Passend onderwijs

 

Passend onderwijs zorgvuldig invoeren

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd.

Scholen krijgen dan een zorgplicht voor leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs heeft goede afstemming met de jeugdzorg nodig.

De SGP wil dat:

• de raad duidelijke kaders stelt voor afspraken met regionale samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs;

• in overleg met de regionale samenwerkingsverbanden heldere afspraken worden gemaakt over:

• een zo passend mogelijk en betaalbaar onderwijsprogramma aan alle kinderen, die extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben;

• het bieden van een sluitende en betaalbare zorgstructuur aan kinderen, die jeugdgerelateerde zorg nodig hebben;

• het actief betrekken van ouders (en kinderen) bij het maken van noodzakelijke arrangementen voor extra ondersteuning in het onderwijs en het verlenen van zorg;

• snelle procedures voor lichte vormen van extra ondersteuning en zorg;

• het waarborgen van adequaat vervoer van leerlingen, die niet zelfstandig in staat zijn te reizen;

• zorg dragen voor passende oplossingen, als aanpassingen van de onderwijshuisvesting noodzakelijk zijn.

Onderwijsachterstanden wegwerken

De gemeente heeft een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van onderwijsachterstanden (waaronder taalachterstand) en het signaleren van risicogedrag.

De SGP wil dat:

• achterstanden en risicogedrag in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart gebracht worden;

• kinderen niet worden verplicht een bepaalde vorm van onderwijs te volgen voordat zij de leerplichtige leeftijd hebben bereikt.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.