30 mei 2020

Er waait een andere wind in de Scherpenzeelse politiek

 

Dit werd in de raadsvergadering zowel door de oppositie als de coalitie geconstateerd. Als dit een voorbode is van de komende periode in de Scherpenzeelse politiek dan kijken we met interesse vooruit, vanavond werd vooral nog teruggekeken op de programmarekening van 2019

Een verslag van de tweede digitale raadsvergadering van 2020 op donderdag 28 mei.

Actieve informatie door college

Wethouder van Ekeren: Toelichting over overgang  van de belastingen naar de gemeente Veenendaal; bijna alle aanslagen zijn verstuurd. Er zijn nog wel een aantal hiaten in de overdracht. Omdat Veenendaal op dit moment niet voldoende medewerkers heeft stellen ze externe inhuur voor. Dit levert veel extra kosten op, er moet op korte termijn een beslissing genomen worden hierover. Bij meer informatie komt de wethouder terug naar de raad.

Wethouder van Deelen: Toelichting op het besluit om tegemoet te komen aan de horeca. Een aantal horecabedrijven wil graag de terrassen vergroten. Gemeente gaat hier in mee en heeft een aantal kaders gesteld. Vergunning tot 1 oktober en maatwerk leveren, ook voor omwonenden bijvoorbeeld.

Burgemeester de Vries: Toelichting over ontwikkelingen bij Vion. Contact met de leiding in Scherpenzeel is geïntensiveerd. Gisteren is een grote groep medewerkers getest en er zijn afspraken gemaakt over het komen en gaan van arbeidskrachten. Vanaf vandaag wordt dit goed geregeld. Van de medewerkers is 10% besmet en in quarantaine geplaatst. Een groep medewerkers uit Scherpenzeel is sinds Maart ziek en heeft het advies gekregen om thuis te blijven.  

Terugkoppeling door vertegenwoordigers m.b.t. externe organen

H. Brons namens de auditcommissie: alle stukken zijn akkoord bevonden. Een compliment voor de ambtelijke organisatie over het kwalitatieve werk ondanks de omstandigheden.

Kredietaanvraag Renovatie kunstgrasvelden

In de commissievergadering zijn kritische vragen gesteld over de kredietaanvraag. Er is gelukkig duidelijkheid gekomen vanuit de verenigingen over de bijdrage van de verenigingen. Toch wil de CU het volgende amendement inbrengen om het krediet te verlagen vanwege de lagere aanbesteding.

De SGP geeft aan dat meer informatie in het raadsvoorstel vragen had kunnen voorkomen. Toch zijn de vragen goed beantwoord en steunen we het raadsvoorstel. Er is een contractuele en een wettelijke verplichting. Resumerend zijn we in tweeërlei opzicht verplicht deze voorziening te nemen.

De SGP gaat er vanuit dat toekomstige afspraken goed en schriftelijk worden vastgelegd. Dit past bij een betrouwbare overheid.

Het GBS dringt aan op een snel vervolg van het maken van nieuwe contractuele afspraken met de verenigingen.

Wethouder van Ekeren ontraadt het amendement omdat het om een zorgvuldige raming gaat maar het is geen definitieve factuur.

Stemming: SGP en GBS zijn tegen het amendement wat daarmee is verworpen. Alle partijen steunen het raadsvoorstel.

Grondexploitatie actualisatie

Geen bijzondere bijdrages, het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

 

Programmarekening 2019

Bij de behandeling van het raadsvoorstel voor de programmarekening wordt alvast een voorschot genomen op de behandeling van de kadernota. Saillant detail is dat de oppositie dit vooral doet door de terugloop van de reserves uit te leggen als een zorgelijk scenario, terwijl de coalitie eensgezind aangeeft dat we trots mogen zijn op onze ambtelijke organisatie en dat het positieve resultaat in de benchmark met andere gemeentes er heel goed uitkomt. Scherpenzeel krijgt ‘een dikke voldoende’.

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen

Hamerstukken

Op de vergadering werden de volgende agendapunten als hamerstuk beslecht:

  • Raadsvoorstel bestemmingsplan Barneveldsestraat 5
  • Raadsvoorstel begroting OddV 2021
  • Raadsvoorstel ontwerp-Begroting 2021 Regio De Vallei
  • Raadsvoorstel Wijzigingen in Projectenlijst Mobiliteitsfonds Regio Foodvalley
  • Raadsvoorstel Valleihopper Begroting 2021-2023

Motie vreemd

De CU fractie bracht een motie vreemd in.

In deze motie vraagt de fractie aan het college om als er onverwacht snel besluiten moeten worden genomen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende raadsvergadering ze de fractievoorzitters in kennis stellen van dit besluit.

Het college geeft aan geen mening te hebben over deze motie en dat hier echt de raad over moet beslissen.

De oppositie geeft unaniem aan de motie te steunen, de coalitie geeft aan dat er totaal geen basis is voor deze motie. Er kan geen apart gremium zitten tussen het college en de raad. Fractievoorzitters hebben geen aparte status, er moet rolzuiverheid blijven tussen de raad en het college.