16 mei 2022

Verplicht gasloos of niet?

Impressie raadsvergadering 12 mei 2022

 

 Veel geboom over de bomenverordening

De (opnieuw) ingevoerde bomenverordening zorgde voor een interessant debat over groen en privé eigendom. Namens de SGP voerde Maarten Zwankhuizen het woord: “We willen de discussie splitsen in de grotere boomstructuren en de individuele particuliere bomen – de zgn. bomenlijst. Op de benoemde boomstructuren moeten we zuinig zijn. Natuurlijk is zuinig niet heilig. Er kunnen zwaarwegende belangen zijn, zoals een ontsluitingsroute. Over de particuliere bomen: we gaan er vanuit dat het college vergunningen verleend als de noodzaak duidelijk is. Bijvoorbeeld, slechte staat, zonnepanelen.

Er werden twee amendementen door de VVD ingediend, beide amendementen (een in aangepast vorm) werden unaniem aangenomen. Een motie van de VVD die feitelijk neerkwam op een ‘terugplantplicht’ voor de gemeente werd verworpen. Ook het amendement van de GBS werd verworpen. In dat amendement werd onder andere toestemming van de eigenaar voor plaatsing op de bomenlijst gevraagd.  

 

Vluchtelingen uit Oekraïne

De burgemeester gaf bij het agendapunt actualiteiten een update over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Scherpenzeel. De Villa wordt gereed gemaakt voor opvang. Het pand van de voormalige Aldi is beschikbaar als doorstroomlocatie.

 

Verplicht gasloos of niet?

De regio Foodvalley wil de meerjarige programmering van bedrijventerreinen, kantoren

en campussen integraal bezien in een regelmatig (looptijd ca. 4 jaar) af te spreken Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Voor gesteld werd om geen zienswijze in te dienen.

De VVD kwam met een amendement en motie over RPW. Het amendement beoogde Zwarte Land II uit de plannen te halen, maar haalde het niet. De motie riep aanvankelijk op tot verplicht gasloos bouwen. Dit werd aangepast naar het stimuleren tot gasloos bouwen.

Maarten Zwankhuizen van de SGP: “Wij hoeven niet koploper te zijn, laten we van anderen leren. Laat de infrastructuur er maar even blijven. We hebben met de woningbouw al een opgave waar nog niemand echt de gevolgen van overziet. Als elektriciteit rendabeler is, dan zal een ondernemer dat heel snel doen. Maar wanneer is dat mogelijk? Op de meeste plekken in Nederland zijn er problemen met de netcapaciteit, zowel voor aansluiten verbruikers als voor leveranciers.

 

Vrijwillige politie in Scherpenzeel?

De VVD kwam met een motie vreemd over vrijwillige politie in Scherpenzeel. Het college wordt verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het ondersteunen van de

Scherpenzeelse politie door de inzet van vrijwilligers.

Peter van As van de SGP: “Wij vinden dit een goed initiatief, veiligheid is voor ons ook belangrijk thema, daarom hebben we gevraagd of we mede indiener mochten zijn van deze motie. Helaas verschuift criminaliteit van stad naar dorpen als het onze. Wijkagenten zijn onmisbaar voor de veiligheid. Politievrijwilliger zijn is een serieuze zaak. Hun bewapening en uitrusting zijn hetzelfde als die van beroepscollega's. We ons betreft is het belangrijk dat het college onderzoek doet naar de mogelijkheden om de Scherpenzeelse politie te ondersteunen.” De burgemeester gaf aan met de motie aan de slag te gaan en zegde toe ook vrijwillige BOA’s bij het onderzoek te betrekken. De motie werd unaniem aangenomen.

 

 

 

Verplicht gasloos of niet?