31 december 2019

Roerige tijden in de Scherpenzeelse politiek

 

“Een nieuw college vormen onder deze omstandigheden doen we niet met plezier, dit proces kent alleen maar verliezers. Maar we moeten door in het belang van de Scherpenzeelse samenleving”. Met deze woorden vatte SGP-er Maarten Zwankhuizen de afgelopen periode kernachtig samen.

In de raadsvergaderingen van 9 en 19 december stond de toekomst van Scherpenzeel centraal. Een verslag op hoofdlijnen

Raadsvergadering 9 december

Op de raadsvergadering van 9 december was het centrale agendapunt de besluitvorming over de “Toekomstvisie Scherpenzeel 2030”. Saillant detail was het feit dat er zowel een initiatiefvoorstel van Gemeentebelangen Scherpenzeel als een raadsvoorstel van het college op de agenda stonden.  De tegenstellingen in de coalitie waren hierdoor ruim voor de raadsvergadering al zichtbaar.

Spreekrecht

Bij de start maakten diverse burgers gebruik van hun spreekrecht. Zo kwam dhr. Van Ginkel zijn petitie over zelfstandigheid toelichten, mevrouw Visser – van de Peut namens het bestuur van de Breehoek sprak  over de huisvesting en bijbehorende investeringsvoorstellen en dhr. Haaksma en mevrouw Haggenburg over de toekomst van onze bibliotheek.

Punt van orde

Tijdens het vaststellen van de agenda trokken zowel Pro Scherpenzeel als de ChristenUnie hun steun voor de coalitie en daarmee ook hun wethouder terug. Genoemde reden was “het democratisch proces rondom de toekomstvisie een echte kans te geven”.

Toekomstvisie

Het agendapunt waar het al een aantal maanden om draaide in ons dorp kwamen alle fracties uitgebreid aan bod met argumenten  voor- en tegen zowel het initiatiefvoorstel van GBS als het raadsvoorstel van het college. Samengevat waren de standpunten als volgt:

GBS: voor zelfstandigheid, uitgewerkt in een initiatiefvoorstel met concrete voorstellen voor maatregelen die de benodigde financiële middelen moeten ondersteunen. Lees hier het initiatiefvoorstel.

SGP: voor zelfstandigheid. Het uitgangspunt van onze politieke lijn is zelfstandigheid. De kardinale vraag was: is dat haalbaar. Met het initiatiefvoorstel als uitgangspunt,  is het antwoord: “ja”. Wordt het makkelijk? “Nee”. Is het een uitdaging? “Ja”. Moet het college heel hard werken? “Ja”. Maar we weten ook dat er mensen in de organisatie zijn die bereid zijn om hier stevig de schouders onder te zetten. Zijn er dan geen uitdagingen voor een kleine gemeente? Zeker wel, maar we zullen daar hard aan moeten werken.

En uiteraard is dit voorstel niet de definitieve meerjarenraming. De echte uitdaging voor het college gaat over dit voorstel verder uitwerken naar de kadernota voor volgend jaar. Dit voorstel biedt voldoende basis voor verdere zelfstandigheid, met de nodige verbeteringen die hard nodig zijn om door te voeren in ons bestuur.

CU: Voor herindeling. Als wij het gevoel zouden hebben dat wij zelfstandigheid nog 10 jaar op een goede manier konden waarmaken zouden we zeker daar voor kiezen. Leidend bij onze keuze is de vraag: wat is het beste voor onze inwoners. Waarmee is Scherpenzeel het beste af. Onze conclusie is dat voor een toekomstbestendig en stabiel Scherpenzeel van groot belang is om nu de keuze te maken voor samengaan met Barneveld.

CDA: voor herindeling. We hebben een aantal vragen m.b.t. het initiatiefvoorstel, maar fundamenteler is de vraag; moeten we dit willen? Moeten we de burgers willen vragen deze financiële risico’s te nemen. Iedere partij maakt hierin zijn eigen keuze, wij vinden van niet. Ons voorstel (via een amendement) is kort uitstel te vragen om overleg met Barneveld te voeren. Wordt dit niet uitgevoerd dan is onze keuze helder: herindeling met Barneveld.

Pro: voor herindeling. We moeten een rationele keuze maken. Los van partij- of individuele belangen een goede keuze maken voor ons dorp. We zullen ons Scherpenzeler blijven voelen bij een herindeling met Barneveld. De herindeling geeft veel meer zekerheid en voorzieningen zullen in stand blijven.

En nu verder…

Direct na de stemming over de toekomstvisie werd de vergadering geschorst op verzoek van GBS en SGP. In deze schorsing werd een nieuw bestuursakkoord aangeboden aan de voorzitter waarmee beide partijen zich committeerden aan een nieuwe coalitie om op deze manier Scherpenzeel daadkrachtig voor te bereiden op de toekomst. Vervolgens bracht Gemeentebelangen Scherpenzeel een motie vreemd in om twee nieuwe wethouders (de heren van Deelen en van Ekeren, beide SGP raadslid) direct te benoemen.

De heftige reacties van de overige partijen brachten uiteindelijk consensus om de benoeming uit te stellen tot de volgende raadsvergadering om op deze manier tussentijds de integriteitsonderzoeken conform de verwachtingen te laten uitvoeren.

Raadsvergadering 19 december

Een positief begin

Aan het begin van de raadsvergadering mocht Maarten Zwankhuizen namens de gemeenteraad (gememoreerd als het hoogste orgaan van de gemeente) felicitaties overbrengen aan Germa Methorst-de Lange met het behalen van het laatste certificaat voor raadsadviseur en plaatsvervangend griffier.

Benoeming

Na het installeren van een raadscommissie voor de geloofsbrieven van de nieuwe wethouders en raadsleden en het vervolgens goedkeuren hiervan werden de heren G. van Deelen en I. van Eekeren beëdigd als wethouder en de heren P.M. van As en J.D. van de Waerdt als raadslid. De nieuwe wethouders danken de raad voor het vertrouwen en Gerard van Deelen voegt toe dat hij ‘zijn stinkende best’ gaat doen.

De benoeming van beide wethouders (beide voor 50% FTE) wordt na de benoeming van een kroonbenoemde burgemeester één wethouder voor 100% FTE.

Bestuursakkoord

Bij de bespreking van het voorgelegde bestuursakkoord geven alle partijen hun visie op dit akkoord en de toekomst van het dorp.

GBS: de toekomst van de bibliotheek is een terechte zorg. We willen daarom de kinder- en jeugdbibliotheek behouden met een maatschappelijke schil. We gaan hierover in gesprek en willen de beste optie voor de inwoners kiezen. De keuze om het gemeentehuis te integreren in de Breehoek is misschien wel noodzakelijk voor het voortbestaan van de Breehoek. Er is nu een uitgelezen kans om de exploitatie te repareren. Tenslotte noemt hij de financiële onderbouwing van het bestuursakkoord betrouwbaar en behoudend.

SGP: korte terugblik; er was langdurige verdeeldheid in het college. Dit was funest voor de slagkracht van het bestuur en verlammend voor de organisatie. Dat was de reden voor deelneming aan het nieuwe college. Iedereen die de politieke situatie van dichtbij meegemaakt heeft, weet dat de coalitie eigenlijk niet meer bestond. Zeker niet na de vertrouwensbreuk in het college en de publicatie van het raadsvoorstel voor herindeling. Toen GBS ons aangaf definitief te gaan breken met de coalitie, zijn we betrokken geraakt in het overleg. Dit was niet onze inzet, we wilden de coalitie niet dwarsbomen. We hebben ons altijd constructief opgesteld en geprobeerd te verbinden. Er is ons zelfs weleens (kritisch!) gevraagd waarom we de coalitie zolang in het zadel wilden houden.

Wat betreft de inhoud van het bestuursakkoord; er was geen intentie voor herschrijven, dit was niet nodig. Zaken zijn geactualiseerd waar nodig. Een paar punten zijn toegevoegd of gewijzigd:

  1. De bibliotheek: als gemeente lopen we leeg op de Breehoek en de bibliotheek is een pijnlijk onderwerp. Maar het einddoel is een toekomstbestendige voorziening. Kijk naar het Renswoudse model (college ga er kijken!), een versoberde collectie in combinatie met maatschappelijke activiteiten.
  2. Evenementenbeleid en zondagsrust: iedereen weet hoeveel waarde de SGP hier aan hecht en dat wij niet anders kunnen en willen. We gaan uit van de huidige situatie zonder een in onze ogen ‘verslechtering’ van het beleid. Dat is hetzelfde als we in 2010/2011 met GBS overeenkwamen.

CU: grote moeite met totstandkoming van bestuursakkoord. Geven geen steun voor het akkoord omdat ze geen zelfstandigheid steunen. Benoemt enkele inhoudelijke zaken, waaronder het verdwijnen van de bibliotheek. Verwijst nogmaals naar het feit dat bestuursakkoord en oude coalitieakkoord bijna gelijk zijn.

CDA: bestuursakkoord is een voortzetting van het coalitieakkoord. Er is veel achterstallig onderhoud aan het licht gekomen in de afgelopen twee jaar. Zelfstandigheid blijft een onverstandige keuze: benoemt vervolgens een aantal inhoudelijke zaken, waaronder het Zwarteland2, de bibliotheek, integraal beleid op ouderen en energie.

CU en CDA geven beide aan de voorstellen van het college de komende periode op hun merites te beoordelen.

Pro: het zijn bijzondere weken, dit bestuursakkoord is niet los te zien van de raadsvergadering op 9 december. Het laatste gedeelte was niet fraai, maar machtspolitiek. Constructief samenwerken heeft vertrouwen nodig. Herindeling was en is voor ons de enige optie. Benoemt vervolgens ook een aantal inhoudelijke zaken.

In de reacties benadrukt GBS dat de partijen onvoldoende onderbouwing zien van het bestuursakkoord, maar dat het alternatief (herindeling) helemaal niet onderbouwd is.

Vervolg agenda

Voor de agendapunten bestemmingsplan Zuideinde, de belastingverordeningen en de begraafplaatsenbeheerverordering zijn geen noemenswaardige punten benoemd, alle voorstellen worden met meerderheid van stemmen aangenomen.

Omgevingsvisie

GBS brengt een amendement in over de toewijzing van groene longen in de omgevingsvisie. Lees hier het amendement. Van de Peut van CU heeft een aantal vragen over deze aanpassingen, er wordt gediscussieerd of dit het moment is voor een amendement of dat dit op een later tijdstip zou moeten.

Het college geeft aan dat er geen zwaarwegende argumenten zijn om het amendement te ontraden, er komen nog veel inspraakrondes voor dit onderwerp.