein (incl. WMO), jeugdzorg, begraafplaats en aula, ouderenbeleid en gezondheidszorg.


Wethouder V.M. (Margo) van de Fliert-Klein (65%)


Openbare werken en groenvoorziening, verkeer & vervoer, volkshuisvesting / woonruimteverdeling, recreatie en toerisme (incl. zwembad), bibliotheek, cultuur, Kulturhus De Breehoek en Project Centrumvisie.


Wethouder T.A. (Tonnis) van Dijk (65%)


Ruimtelijke ordening, Project Zuid, welstand, bouw- en woningtoezicht, natuur en milieu, grondexploitatie, monumentenzorg, sport (incl. binnensport kulturhus) en Sportterrein De Bree.


Belangrijke ontwikkelingen


De komende bestuursperiode zijn zorg, onderwijs, economie en bouwen belangrijke speerpunten. In het coalitieakkoord staat hoe de partijen hier, samen met andere partijen in de raad en de samenleving, inhoud aan geven. De partijen vinden het belangrijk dat de gemeente open en tijdig communiceert met inwoners, ondernemers, kerken, verenigingen en met maatschappelijke organisaties.
Daarnaast zetten zij zich in voor een financieel gezond Scherpenzeel; de onroerende zaakbelasting wordt in principe alleen met het inflatiepercentage verhoogd.

Coalitie-akkoord 2014-2018Het Coalitieakkoord is te verkrijgen als PDF document.