12 november 2021

Solide cijfers en een vastgestelde omgevingsvisie

Maarten Zwankhuizen opende als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad de raadsvergadering op 9 november 2021 door het ambtsgebed uit te spreken. Belangrijkste onderwerpen waren de programmabegroting 2022-2025 en de omgevingsvisie.

 

Programmabegroting

Raadslid van As pleitte in zijn betoog voor een prudent financieel beleid. “Voorzitter, het is een solide programmabegroting geworden, waar we dankbaar voor mogen zijn. Dank ook aan de ambtenaren die onder moeilijke omstandigheden dit stuk hebben opgeleverd. Inmiddels is er duidelijkheid over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel. Een jaar geleden vroegen we: mogen we het zelf doen? Dat mogen we nu, maar het is tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid, daarbij past voorzichtigheid richting de toekomst. Als SGP willen we staan voor een voorzichtig en verstandig financieel beleid. Ons past bescheidenheid, dat zou de huidige pandemie ons moeten leren.” De volledige tekst van zijn bijdrage vindt u hier. Een motie van het CDA om de OZB verhoging van 6% te verlagen naar 2% haalde het niet. De huidige meevallers hebben een incidenteel karakter, het is nog maar afwachten wat een nieuw kabinet gaat doen.

 

Omgevingsvisie

Bij het raadsvoorstel over de omgevingsvisie werden een drietal amendement en een motie ingediend. Tijdens een schorsing werd de tekst van een amendement nog wat geperfectioneerd inzake de mogelijkheden voor energie opwek buiten de gemeentegrenzen. De amendementen die aangenomen werden, betroffen vooral tekstuele wijzigingen om consistentie met andere beleidsstukken te vergroten. De oppositie meende dat de omgevingsvisie de huidige energievisie zou afzwakken. Het college benadrukte dat de energievisie leidend blijft ten opzichte van de nieuwe omgevingsvisie.

Het debat spitste zich toe op het bouwen aan de noordkant van Scherpenzeel en de komst van bedrijventerrein Zwarte Land II. Van de Waerdt: “Omdat we als gemeente een lange termijn visie moeten hebben zijn wij van mening dat we hier al wat voor op moeten nemen in de omgevingsvisie. In de structuurvisie van 2013 is dit gebied ook al aangegeven als zoekgebied. Vol is vol vinden wij niet uit te leggen aan toekomstige generaties. Datzelfde geldt voor Zwarteland II, dat is al in gang gezet door een vorig college.”

Wethouder van Deelen benadrukte dat mobiliteit en lokale ondernemers aandacht krijgen bij de ontwikkeling van Zwarteland II.

Het amendement van Pro Scherpenzeel om alleen agrarische grond in te ruilen voor bouwgrond werd verworpen evenals de motie van CU om Zwarte Land 2 te bestemmen als ‘woon-werk’ landschap. Het geamendeerde raadsvoorstel werd met 12 stemmen voor en 1 stem tegen (Pro Scherpenzeel) aangenomen. Wel legden zowel CDA als CU een stemverklaring af, waarbij ze vroegen om een goed maatschappelijk debat over de ontwikkelingen waar zij niet achter staan.

 

Waardering voor ambtenaren en griffie

De voltalige raad diende een motie in om waardering uit te spreken voor de ambtenaren en griffie voor de verrichte werkzaamheden in de achterliggende periode. Henk Brons voerde het woord namens alle fracties: “Namens de gemeenteraad van Scherpenzeel de waardering en dank uit te spreken naar de ambtelijke organisatie voor hun inzet voor de inwoners en de gehele gemeente, speciaal in de achterliggende periode. De inhoud en intentie van deze motie aan hen over te brengen. Hier een passende waardering bij te bedenken in de breedste zin van het woord.” Het college juichte deze motie toe en zegde toe dit op te pakken. Uiteraard werd de motie unaniem aangenomen.