27 oktober 2020

Een korte raadsvergadering tijdens een lange avond

Een korte raadsvergadering tijdens een lange avond

Op 8 oktober was de agenda gevuld met een (korte) raadsvergadering door de vele hamerstukken, gevolgd door een raadsbijeenkomst waarin het college verantwoording aflegde over het besluit niet deel te nemen aan het open overleg en met (een deel van) de raad sprak over de opgaven van de gemeente voor de toekomst van ons dorp.

Om de verslaglegging overzichtelijk te houden hebben we de raadsbijeenkomst apart vastgelegd. U kunt deze hier vinden.

Plaatsvervangend voorzitter Maarten Zwankhuizen opent de raadsvergadering.

Vragenuur

Tijdens het vragenuur krijgt de heer A. van de Peut van CU de gelegenheid een aantal vragen te stellen over “het fusieproces”. Aangezien een groot deel van de vragen overlappen met de informatie uit eerdere bijeenkomsten en de na de raad gehouden raadsbijeenkomst hebben we deze niet apart verslagen. U kunt de details uiteraard hier terugluisteren.

Actualiteiten

De heer H. Brons stelt dat de raad verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van B&W. Door alle ontwikkelingen van de afgelopen periode vraagt hij de waarnemend voorzitter de Commissaris van de Koning (CvdK) een schriftelijke bevestiging te laten sturen van de actuele situatie rondom de waarnemend burgemeester en de opdracht van de verkenner de heer Frissen. De vraag aan het college is of ze geïnstrueerd zijn over hoe ze om moeten gaan met de huidige situatie en of ze hun functie goed uit kunnen voeren.

De voorzitter geeft aan dat de gemeenteraad in een bijzondere en unieke positie zit. Als er onduidelijkheid bestaat over de positie van de waarnemend burgemeester en de aangestelde verkenner dan zal hij hier verduidelijking over vragen bij de CvdK.

Mevrouw H. van Dijk geeft namens het college aan dat ze persoonlijk gebeld is door de CvdK dat de waarnemend burgemeester niet actief is tot 1 november 2020, daarna vervolgt door e-mail waarin stond dat hij ziek is.

Terugkoppeling door vertegenwoordig externe organen

De heer N. Wallet geeft een korte terugkoppeling op voortgang bij omgevingsdienst de Vallei.

Kredietaanvraag stroomvoorziening buitenterrein Breehoek

Met een kleine toelichting van W. Schuur (PRO) op zijn instemming met het raadsvoorstel wordt dit raadsvoorstel met unanieme stemmen aangenomen.

Opheffen geheimhouding

De heer P. M. van As (SGP): Tijdens de raadsvergadering waarin de motie van treurnis werd ingediend, hebben wij aangegeven dat het geen schoonheidsprijs verdiende, maar dat we het wel snapten gelet op het proces waar Scherpenzeel inzit. Nu vinden we dat het tijd geworden is om deze geheimhouding op te heffen.

De overige partijen zagen ook geen belemmeringen of hadden geen woordvoering. Vervolgens werd ook dit raadsvoorstel met unanieme stemmen aangenomen.

Hamerstukken:

  • RegioFoodvalley Governance           
  • RegioFoodvalley Strategische Agenda (voor 4 jaar) 
  • RegioFoodvalley Kantorenvisie
  • Valleihopper GR bedrijfsvoeringsorganisatie
  • Bestemmingsplan Hopeseweg 10   
  • Stichting EemVallei Educatief Jaarstukken  
  • Stichting EemVallei Educatief Jaarstukken  

Motie vreemd (GBS)

Het GBS diende een motie in die hier terug te lezen is waarin de raad gevraagd wordt het college te steunen in de moeilijke beslissing die zij heeft genomen om het vertrouwen in de waarnemend burgemeester op te zeggen.

In de reactie geeft P. M. van As namens de SGP aan hier van harte achter te staan: “Onze fractie heeft al eerder gezegd “gedwongen herindelingen maken meer kapot dan ons lief is”. Dit is ook nu weer gebleken in het proces van de achterliggende periode en dat wij betreuren wij. (…) Dat de wethouders en de burgemeester verschilden van mening was geen geheim en heeft uiteindelijk tot een onwerkbare situatie geleid zoals ook toegelicht door het college in het memo. Het was geen gemakkelijke beslissing voor het college, wij steunen de motie.”

De oppositiepartijen reageerden niet maar gaven alle drie een stemverklaring af. Kennelijk had men geen behoefte aan een inhoudelijk debat.

De motie werd met acht stemmen voor en vijf stemmen tegen aangenomen.