29 november 2021

Helaas keert Eppie Klein niet terug!

Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter SGP Scherpenzeel, 27 november 2021

De SGP-fractie heeft kennis genomen van de uitspraak van de voorzieningenrechter dat een verzoek tot voorlopige voorziening is afgewezen. De gevolgen van de uitspraak zijn: De waarnemend burgemeester blijft ontheven uit zijn ambt tijdens de bezwaarprocedure die nog loopt. De Commissaris van de Koning kan een nieuwe waarnemend burgemeester benoemen.

Hoe duiden we dit?

We betreuren dat we op deze manier onze gewaardeerde burgemeester Klein hebben zien vetrekken. Wij hadden hem graag behouden voor Scherpenzeel. Het is wrang bij de zitting bij monde van de kabinetschef van de Commissaris te horen dat de fractievoorzitters van CU, CDA en Pro Scherpenzeel bij de heer Berends aangedrongen hebben op ontslag. Wij nemen aan dat ze niet langer trots zijn op deze actie. En hoe zouden andere waarnemend burgemeesters in de provincie dit nou uitleggen? Je zal maar waarnemer zijn.

Meerdere keren is naar voren gekomen dat Klein niet langer te handhaven was vanwege onder andere tegenstrijdige verklaringen. Als dat de norm van de provincie wordt, zal de provincie ook vast naar het eigen optreden gaan kijken. Zelfreflectie op het eigen handelen wordt node gemist, zie het rapport Frissen. Denk ook aan de volgende zin in de uitspraak van de rechter: “Het bevreemdt de voorzieningenrechter dat, waar deze [aanvullende stukken over de zaak van Klein, MJZ] niet aan verzoekers is verstrekt ter bescherming van de waarnemend burgemeester, deze wel is verzonden aan de minister en aan Provinciale Staten.”

Het laatste woord zal er niet over gezegd zijn. Wij blijven er van overtuigd dat Eppie Klein in dit hele gebeuren onrecht is aangedaan. Maar uiteindelijk is het beter onrecht te lijden dan onrecht te doen. Wij wensen hem van harte sterkte en Gods zegen toe.

Wat verwachten van een nieuwe waarnemer?

Dat hij of zij de open en eerlijke manier van werken die het optreden van Eppie kenmerkte, zal voortzetten. En geen ander doel heeft dan alleen het belang van de gemeente Scherpenzeel werkelijk te dienen. Wij willen in het belang van Scherpenzeel constructief vooruit kijken en samenwerken. Scherpenzeel baat heeft bij rust en verbinding.

Helaas keert Eppie Klein niet terug!