26 juni 2021

prijsvraag voor jongeren met een energiebesparend idee

Verslag raadsvergadering d.d. 10 juni 2021 – prijsvraag voor jongeren met een energiebesparend idee

 

Belangrijkste onderwerpen deze raadsvergadering waren de RES 1.0 met een motie van de SGP over energiebesparing, de jaarrekening 2020 en het afscheid van Willem Schuur alsmede de toelating van Annet van Riel tot de gemeenteraad in Scherpenzeel.

 

Regionale Energie Strategie (RES) Foodvalley 1.0 – motie energiebesparing

Met dit raadsvoorstel werd de Regionale Energie Strategie Foodvalley 1.0 vastgesteld. In eerdere vergaderingen hebben wij onze visie op de energietransitie en de RES gegeven, en daarom gaan we er hier niet meer op in. Een samenvatting van onze standpunten kunt u vinden in het verslag van de vergadering op 18 februari 2021. De titel van onze bijdrage toen zegt al genoeg: “Niet willen deugen en niet willen duiken”.

SGP voorman Zwankhuizen: “Het primaat ligt wat ons betreft bij de raad, zo is de procedure ook opgebouwd. Dit wordt vastgelegd door middel van een amendement. Hiermee is geborgd dat het lokale beleid leidend is. Aansluiting bij energievisie van februari 2021 is hiermee ook geregeld.”

 

Als SGP willen we dat het college komt met een plan om inwoners te motiveren en te enthousiasmeren voor energiebesparing. “Energiebesparing is belangrijk onderdeel in de RES en Scherpenzeelse energievisie. Wat je bespaart, hoef je ook niet op te wekken. Met een motie willen we zorgen dat energiebesparing concreter wordt en willen we bewustwording creëren in de maatschappij. We willen niemand verbieden goed te douchen, echter er gaat veel energie (warmte) door het putje. Het moet tussen de oren komen dat er zoveel besparende maatregelen genomen kunnen worden, het moet vanzelfsprekend worden.

Het is wat ons betreft belangrijk dat jongeren hier worden betrokken bijvoorbeeld door het organiseren van een prijsvraag. Ook een duidelijke en toegankelijke website waarbij de bezoekers wegwijs worden gemaakt in de mogelijkheden en de resultaten voor Scherpenzeel kan hierbij helpen. De motie energiebesparing werd door de volledige raad gesteund. Er waren ook moties van het CDA (restgronden) en Pro (communicatie) die werden aangenomen.

 

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 bevatte de financiële verslaglegging van een roerig jaar in Scherpenzeel. Terugkijken is nodig, maar de blik zal ook vooral vooruit moeten worden geslagen. De uitdaging ligt niet achter ons, maar voor ons. Hoe houden we de kosten van het sociaal domein beheersbaar?

 

Het gaat er niet om de mensen die zorgvragen als oorzaak aan te wijzen voor het gat in de jaarrekening. Mensen die zorg nodig hebben, moeten door de overheid niet in de steek gelaten worden, daar is het sociaal domein voor! Waar we tegenaanlopen is het stelsel en de financiering: gemeenten moeten veel taken uitvoeren met te weinig geld. Landelijk zijn er grote zorgen over de houdbaarheid van het sociale domein. Daar zullen we het over moeten hebben. Natuurlijk moeten we kijken of we kunnen besparen, zonder tekort te doen aan mensen die het echt nodig hebben.

Het zal veel van ons vragen, van ieder vanuit zijn eigen invalshoek. Het CDA kwam met de handreiking om de oppositie te betrekken bij een oplossing. Waarvan akte. We zien ideeën graag tegemoet. In de kadernota 2021 – 2024 zullen keuzes worden gemaakt door het college. Deze zullen wij als raad op hun bruikbaarheid wegen en beoordelen.

prijsvraag voor jongeren met een energiebesparend idee