30 juni 2016

Wegen, Wonen, Wegwezen en Werken

 

Wegen, Wonen, Wegwezen en Werken

 

Laatste raad voor het zomerreces op 30 juni. Plannen vastgesteld voor groot onderhoud aan Glashorst, Holevoetlaan en Eikenlaan. Verder ging het over woningbouw en de lachende derde, over de opheffing van Permar en over aan de slag met regio FoodValley.

Groot Onderhoud Wegen: Hard nodig maar zuinig aan.

De raad stelde een plan vast voor groot onderhoud aan de wegen en riolering van de Glashorst, Holevoetlaan en Eikenlaan. Dat zal tussen nu en 2020 zijn beslag moeten krijgen. Het gewone onderhoud is niet voldoende voor deze wegen. Ze hebben achterstallig onderhoud, en de levensduur van de riolering is bijna of helemaal verstreken. Dit kost veel geld. De SGP heeft gewezen op de volgende aspecten:

  • Werk moet gecombineerd worden met ander werk, zoals het leggen van kabels en leidingen.
  • Veel aandacht is nodig voor toezicht en controle op de kwaliteit van dit werk, maar ook over werk in het algemeen aan onze wegen. Het is op sommige plaatsen zichtbaar waar nutsbedrijven geklust hebben. Dit komt de levensduur niet ten goede.
  • Lokale bedrijven moeten zoveel mogelijk betrokken worden. Zij zijn er zeker op gebrand om kwaliteit te leveren.
  • Er moet zuinig omgegaan worden met het budget. We gaan op voorhand niet akkoord met tekorten. Tekorten op het ene project moeten opgelost worden met andere projecten

De Eikenlaan is pas rond 2020 aan de beurt. Deze weg is wel slecht, maar de riolering is nog redelijk. Waarschijnlijk zal herinrichting ten koste gaan van de mooie eikenbomen. Behouden kost echter veel geld, en door de wortelopdruk en wortelgroei zal straat en riolering altijd gevaar lopen. Nu wilde de CU alvast ingaan op de maatschappelijke onrust die eventueel kan ontstaan over (het kappen van) de bomen bij regulier onderhoud en in 2020 bij de herinrichting. En wilde op de hoogte gehouden worden van details van het reguliere onderhoud. Als SGP hebben we een motie van deze strekking niet gesteund. Tegen die tijd ligt er een plan waarover gedebatteerd en gecommuniceerd kan worden. En om nu alvast voor te sorteren op de bomenkap met de term ‘maatschappelijke onrust’ is wat overdreven.

Grondexploitatie Locatie Bruinhorst: Sociaal maar niet tegen elke prijs

Aan de orde was de vaststelling van de grondexploitatie van de locatie van de voormalige Bruinhorstschool. Daar zouden 9 sociale huurwoningen moeten komen en 4 koopwoningen. Dat levert een verlies op van 68 duizend euro. Daar was de raad in meerderheid (exclusief de CU) niet over te spreken. De SGP steunt het college in haar streven om meer sociale huurwoningen te bouwen om aan de opgaven te voldoen die op de gemeente afkomen (Urgentiegevallen, Scherpenzelers die al lang op een woning wachten, en statushouders). Dat wil echter niet zeggen dat we zo’n plan maar met verlies weg moeten geven. Temeer daar de prestatieafspraken met Woonstede van zodanige aard zijn dat de grond wel erg goedkoop verkocht wordt en de corporaties ook nog eens woningen kunnen verkopen. Het zou zomaar kunnen dat het aantal sociale huurwoningen niet eens toeneemt. En dus dat niet de mensen die het hard nodig hebben ervan gaan profiteren, maar dat de woningcorporaties de lachende derde zijn.

De raad wilde een discussie in het najaar over sociale woningbouw en nieuwe prestatieafspraken. Dat werd bekrachtigd door een aangenomen motie van GBS. Verder diende de SGP met GBS een amendement in om de exploitatie van de locatie Bruinhorst minimaal op 0 te krijgen. Het amendement werd door alle partijen, uitgezonderd de CU, aangenomen.

Begroting Permar: Op weg naar de opheffing

Zoals eerder besloten en recent gecommuniceerd zal Permar opgeven worden. Alle deelnemende gemeenten, waaronder Scherpenzeel, hebben al eerder besloten tot liquidatie.

Toch moet volgens de regels nu een begroting vastgesteld worden. Het probleem is dat het liquidatie onderzoek nog moet beginnen waardoor de volledige kosten voor dit en komende jaar nog niet helder zijn. Daarom noem je dat een ‘going-concern’ begroting. Volgens de SGP is dat prima. Geen discussie meer zou je denken. Toch naam de raad een amendement van de VVD aan om per 1 november met een herziene begroting te komen. Dit is niet zinnig. De kosten zijn ook dan nog niet bekend. Nu zal het wel niet zo’n vaart lopen. De andere gemeenten die deelnemen aan de Permar zullen het vast anders zien dan de meerderheid van de Scherpenzeelse raad.

Regio FoodValley: Nu aan de slag

In een vorige reguliere raadsvergadering stelde Scherpenzeel een verhoging vast van de inwonerbijdrage aan Regio FoodValley. Toen ontstond een levendige discussie over nut en noodzaak van Regio FoodValley en de bestuursvorm. Niet dat dat onderdeel van de besluitvorming was, maar toch.

Nu stond op de agenda om ‘Geen mening te uiten richting het college ten aanzien van het Uitvoeringsprogramma Regio FoodValley 2016-2019’. En warempel, dezelfde discussie over de bestuursvorm en dergelijk kwam weer op. Gelukkig bleek er ook concrete, positieve informatie over het uitvoeringsprogramma, de werkplannen, de financiën, en de concrete projecten. Raadslid Van Deelen had als lid van de regio commissie de raadsleden uitvoerig en concreet ingelicht over de voortgang van de projecten. De raad bekrachtigde het gevoelen van de raad - ‘en nu aan de slag’ - nog met een amendement.

En toen was het tijd voor het zomerreces.