21 december 2021

Eerste raadsvergadering burgemeester Jaeger

Nieuwe waarnemend burgemeester Wimar Jaeger stelde zich aan het begin van de raadsvergadering op 16 december 2021 kort voor. Hij citeert een gedicht "Welkom in deze wereld" van Annie van Hees. De raadsvergadering verliep buitengewoon eensgezind. Bijna alle besluiten werden unaniem genomen.

Holevoetplein – Thomashuis

Dit raadsvoorstel wordt afgevoerd van de raadsagenda. SGP-raadslid Van de Waerdt: “Het was wel duidelijk dat alle partijen op zoek waren naar een oplossing. Inmiddels is er een memo/brief binnen gekomen van de ontwikkelaar waar er gevraagd wordt om het raadsvoorstel niet te behandelen is deze raad. De ontwikkelaar geeft aan dat, gelet op het debat in de opinie ronde en de bezwaren van de buurt, dat dit geen goede start is. Daarom vinden wij het een goed idee om dit raadsvoorstel van de agenda af te halen.

Belastingverordeningen

Het raadsvoorstel is in lijn met de besluiten van achterliggend jaar en daarom een formaliteit. Er waren drie amendementen van de Christen Unie.  SGP-raadslid Van As: “Over de amendementen van CU: dank voor de scherpte qua tarieven (Verordening lijkbezorgingsrechten). Dat wordt met dit amendement terecht recht gezet. Ook dank de aanscherping van de definitie ‘nieuw ingezetene/verhuizende ingezetene’. Dit voorkomt onduidelijkheid. Onze complimenten voor de voorgestelde verlenging van de termijn om containers gratis te kunnen omwisselen. Dit is een mooie, praktische, verbetering voor onze inwoners!

PRO Scherpenzeel diende een motie in om het college de nieuwe tarieven eerder te laten communiceren met ondernemers. De raad stemde, na een tekstuele aanpassing van de motie, unaniem voor deze motie.

Tijdens een schorsing werd de voorgestelde verhoging van de toeristenbelasting met alle fracties kort besproken. Iedereen was het erover eens dat het gaat om beleid in de vastgestelde kadernota van 2022-2026. Aanpassing van de tarieven werd unaniem niet nodig geacht door de raad, alhoewel de verhoging fors is. In een volgende kadernota kan het ingezette beleid opnieuw ter discussie worden gesteld.

Warmte transitievisie

Iedere gemeente moet een visie vaststellen hoe we ‘van het gas af moeten’. Raadslid Zwankhuizen: “Dit is een mooie en complete visie. We zijn het met sommige dingen oneens, maar het is landelijk beleid en wij moeten daar uitvoering aan geven. De visie houdt voldoende rekening met nieuwe technieken en biedt de mogelijkheid om het beleid bij te stellen. Er is goed geluisterd naar inbreng van raads- en commissieleden op eerdere momenten. Het kost veel geld, maar het nieuwe kabinet wil miljarden uitgeven voor klimaatmaatregelen, dus dan moet de overheid ook inzetten op woonlastenneutraliteit, zeker voor inwoners met een kleine portemonnee.

Verordeningen voor Inburgering en Leerlingvervoer

Tot slot werden de warmte transitievisie en inburgering verordening unaniem aangenomen. Over de Verordening bekostiging leerlingenvervoer ontstond nog enige discussie over een uitzondering voor bekostiging van vervoer naar stageplekken. Het ingediende amendement van Pro Scherpenzeel daarvoor werd uiteindelijk verworpen.

Formatie-uitbreiding Griffie

De formatie van de griffie wordt komend jaar uitgebreid. Tevens werd na afloop van de vergadering de raadsgriffier volkomen terecht in het zonnetje gezet met een brief vol waardering en een aantal cadeaus. Van harte gegund!

De nieuwe burgemeester wenste een ieder goede en gezegende dagen toe, waarmee de laatste raadsvergadering van anno domini 2021 ten einde kwam.

Eerste raadsvergadering burgemeester Jaeger