17 juli 2021

Niet bang voor tegenwind

De Scherpenzeelse raad vergaderde voor het laatst voor het zomerreces op 12 juli jl. Het was voor het eerst sinds november 2020 dat de raad weer fysiek vergaderde. De raad besprak de kadernota, het tweesporen beleid (zelfstandigheid / herindeling) en stelde een groot aantal andere stukken vast. Het was een tamme vergadering. Niet wat de SGP betreft, maar de fut leek er bij een aantal partijen wel uit.

Kadernota 2022-2025: Tegenwind, maar structureel solide

De kadernota stond voor een groot deel in het teken van onzekerheid over de financiën. Dat is bij ongeveer alle gemeenten zo. Onduidelijk is hoeveel geld van het Rijk beschikbaar komt voor de gemeenten, in het bijzonder voor het sociaal domein. Voor Scherpenzeel komt daar bovenop de onzekerheid over de bestuurlijke toekomst, sinds het besluit van Provinciale Staten op 7 juli waarin het herindelingsadvies werd vastgesteld.

In deze context vonden de besprekingen plaats. De bijdragen in de opinieronde van 1 juli en in de raad van 12 juli waren enigszins voorspelbaar. Natuurlijk ging het veel over het sociaal domein. Wat de SGP betreft, gaan we eerst voor uitgavenbeheersing, tornen we niet aan bestaand beleid, en moet er duidelijkheid komen van het Rijk. Het goede nieuws is dat er mensen geholpen worden, dat niemand tussen wal en schip valt. Maar het is aan ons de taak om de middelen zo goed mogelijk in te zetten. De taakstellende kostenbesparing is fors, maar wel noodzakelijk. Om namens de raad het college kaders mee te geven diende de SGP, samen met GBS een motie in. De motie werd unaniem aangenomen

Voor de volledige tekst van de algemene beschouwingen, klik hier.

GBS diende nog een motie in om een pilot te starten met omgekeerd inzamelen. Die motie werd unaniem aangenomen. Dat houdt in dat men het restafval zelf moet wegbrengen naar een ondergrondse container. Let wel: voordat dit werkelijk beleid wordt voor de hele gemeente, zal dit aan de raad voorgelegd worden.

De oppositiepartijen hadden grofweg slechts één boodschap: De gemeentefinanciën van Scherpenzeel zijn onhoudbaar, en herindeling met Barneveld is daarvoor de beste oplossing. Meer ideeën zaten er niet in, deze ronde.

Kredietaanvraag Tweesporenbeleid: Bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen

De raad stelde ook unaniem een voorstel vast om kaders mee te geven voor het tweesporenbeleid. Spoor 1 betekent: het college houdt vast aan het zelfstandigheidsspoor, en vraagt daar ook extra financiële middelen voor. Hiervoor is maatschappelijk en politiek draagvlak. Mocht de herindeling niet doorgaan, dan zijn de gelden niet weggegooid, want dan moet de organisatie zich herpakken.

Spoor 2 betekent dat Scherpenzeel de wettelijke verplichting heeft om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om de herindeling vorm te geven. Mocht de fusie met Barneveld doorgaan, dan moet Scherpenzeel in het belang van de samenleving en de medewerkers de noodzakelijke stappen uitvoeren. Met de vaststelling van dit voorstel heeft het college dit mandaat.

Kredietaanvraag Kulturhus De Breehoek: Volgende fase

Het was een hamerstuk op de raadsvergadering: het ter beschikking stellen van ruim een ton aan ten behoeve van het ontwerp van de ‘nieuwe’ Breehoek (met aangepaste bibliotheek, huisvesting van de gemeente etc.). De uitdaging is groot om de exploitatie door middel van deze aanpassingen sterk te verbeteren. Als de fusie niet doorgaat, maar ook als de fusie wel doorgaat. De Breehoek is nu eenmaal een blok aan het been.

Niet bang voor tegenwind