2 mei 2020

Bijzondere tijden

 

Nog niet eerder hadden we een raadscyclus die meer dan twee maanden duurde. Als gevolg van de beperkingen door de corona maatregelen werd het stil na de opinieronde van 5 maart. De besluitvormende raad was pas op 30 april. En ook nog digitaal!

 

Een bijzondere tijd is het ook gelet op de situatie in de politiek. Het college en organisatie zijn druk doende het raadsbesluit van 9 december over zelfstandigheid uit te werken. Dat doen ze met enthousiasme en ambitie. De oppositiepartijen Pro Scherpenzeel, CU en CDA zijn op hun eigen manier nog bezig met het raadsbesluit van 9 december. Buiten de lokale politiek om stuurde men een brief naar de provincie om toch vooral in te grijpen in Scherpenzeel, coronacrisis of niet. Hoe bijzonder wil je het hebben.


Ondertussen vergaderde de raad en nam een aantal belangrijke besluiten. Voor Jan-Dirk van de Waerdt werd zijn bijdrage over de woonvisie als zijn ‘maidenspeech’ beschouwd. Geen gekke start als raadslid: twee amendementen en een motie aangenomen. Peter van As is minder aan het woord geweest, ‘zijn’ onderwerpen zijn nog nauwelijks aan bod gekomen. Wat in het vat zit verzuurt niet!


Woonvisie: Meer ambitie, meer doen voor starters!

De woonvisie 2020-2024 lag ter besluitvorming voor aan de raad. Namens de SGP voerde Jan-Dirk van de Waerdt het woord. Volgens hem mag de gemeente Scherpenzeel best wat ambitieuzer zijn om meer betaalbare woningen voor jongeren en ouderen te realiseren. Het college was het daar ook zeker mee eens, maar om vaart te maken diende Jan-Dirk van de Waerdt zijn eerste twee amendementen in: Eén (amendement) om bij projectontwikkeling af te dwingen dat nieuwe huurwoningen (niet sociale huur) een huurstatus houdt van 30 jaar, om zo te voorkomen dat dergelijke huizen snel verkocht worden. En een tweede amendement om starters meer kans op de woningmarkt te geven door meer aandacht voor goedkope starterswoningen die langer als starterswoningen beschikbaar blijven. Allebei de amendementen werden aangenomen, waarvan de tweede raadsbreed. Verder steunde de SGP een amendement van het CDA over duurzaamheid. Een amendement over de ‘verzilverlening’ (om ouderen mogelijkheden te geven langer in hun woning te laten blijven door ze meer financiële armslag te bieden) werd door ons niet gesteund maar het idee is ons van harte welkom. We steunden het niet op dit moment omdat we niet de financiële consequentie en de uitvoering ervan helder hadden. Wat ons betreft hadden we voor dit besluit iets meer tijd genomen.

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties: Veiligheid is kwetsbaar

Gevraagd werd in te stemmen met de regionale visie om geweld in afhankelijkheidsrelaties terug te dringen. Dit gaat dus over huiselijk geweld waarbij een regionale aanpak gekozen is. Dit is een belangrijk onderwerp, waarover veel te doen is. In de opinieronde van 5 maart voerde Maarten Zwankhuizen het woord. “Deze vorm van geweld is één van de omvangrijkste in onze samenleving. Gelukkig is er op de schaal van Scherpenzeel een goede aanpak met maatwerk mogelijk. We zijn blij met de samenwerking tussen gemeente, kerken en maatschappelijke organisaties en de zorg. Verder blijkt verslavingsproblematiek een belangrijke oorzaak. De vraag is wat het college hieraan gaat doen? En verder valt op dat echtscheidingen en geweld vaak hand in hand gaan en kinderen hiervan vooral de dupe zijn. En dan valt op hoe dubbel onze overheid is. Aan de ene kant erkent men dit probleem, aan de andere kant wil men niet optreden tegen reclame van bijvoorbeeld ‘Second Love’ waarvan we ook langs de A30 bij Barneveld recent grote advertenties konden zien. We weten dat het negatief voor relaties is, met alle gevolgen van dien zoals echtscheidingen, maar toch niet durven en willen optreden tegen dit soort zaken”.

In de raad voerde Peter van As het woord over dit onderwerp. Hij benadrukte nog maar eens dat we de benadering om geweld te voorkomen en verminderen van harte steunen. “We spreken onze waardering uit voor ons sociaal team en de adviesraad”. Pro Scherpenzeel kwam met een motie om te onderzoeken of ‘outreachend’ werken hierbij zinvol is. Als SGP steunden we deze motie niet omdat volgens Peter van As:  “in de regiovisie wordt aangegeven dat outreachend werken niet noodzakelijk is gelet op de grootte van onze gemeente en we ons afvragen of dit onderwerp (geweld in afhankelijkheidsrelaties) zich leent voor outreachend werken. Bij geweld in afhankelijkheidsrelaties is daadkrachtig en kordaat optreden belangrijk. Er is geen tijd voor geduldige interventies die inzetten op verbinding.”

Een mede op ons verzoek verbrede motie om te onderzoeken outreachend te gaan werken in het geheel van het sociaal domein werd door ons wel gesteund.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden: Regionale aanpak in coronacrisis

De veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) is een belangrijk regionaal samenwerkingsverband. Over de ontwerpbegroting hadden we in de opinieronde op 5 maart weinig te melden. Positief waren we over de tijdelijke verlaging van de bijdrage van de gemeenten aan de regio. Regio en gemeenten moeten beiden terecht op de financiën letten.

Tijdens de raadsvergadering van 30 april waren we inmiddels door de coronacrisis ingehaald. Maarten Zwankhuizen benadrukte het belang van deze organisatie in de bestrijding van deze grote crisis. Hij riep het college op om, als de crisis achter de rug is, bij de evaluatie het functioneren van de regionale aanpak in zo’n grote crisis mee te nemen. Tevens vroeg hij of door de regionale aanpak juist verschillen kunnen ontstaan tussen gelijkwaardige situaties in naast elkaar liggende regio’s. Recent kwam het bericht dat de hiervoor aangekondigde korting op de bijdragen van gemeenten wellicht op losse schroeven komt te staan. “We willen meegeven dat het wat ons betreft niet vanzelfsprekend is dat alle gevolgen van de crisis door hogere overheden en regio’s op de gemeenten worden afgewenteld. Laat ons bestuur zich daarvoor sterk maken dat dit niet gebeurt”. Afsluitend: “Een klein virus legt alles plat. Wij zijn nietige mensen die afhankelijker zijn dan we willen weten. Er wordt veel gesproken over handen wassen enzovoorts. Wij zouden willen zeggen: handen vouwen, in gebed tot God in de hemel, Die uitkomst kan geven.” 

Kredietaanvraag Huisvesting en Optimalisatiestudie Breehoek: Onhoudbare voorziening

Als gevolg van het raadsbesluit van 9 december is nu besloten tot het verstrekken van een krediet voor een onderzoek naar de aanpassing van De Breehoek en de versobering van de bibliotheek. Ook wordt onderzocht hoe de gemeentelijke huisvesting hier ingepast kan worden. Korte schets van het probleem: de huidige gemeentelijke huisvesting voldoet niet meer en gaat op termijn veel geld kosten, de Breehoek leidt al jaren een groot verlies, en we hebben een zeer ruime bibliotheekvoorziening. Een totale voorziening die in een middelgrote stad niet zou misstaan maar simpelweg te groot is voor Scherpenzeel. We steunen dus dit onderzoek. Als Scherpenzeel leven we met dit kulturhus en de bibliotheek op veel te grote voet. We hebben als SGP hierin helaas gelijk gekregen. Dit is onhoudbaar in welke constellatie we als gemeente doorgaan, zelfstandig of in een fusie. Vergelijk het maar met de kernen rond Barneveld en Ede bijvoorbeeld. Over de bibliotheek: wij willen een bepaald functie in stand houden, maar dan wel gecombineerd met welzijnswerk (SWO) en dergelijke zaken. Dat moet mogelijk zijn, gezien de ervaringen in andere gemeenten, zoals in Renswoude. De oppositie wilde nog met een amendement extra geld uittrekken voor de Breehoek, nadat het bestuur van de Breehoek hiervoor al lang geleden een verzoek gedaan had. Volgens wethouder Van Deelen is de gemeente niet van zins het Breehoekbestuur extra geld te geven omdat ze participeren in het onderzoek en de kosten gedekt worden uit het krediet. Dit debat ging ‘slechts’ over een kredietaanvraag, maar leidde regelmatig tot herhalingen van het debat van 9 december.

MKB toets: Vóór de ondernemers!

Omdat veel ondernemers in het midden en kleinbedrijf klagen over teveel regeldruk, heeft MKB-Nederland de gemeenten opgeroepen samen met de ondernemers het ondernemersklimaat op dit punt te verbeteren. Jan-Dirk van de Waard diende een motie vreemd aan de orde van de dag in, die met algemene stemmen werd aangenomen. Zie bijgevoegde motie voor meer informatie.

Regionale Energie Strategie: Haalbaar en betaalbaar

Onder andere uit het landelijk klimaatakkoord is voortgekomen dat we als land in 2050 ‘klimaatneutraal’ moeten zijn. We moeten dan over op hernieuwbare energie en we moeten ‘van het gas af’. Om aan die opdracht te voldoen moeten 30 regio’s in Nederland een energiestrategie opstellen om na te gaan hoe we dat doel gaan bereiken. Scherpenzeel participeert in de Regio FoodValley, die een eigen strategie voor de regio moet maken. Op korte termijn (2030) zijn de doelstellingen al zo stevig, dat die niet anders kunnen gehaald worden dan door een fors oppervlak aan zonnepanelen op land en een behoorlijk aantal grote windturbines.

GBS diende een motie in om het college een kader mee te geven voordat we als gemeente de Regionale Energie Strategie (RES) gaan vaststellen. De SGP steunde deze motie omdat we gaan voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Wij moeten onze bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen in dit proces, maar we hoeven niet blind achter de waan van de dag aan te gaan.