22 februari 2022

SGP Scherpenzeel ondertekent Regenboogstembusakkoord niet

De SGP-fractie heeft kennis genomen van de uitnodiging van COC-Midden-Nederland voor de presentatie en ondertekening van een nieuw Regenboogstembusakkoord op 25 februari 2022 in Scherpenzeel. De SGP zal aan deze ondertekening niet meedoen en ook zullen we deze bijeenkomst niet bijwonen.

Ons bezwaar tegen een dergelijk akkoord is van praktische en principiële aard.

In praktische zin is het wat ons betreft overbodig om een stembusakkoord te sluiten over dit thema. Zijn de problemen in Scherpenzeel zo groot dat er speciale actie nodig is? Afgezien van de vraag waarom je vóór verkiezingen akkoorden moet sluiten. In dat licht beschouwen we dit als symboolpolitiek. Maar gaat ons niet primair om de praktische bezwaren.

We hebben vooral principiële bezwaren. De regenboogdiscussie staat symbool voor een ontwikkeling in ons land. Maar de regenboog is het symbool van Gods trouw. Dat is een Bijbels gegeven. Dat moeten we niet met deze discussie vermengen. Nog belangrijker in dit verband: deze actie staat symbool voor het negeren van de scheppingsorde zoals de Bijbel dat ons leert: man en vrouw geschapen naar Gods beeld. En het huwelijk daarbij als samenlevingsvorm voor hen beiden bedoeld. Nu zeggen wij dit niet omdat we beter zijn, of ons beter voelen.  Elke oproep tot kwetsen, het maken van minderwaardige opmerkingen, onbegrip en discriminatie van personen om welke reden dan ook werpen we verre van ons. Mensen zijn gelijkwaardig en niemand is minderwaardig.

Het akkoord straalt verder uit dat de belangen van het individu per definitie boven die van de gemeenschap gaan. Alsof het ‘normaal’ is dat deze waarden door elke burger móeten worden gedeeld. Dit gaat in de richting van het opleggen van een ideologie aan de hele samenleving. Er zou nog meer te zeggen zijn, maar onze hoofdbezwaren zijn wel gegeven.

SGP Scherpenzeel ondertekent Regenboogstembusakkoord niet