6 oktober 2022

Constructief debat

Een lange raadsvergadering met weinig debatstukken. Met een constructieve gedachtewisseling over verschillende onderwerpen. Met deze enkele woorden valt de eerste raadsvergadering na het zomerreces te typeren. Een verslag van de belangrijkste onderwerpen.

Integraal Huisvestingsplan Scholen: ongewijzigd vastgesteld

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van basisscholen. Een plan hiervoor is noodzakelijk, om ook in de toekomst bij groei van onze gemeente onze kinderen kwalitatief goed basisonderwijs te kunnen geven. We kunnen niet in de toekomst kijken maar op basis van realistische prognoses van de leerlingaantallen behelsde het voorstel: voor de Glashorst, Korenmaat en Wittenberg is een uitbreiding van een of twee lokalen op de huidige locaties voorzien. De Dorpsbeuk is aan vervanging toe. Daarbij zal het gaan om nieuwbouw op de huidige locatie of in Noord (daarbij kan aan veel locaties gedacht worden). Deze nota in overleg en met instemming van de schoolbesturen tot stand gekomen.

Wij steunden dit voorstel. Veel is gesproken, ook door middel van een amendement en motie van diverse partijen, om tegen de wil in van de schoolbesturen het christelijk onderwijs in één gebouw te huisvesten mét het openbaar onderwijs, het hele onderzoek weer eens dunnetjes over te gaan doen en ook nu al ouders en buurtbewoners te gaan raadplegen. Verder werd telkens gerefereerd aan een voorstel van de CU in de vorige raadsperiode om een school in Zuid te gaan beginnen. Niet slim, om alle scholen in Zuid te realiseren, vonden we toen al. Er was weliswaar de bereidheid om De Wittenberg daarbij uit te zonderen van de samenvoeging met openbaar onderwijs in een gebouw, maar wij vinden dat het alleen op basis van vrijwilligheid kan. En dat is niet het geval.

Bestemmingsplan Dorpsstraat-Vijverlaan: kleine wijziging

Vorig jaar stelde de raad unaniem het bestemmingsplan vast voor de oude locatie van de Aldi waar een nieuwe Jumbo supermarkt gevestigd zal worden. Er lopen nog onderzoeken naar verkeer en parkeren. Er was helaas bezwaar aangetekend en de Raad van State heeft voor de zomer de uitspraak gedaan dat het bestemmingsplan maar op een paar kleine onderdelen aangepast hoeft te worden. Naar verwachting kan het plan daarna onherroepelijk vastgesteld worden en kunnen we aan de slag met de noodzakelijke verbetering van dit deel van ons (winkel)centrum.

Motie Barneveldse Straat: aangenomen

De Barneveldse straat nabij de kruising met Gooswilligen is een gevaarlijk punt. Er zijn al meerdere (bijna-)ongevallen gebeurd. Met als dieptepunt een dodelijk ongeval. Daarom riep de raad het college in deze motie op om met de provincie als wegbeheerder in gesprek te gaan over afdoende maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Moties Water en Energie: verworpen

De VVD diende twee moties in over energiebesparing en opwekking en waterbeheer. Een actueel onderwerp. Over de inhoud was niet al te veel discussie. Onze reden om deze moties niet te steunen was dat veel van deze zaken al in gang gezet zijn.  Plannen liggen al klaar liggen of zijn in uitvoering. Bovendien is het frequent oproepen tot extra onderzoek verstorend en een extra (financiële) last voor de gemeente.

 

NB: de volledige raadsvergadering is terug te zien; zie hiervoor de website van de gemeente.

 

 

Constructief debat