7 juli 2023

Verslag raadsvergadering 4 juli 2023

De laatste raadsvergadering voor het reces is traditioneel een lange vergadering. Vaak moeten er voor de zomer nog een aantal besluiten worden genomen en vaak is de kadernota één van deze besluiten; zo ook dit jaar.

Actualiteit – fractie PRO Scherpenzeel

Tijdens het agendapunt actualiteiten deelde mevrouw van Riel (raadslid PRO Scherpenzeel) mee dat ze in september hoopt te verhuizen naar Amersfoort en daarom haar ontslag als raadslid heeft aangeboden. In de raadsvergadering op 28 september hoopt ze officieel afscheid te nemen en wordt haar opvolger geïnstalleerd.

Aandeelhouderschap Afvalcombinatie De Vallei (ACV)

In de opinievergadering was een discussie ontstaan over het budgetrecht en de manier waarop het gevraagde bedrag in het raadsvoorstel was verwerkt. Om dit op te lossen diende het CDA namens alle raadsfracties een amendement in zodat dit beter geborgd is.

Jan-Dirk van de Waerdt legde namens de SGP fractie de nadruk op het feit dat dit voorstel tot samenwerking juist een hele positieve ontwikkeling is voor onze positie in de regio. Dat is een compliment voor het college en biedt perspectief voor de toekomst.

Ook uit de bijdragen van de andere fracties bleek dat dit raadsvoorstel op inhoud breed gedragen werd.

Het college omarmde het amendement; het versterkt het beslispunt over het budget. Het voorstel werd vervolgens zonder stemming unaniem aangenomen.

Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG)

Een complex en veel omvattend onderwerp. De mooiste samenvatting van dit groeidocument en de bijbehorende uitdaging staat verwoord in het amendement wat de SGP samen met het CDA indiende. Het amendement met een zienswijze op dit dossier kunt u hier teruglezen.

Daarnaast diende ook GBS een amendement in waarin een aantal aanvullende onderwerpen werden aangehaald rondom specifieke onderwerpen. Omdat deze ook zeker relevant waren heeft de SGP deze mede ondertekend.

Kadernota

Bij de algemene beschouwingen vorig jaar zei Maarten Zwankhuizen namens de SGP fractie al dat we in een crisistijd leven en dit herhaalde hij dit jaar. Hij vervolgde met de volgende inleiding:

Natuurlijk is de ene crisis erger dan de andere. En: soms máken we van dingen een crisis. In ieder geval beleven we onzes inziens nu een vertrouwenscrisis. Tussen overheden en overheid en inwoners. Veel voorbeelden zijn bekend.

De Scherpenzeelse aanpak moet beter kunnen opleveren! Het is al eerder genoemd tijdens de opinievergadering over de kadernota: het is te waarderen dat we op deze manier over een kadernota kunnen debatteren en na afloop met elkaar door één deur kunnen.

Met alle verschillen die er zijn.

Is de Scherpenzeelse aanpak alléén de oplossing? Ten diepste niet. Waar vertrouwen we op? In één van de Psalmen staat: ”Vest op prinsen geen betrouwen”. Mensen, zelfs overheden kunnen ons niet geven wat we nodig hebben. We zijn afhankelijk van God die kan helpen. De wijze koning Salomo zei het zo in de Spreuken (3:5): “Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.” Het mag ons wel bescheiden maken.

Dat is onze wens aan de raad, het college en de organisatie.

Lees hier de integrale bijdrage van Maarten Zwankhuizen over de kadernota 2024-2027

Hamerstukken

Door een goede voorbereiding in de opinievergaderingen konden een aantal onderwerpen deze raadsvergadering met een hamerslag worden afgerond. Het ging om de volgende onderwerpen:

  • Wijziging van de gemeenschappelijke regeling regio Foodvalley
  • Voorbereidingskrediet nieuwbouw OBS de Dorpsbeuk
  • VVGM kaders en begroting
  • Vergoedingsregeling adviescommissie omgevingskwaliteit
  • Nota bodembeheer en bodemfunctieklassenkaart
  • Instellen gemeenschappelijke rekenkamer Scherpenzeel
  • Huisvestigingsverordening
  • Bestuurs- en 1e financiële rapportage (Voorjaarsrapportage 2023)

Mocht u meer informatie willen over deze onderwerpen dan kunt u de opinievergaderingen altijd terugkijken via de website van de gemeente Scherpenzeel

Motie vreemd “Vierde aanvliegroute Schiphol”

Aan het einde van de vergadering diende PRO Scherpenzeel een motie in om de provincie en de landelijke overheid op te roepen geen vierde aanvliegroute voor Schiphol toe te staan. Deze nieuwe aanvliegroute zou mogelijk ook over Scherpenzeel heenkomen.

De SGP heeft deze motie mede ondertekend. In de toelichting gaf Nico Visser aan dat we niet zitten te wachten op een aanvliegroute boven ons dorp maar dat we wel willen benadrukken dat het probleem bij de basis moet worden opgelost: er moet minder gevlogen worden in Nederland.

De SGP fractie gaat ook met zomerreces. Op D.V. 5 september hopen we onze eerste fractievergadering weer te houden.

We wensen iedereen een goede zomervakantie toe!

Verslag raadsvergadering 4 juli 2023