4 juli 2019

Zelfbewust Scherpenzeel

 

De raadsvergadering van 27 juni 2019 stond vooral in het teken van de toekomst van ons dorp. De raadsvergadering werd enigszins abrupt afgehamerd door interim burgemeester Harry de Vries: “Ik vind het buitengewoon teleurstellend dat ik in deze lange vergadering merk op een aantal momenten, dat er leden van de raad zijn, toch het hoogste orgaan van deze gemeente, die zich van een politiek bedienen die niet de mijne is. (…) Ik kom hier later bij de fractievoorzitters op terug. Er is nu geen gelegenheid tot reageren.” Deze agitatie werd veroorzaakt door het debat over het uitvoeringsprogramma van de toekomstvisie 2030. Hieronder meer.

Ook de leerlingenverordening stond op de agenda. Een motie van de SGP om de uitvoering van deze verordening na een jaar te evalueren kreeg unaniem steun van de raad.

Een motie van SGP, CDA en GemeenteBelangen om het middenhuursegment te regelen werd aangenomen.

Leerlingenvervoer – uitvoering evalueren

Een herkansing. Dat was de strekking van de motie op de raadsvergadering van 2 maart 2019. Een raadsbrede motie die gedeeltelijk werd opgevolgd door het college. De gedeeltelijke opvolging kon al in de commissievergadering op de nodige kritiek van CU (aangepast vervoer moet uitgangspunt zijn) en Pro Scherpenzeel (enerlei uitleg) rekenen. De onrust werd volgens de SGP (en ook volgens het CDA) vooral veroorzaakt door de uitvoering. Een motie van de SGP om de uitvoering na jaar te evalueren kreeg dan ook raadsbrede steun.

Toekomstvisie 2030 – zorgvuldigheid kost tijd 

Aan het begin van de vergadering lichtte SGP’er Zwankhuizen kort het proces toe: “(…) SteinstraVandeLaar heeft in opdracht van het college een rapport opgeleverd. Dat is een stevig rapport. En dat rapport heeft een bijsluiter nodig. Elk medicijn heeft een bijsluiter nodig bijvoorbeeld om de bijwerkingen te beschrijven. Welnu, het medicijn zomaar verstrekken zonder bijsluiter leek de raad unaniem geen goed idee. Vandaar dat het idee is om deze stukken tezamen met debat beschikbaar te stellen zodat het een compleet verhaal kan zijn.

GBS – bijzonder slecht rapport – ‘We zijn gepiepeld’

Er volgde een stevig debat. De aftrap werd gedaan door Henk Brons van Gemeente Belangen Scherpenzeel. Hij schuwde scherpe verwoordingen niet: “De toekomstvisie was een mooi, positief stuk over Scherpenzeel. En met feiten onderbouwd. Handvatten voor het vervolg ontbraken nog. Daarom is aan het college de opdracht geven om met concrete handvatten te komen. En als we dan nu naar het rapport kijken, dan concluderen wij dat het een bijzonder slecht rapport is.” Brons vond het rapport veel te negatief en slecht onderbouwd. Hij herkent zich niet in de beeldvorming van het rapport. Goede kanten van Scherpenzeel worden niet benoemd, terwijl daar wel expliciet om was gevraagd. Brons noemde ook dat er sinds RSW geen aandacht meer is gegeven aan ambtelijke versterking in de vorige coalities.

One-man-show?

Brons hekelde de rol van de burgemeester de Vries in het proces: “U zult zeggen: het is toch een collegevoorstel? Nou, daar denken wij heel anders over. Wat ons betreft is het een one-man-show. Onze waarnemend burgemeester heeft dit rapport gestuurd. Iemand moet het doen. Maar het college is inhoudelijk nooit betrokken en kreeg het stuk ook pas nadat ambtelijk organisatie erover wat geïnformeerd. Het college is verder overal buitengehouden. En dat is niet handig, want als nu waarnemend burgemeester bent, ja, en je hebt ook al een herindeling achter de rug, en SVDL, de opstellers van het rapport is toevallig ook hetzelfde bureau wat daar ook het onderzoek heeft gedaan, dan geef ik u te rade hoe dat overkomt op de inwoners van Scherpenzeel. In de wandelgangen klinkt het: we zijn gepiepeld.

Pro Scherpenzeel, CU, CDA en SGP deelden deze persoonlijke kritiek niet en kozen nadrukkelijk voor andere bewoordingen. De coalitie is verdeeld over de te nemen vervolgstappen. Pro benadrukte dat er geïnvesteerd moet worden in de ambtelijke organisatie. “Dit gaat geld kosten, en wie gaat dat betalen? Dit is het eerlijke verhaal,” aldus Willem Schuur.  

CU – tijd voor duidelijkheid

CU bij monde van Marieke van de Beek: “Het rapport is scherp. Pijnlijk scherp. Er is sprake van een aanhoudende, zeurende pijn. Negeren van de pijn is geprobeerd. De symptomen blijven bestaan. Geluiden die wij horen zijn verontrustend. Er worden zaken genoemd waar wij als raad niet de verantwoordelijkheid voor moeten nemen. (…) Er zijn genoeg onderzoeken en interimmers geweest. Het is nu tijd voor een keuze. Daar hebben al deze mensen recht op.”.

CDA – rapport erg sturend

Peter Klaassen van het CDA: “Het grote beeld is niet mals. Het verbaast ons niet. De vaart die het rapport maakt, dat gaat ons te snel. Er ligt een grote druk bij gemeenten door decentralisaties. Investeringen op korte termijn zijn noodzakelijk. Bestuurskracht in de regio is een aandachtspunt. Wij vonden het rapport erg sturend, er is sprake van te gewenste uitkomsten. Daarbij geldt: groter is niet altijd beter. En: het waarborgen van de eigen identiteit is lastiger in een groter verband.

SGP – zorgvuldigheid kost tijd

Maarten Zwankhuizen van de SGP:

We moeten zorgvuldig, gefaseerd en duidelijk beslissen. En dat vraagt tijd. Er wordt gesproken over versterking van de ambtelijke organisatie. Dat verdient onze steun. De organisatie zet al jaren al zeilen bij en dat is een compliment waard! (…) Maar het is niet eerlijk en historisch onjuist om alle problemen af te wentelen op de organisatie. Er is ook een tekort aan bestuurlijke kracht. Wat wordt hier aan gedaan? Ik zie hiervoor geen maatregelen. We debatteren nu over de toekomstvisie van Scherpenzeel wat nu een op een wordt gekoppeld aan de toekomst van Scherpenzeel in de bestuurlijke vorm. Er wordt gesuggereerd dat we met grote vaart en snelheid een besluit moeten nemen. Dat is ons een brug te ver. Snelheid en maatregelen zijn nodig, maar niet onbezonnen en snel. (…) Het zal zorgvuldig moeten gaan over ambities, voorzieningen en dienstverlening. Zelfstandigheid, met de nodige samenwerking met andere gemeenten moet een faire kans krijgen.

Zorgvuldigheid in de besluitvorming, zeker bij dit soort ingrijpende besluiten, is zeer belangrijk. Zwankhuizen gebruikte een metafoor: “Je koopt ook niet eerst allerlei planten en stenen, en zegt dan tegen de hovenier: maak maar een plan! Dus de juiste volgorde graag.” De SGP verwacht ook dat het proces wordt aangevlogen door alle bestuurders, dus door hele college.

Amendement – unaniem aangenomen

GBS diende een amendement in inzake beslispunt 6. Dat moest gaan luiden: “In te stemmen met het plan van aanpak voor het vervolgtraject dat leidt tot gefaseerde besluitvorming, waarvan het eerste besluit genomen wordt in december 2019, waarbij zelfstandigheid, met uiteraard de nodige samenwerking met andere gemeente(n), een rëele optie en onderdeel van de praktische aanpak is.” Afgesproken werd dat in december 2019 een eerste besluit wordt genomen door de raad. Het amendement werd unaniem over genomen door de raad. Zwankhuizen merkte bij de stemming nog het volgende op: “De strekking van het amendement is: een belangrijk besluit moet volgen in december 2019. Dit betekent echter nog geen onomkeerbaarheid in de besluitvorming!

Motie –reguleren middensegment huurwoningen

Raadslid Izaäk van Ekeren,  initiatiefnemer van deze motie, lichtte de achtergrond ervan toe:

Wij vinden het belangrijk dat een huurwoning ook daadwerkelijk een huurwoning is. Daarom hebben we een redelijke termijn van 30 jaar opgenomen. Doel is om huurwoningen ook als huurwoningen te behouden voor de Scherpenzeelse samenleving.

Wethouder van Dijk gaf aan in de praktijk nog wel wat moeilijkheden te zien bij de onderhandelingen met ontwikkelaars. Van Ekeren benadrukte het signaal vast te willen houden gelet op het belang van deze doelgroep.