19 november 2022

Begroting en contourennotitie RPLG

Begroting

Het college presenteerde een sluitende maar ook ambitieuze begroting voor het komende jaar en de jaren daarna. Toch zijn er ook zorgen. Vooral voor het ‘ravijn’ in 2026. In dat jaar is de landelijke overheid van plan om de (kleinere) gemeenten fors te korten op de inkomsten vanuit het rijk.

Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste punten uit de begroting die de SGP aangestipt heeft tijdens deze raadsvergadering

 • Wil de overheid gemeenten dé overheid laten zijn voor de inwoners? Dan moeten budget en taken op elkaar afgestemd zijn. Als we de uitkeringen van het Rijk over de laatste perioden zien, lijkt dat erop. Maar we zijn er niet gerust op. Het zal niet de eerste keer zijn dan de landelijke begroting op orde gebracht werden en de gemeenten het nakijken hadden. Tot nu toe is het dus meegevallen. Echter, het ravijnjaar 2026 wordt regelmatig genoemd. Gelukkig wordt in de septembercirculaire de pijn daarvan verzacht. We hopen dat het gezonden verstand voor 2026 gaat zegevieren in Den Haag. Gemeenten moeten de waardering krijgen die ze verdienen. Ook in de uitkering. Bezinning op taakstellingen: op tijd beginnen.

 

 • Onze inwoners hebben het financieel moeilijker dan vorig jaar. Door alle omstandigheden. Een hoge inflatie, onder andere door de hoge energieprijzen. Laten we overigens niet het beeld neerzetten dat alles aan de oorlog ligt. Lang voordat de oorlog begon waarschuwden echte deskundigen (nadruk op echte: niet alle deskundigen die opgevoerd worden zijn deskundig) dat er laks werd omgesprongen met de gasvoorraden, en met de energiezekerheid.  In het Haagse dacht men dat het gaandeweg allemaal beter zou gaan met hernieuwbare energie. We hebben ons rijk gerekend en kunnen niet meer tegen een stootje.

 

 • Voor de inwoners waarderen we daarom de aanpassing van het OZB tarief. Positief. Smaakt dat naar meer? Zeker wel, maar of dat reëel is, is de vraag.

 

 • Als SGP staan we voor zelfredzaamheid en niet voor een overheid als pinautomaat die bij alles kan helpen. We mogen dat principe echter nooit verabsoluteren.  Degenen die het echt nodig hebben mogen niet buiten de boot vallen. Wij maken ons zorgen over groepen mensen die voordelen ontvangen en op wie, hoe dwaas het overheidsbeleid ook zijn mag, geen effect heeft, maar daartegen over er een groep is die groep die tussen wal en schip raakt, en die zich onvoldoende kan laten horen. Daar maakt de SGP zich zorgen over. Ik refereer maar aan de term “Afgehaakt Nederland”. Niet voor niets is er veel ontevredenheid. Dat baart zorgen, maar we moeten niet de oorzaak verzwijgen.

 

 • Jeugdzorg: De kosten voor de jeugd blijven een aandachtspunt. Het rijk is aan het hervormen. De gemeente zal hierop moeten anticiperen. We hebben gehoord van acties hierop. We zijn benieuwd. Aan beleidswijzigingen zijn we niet toe, maar als het nodig is, dan een brede zorgvuldige bezinning.

 

 • Energie: veel over te zeggen, ook op het belangrijke dossier duurzaamheid en energiebesparing. We komen er volgens de termijnkalender en de toezeggingen op terug.

 

 • Maatschappelijke gesprek: zoals uit de vragen blijkt is dit de oplossing waaraan gedacht wordt om tweedeling en/of polarisatie in de samenleving te verminderen. Of het daarom structureel moet zijn, daarbij hebben we onze aarzelingen. We nemen aan dat men er 3x over nadenkt om het op te maken. Liever zoals ook in de opinieronde aan de orde geweest, de samenleving met initiatieven laten komen. wat ons betreft zijn de uitgaven hiervoor niet vanzelfsprekend.

Samenvattend:

Scherpenzeel heeft zijn zelfstandigheid behouden. We zijn ervan overtuigd dat de kleinschaligheid en korte lijnen meerwaarde hebben. De menselijke maat staat bij ons voorop. Qua begroting zijn dezelfde conservatieve financiële principes gehanteerd als in voorgaande jaren.

We hebben deze begroting dus kunnen steunen met de gebruikelijke stemverklaring:

De SGP stemt voor deze begroting. Maar we verklaren het niet eens te zijn met die zaken in de begroting die in strijd zijn met onze uitgangspunten, waaronder die zaken die de zondagsrust betreffen.

Dank aan allen, die het vele werk hebben gedaan. We wensen de raad, het college en organisatie Gods zegen toe!

De dag na de raadsvergadering was het dankdag voor gewas en arbeid. Ons past dankbaarheid in afhankelijkheid van Hem, Die al ons werk zegenen kan.

Begroting en contourennotitie RPLG

Contourennotitie Regionaal Perspectief Landelijk Gebied

Deze contourennotitie beschrijft de opgaven voor ons landelijk gebied (Foodvalley). Het geeft weer hoe wij als gezamenlijke gemeenten naar deze opgaven kijken, vanuit de kracht van onze regio. Lees hieronder hoe de SGP fractie samen met een aantal andere fracties een amendement indiende voor een paar stevige aanpassingen.

Ondergetekende,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-09-2022

overwegende dat:

 • De contourennotitie Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG) basis wordt voor beleid voor het landelijk gebied in onze regio;
 • deze notitie terecht ziet op het bieden van perspectief in onze belangrijke Regio Foodvalley;
 • in de notitie grote nadruk wordt gelegd op het behalen van de stikstofreductie, biodiversiteit en herstel van de natuur;
 • in de notitie te weinig nadruk wordt gelegd op het bieden van perspectief voor de agrarische sector;
 • er nog veel onduidelijkheid bestaat omtrent bedrijven in overgangsgebieden;
 • dat deze ‘food en feed’ sector van groot belang is voor de regio en voor de vitaliteit van het platteland.

Stelt voor

1. Ten aanzien van de Contourennotitie van het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied Foodvalley de volgende wensen en bedenkingen in te brengen:

a. Voor het behalen van doelen dienen ook andere partijen zoals gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, bedrijven en particulieren bij te dragen.

b. Gedwongen uitkoop c.q. inperking van de vergunde rechten niet in te zetten.

c. In de Regio Foodvalley, inclusief de overgangsgebieden uitkoop, innovatie of omschakeling altijd de keuze van bedrijven zelf te laten zijn.

d. Ruimte te bieden voor innovaties waarvan geborgd is dat ze langdurig juridisch houdbaar blijven, zodat er voldoende zekerheid is voor de noodzakelijke investeringen.

e. Een kritische ondergrens te definiëren en te realiseren voor de verschillende agrarische sectoren om deze en aanverwante bedrijven duurzaam in stand te houden.