26 februari 2022

Zwarteland 2

Hieronder het standpunt van de SGP-fractie Scherpenzeel over Zwarteland 2. We hanteren een consistente lijn, maar er branden wat ons betreft serieuze waarschuwingslampen voor de initiatiefnemers. We zijn niet vanzelfsprekend akkoord, zeker niet omdat nu nog veel onbekend is. We hebben ook scherpe kritiek op de nu bekende uitgangspunten. Waar is de beweging uit de breedte van de ondernemers? Het is voor ons richting alle betreffende ondernemers: graag of helemaal niet. Het is niet alleen de politiek die even de kastanjes uit het vuur moet halen. Dan maar niet!

De SGP is voor uitbreiding van bedrijvigheid

Al in 2013, toen de raad in grote meerderheid de structuurvisie vaststelde, zijn plannen bedacht om het gebied ten zuiden van de Stationsweg (deels) in te vullen als bedrijventerrein. In 2018 heeft het college van B&W namens GBS/CU/Pro Scherpenzeel hier samen met de initiatiefnemers een vervolg aan gegeven, wat in 2019 tot een positief principebesluit heeft geleid, gevolgd door een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemers in 2021.

 

In deze hele periode is er bestuurlijk draagvlak geweest voor deze ontwikkeling en vanuit dat uitgangspunt zijn de initiatiefnemers doorgegaan met hun plannen. Als SGP waren wij ook voor deze ontwikkeling. We willen nu niet vlak voor de verkiezingen gaan draaien. Ons ja is ja. Hier past geen willekeur als overheid. Scherpenzeelse bedrijven hebben een gewaardeerde plaats in ons dorp. Deze ondernemers hebben op termijn meer ruimte nodig en in de regio is er een zeer groot tekort aan ruimte voor bedrijven. Daarom willen we voor bestaande Scherpenzeelse bedrijven ruimte bieden. Dat is de bedoeling van Zwarteland 2. En dat is al die tijd onze consistente lijn geweest.

 

Er liggen echter nog geen concrete plannen waar de gemeenteraad over kan beslissen. Dat zal nog wel even duren. Toch is het regelmatig in het nieuws. We weten op dit moment (uit eerdere berichtgeving) dat het plan de grond verdeeld in 33% voor Modiform, 33% voor lokale bedrijven en 33% is bestemd voor een groene en/of maatschappelijke functie. Het is onmogelijk om op details in te gaan die nog niet vaststaan of die we niet eens weten. Het is echter niet zo dat we tegen elke prijs akkoord zullen gaan.

Niet alles is acceptabel voor de SGP

We zullen zeer kritisch zijn op de uitwerking en inpassing van de plannen. We begrijpen dat de plannen, ook voordat ze gedetailleerd bekend zijn, vragen oproepen. Daar moeten we serieus mee omgaan. We gaan er in ieder geval van uit dat alle plannen moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving. Daar kan geen twijfel over bestaan. Welke criteria en voorwaarden de gemeente wat ons betreft moet hanteren? In willekeurige volgorde:

 

  1. Revitalisering Zwarteland 1. De initiatienemers hebben vanaf het begin aangegeven dat er eerst ingezet zal worden op revitalisering van Zwarteland 1. Pas als dat afgerond is zou een overstap naar de zuidkant van de Stationsweg aan de orde zijn. In de informatie hebben we dit tot nu toe gemist. Wat is hier van terechtgekomen?
  2. Duurzaamheid. Welke bijdrage aan duurzame energievoorziening gaat het bedrijventerrein opleveren? Er liggen grote maatschappelijke opgaven en het kan niet zo zijn dat een uitbreiding als deze daar geen positieve bijdrage aan levert.
  3. Concentratie en verkeer. Er zou sprake zijn van verplaatsing van het hoofdkantoor van Modiform naar Scherpenzeel en door concentratie van activiteiten zouden de verkeersbewegingen in en rond Scherpenzeel minder worden. Dat moet aangetoond worden. Is daar nog steeds sprake van?
  4. Scherpenzeelse ondernemers. Er zijn voldoende lokale bedrijven die kunnen profiteren van een mooie locatie in het plan. Juist het gezamenlijke belang van veel Scherpenzeelse ondernemers is de aanjager geweest. Wij hebben over het belang, de betrokkenheid en de toewijzing van belanghebbende Scherpenzeelse ondernemers nog weinig gehoord. Is die betrokkenheid er nog steeds?
  5. Inpassing. Is er voldoende aandacht voor een groene inpassing van de plannen, langs de Grebbelinie, langs de Stationsweg en de doorgaande verkeerstroom? Hier willen we een helder verhaal. Niet elke invulling en elke hoogte is acceptabel!
  6. Omwonenden. Er moet serieus omgegaan worden met bezwaren van directe omwonenden. Zijn de omwonenden voldoende betrokken en wat is er met hun op- en aanmerkingen tot nu toe gedaan?

 

Deze punten bepalen te zijner tijd onze positie in het debat wat de gemeenteraad zal voeren en wat ons betreft zijn deze punten bepalend voor de voortgang van de plannen.

Afsluitend

Zoals eerder aangegeven is er lange tijd een bestuurlijke meerderheid geweest om uitbreiding van bedrijventerrein vorm te geven. Daarbij ging het telkens om meer dan alleen het belang van de directe initiatiefnemers, maar om een belang vanuit de breedte van de samenleving waar ondernemers deel van uitmaken. Dan zullen we dat moeten merken in de inzet en bereidheid van alle betrokkenen. Alleen dan heeft deze ontwikkeling kans van slagen. Het is graag of helemaal niet.

Zwarteland 2