18 februari 2012

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen

Datum: 18-02-2012

Als het gaat om ruimtelijke ordening wil de Scherpenzeelse raad liever voorkómen dat er iets ontwikkeld wordt dat ruimtelijk niet past in ons dorp, dan achteraf voor een voldongen feit te staan. Als het gaat om handhaving van wet- en regelgeving wil de raad liever voorkómen dat er fouten gemaakt worden, dan achteraf te moeten handhaven en boetes op te leggen. Voorkomen is beter dan genezen dus. Dat was het hoofdthema van de raadsvergadering van 16 februari. Daarnaast nam de raad een besluit tot bouw van een lift in het gemeentehuis en sprak de raad voor de verandering maar weer eens over de relatiemanager voor bedrijven. De VVD vond namelijk dat wethouder Vreeswijk bezijden de waarheid gesproken had.

 

Brede steun amendement SGP over WABO
Wat er wel of niet veranderd mag worden op het terrein van ruimtelijke ordening staat beschreven in bestemmingsplannen. Er zijn echter situaties dat van deze bestemmingsplannen mag worden afgeweken. Colleges van B&W hebben jarenlang een grote mate van vrijheid gehad om ruimtelijke plannen die niet passen binnen het geldende bestemmingplan toe te staan. Vanwege nieuwe wetgeving moest de raad zich nu uitspreken over de vrijheid die het college krijgt in dergelijke gevallen. Onder de nieuwe wetgeving gaat het dan om categorieën van afwijkingen van het bestemmingsplan waarvoor de raad geen verklaring van geen bedenking hoeft af te geven.

 

Deze lijst met categorieën stond op de agenda. De categorieën, waarvoor het college de vrije hand wilde hebben, waren gelijk aan die onder de oude wetgeving. Een beetje teveel vrijheid, zo vond de raad. Zwankhuizen verwoordde het standpunt van de SGP als volgt: “Elk college, ongeacht politieke samenstelling, hoort een bepaalde vrijheid te hebben om dit soort zaken af te handelen. Bovendien is het onnodig om kleine afwijkingen nodeloos te vertragen. Daar zit niemand op te wachten. Dit is voor ons een fundamenteel standpunt. Ook als we oppositiepartij zouden zijn geweest, zouden we dit standpunt naar voren gebracht hebben. Maar de vrijheid die er de afgelopen jaren geweest is, was wel heel ruim. Overigens heeft iedereen hier in de raad dit geweten en niemand heeft hiertegen in het verleden bezwaar gemaakt. Toch is het goed om op dit gebied beperkingen aan te brengen om verrassingen te voorkomen.” Verder benadrukte hij dat het idealiter zo zou moeten zijn dat de bestemmingsplannen op orde moeten zijn en dat nieuwe ontwikkelingen bij voorkeur via een bestemmingsplanwijziging geregeld worden.

 

De visie van de SGP werd concreet vormgegeven doordat Zwankhuizen een amendement indiende waarin de lijst met categorieën gewijzigd werd vastgesteld. De inhoud van het amendement was tot stand gekomen na een uitgebreid onderzoek naar de praktijk bij andere gemeenten. De actie van de SGP werd gewaardeerd. GBS en CU waren medeondertekenaars. CDA en DS schaarden zich, na enige informatieve vragen gesteld te hebben, achter het voorstel. Enige tegenstemmer was de VVD-fractie. Zij waren simpelweg tegen en willen alle gevallen, ook de allerkleinste, via de raad laten komen. Als inhoudelijk argument werd door VVD-er Dijkstra aangevoerd dat “de tijdswinst minimaal is en het in ons dorp om maar weinig gevallen per jaar gaat.” Zwankhuizen vond het een merkwaardig standpunt, maar ging ervanuit dat het standpunt van de VVD objectief tot stand was gekomen. Maar hij vroeg zich wel af waarom we de VVD dan nooit gehoord hadden in de vorige periode toen er ruimschoots van die vrijheid gebruik gemaakt is. Na een warrig betoog gaf Dijkstra echter toe te reageren vanuit gebrek aan vertrouwen in deze coalitie en hekelde daarbij ook de vechtsfeer in de raad. Zwankhuizen vond het jammer dat de VVD niet objectief tot een standpunt kon komen en riep de VVD op om er dan zelf ook maar alles aan te doen om de sfeer in de raad te verbeteren.

 

SGP gaat voor gezonde nachtrust
Regels moeten worden nageleefd. Bij afwijking daarvan moet worden gehandhaafd. Dat gaat dan op voor bijvoorbeeld de controle van bouwvergunningen, sluitingstijden van horecavoorzieningen en het toezicht op drankgebruik in sportkantines. Helaas kan niet alles volledig gehandhaafd worden vanwege beperkte capaciteit en dus moeten er keuzes gemaakt worden. Die heeft het college gemaakt in de notitie ‘Handhaving’ die geëvalueerd werd. Daarin zijn speerpunten benoemd die vooral aandacht zullen krijgen. Nadruk ligt er ook op het voorkómen van de noodzaak tot handhaving. Namens de SGP-fractie verwoordde Mulder een breed gevoelen in de raad dat het speerpunt betreffende handhaving van illegaal gebruik van snippergroen minder prioriteit moet krijgen. Dat werd ook ingegeven door het feit dat het snippergroenbeleid in de nabije toekomst geëvalueerd wordt. Mulder steunde een amendement van de GBS waarin vooral de handhaving van de Drank- en Horecawet, bouw- en milieuvergunningen, sportkantines en evenementen aandacht zullen krijgen. Juist dat sprak de SGP-er aan: “We hebben in de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor handhaving bij evenementen. Het gaat ons om verschillende dingen. Als een vergunning is verleend tot 2 uur ’s nachts, dan is dat tot 2 uur ‘s nachts en geen minuut later. Daar komt bij dat ook het geluidsniveau van groot belang is. Het gaat ons om de nachtrust van mensen. Iedereen heeft daar recht op.”

 

Mulder gaf ook aan dat wat de SGP betreft evenementen zouden moeten eindigen om 12 uur ’s nachts, vooral ook met het oog op de zondagsrust. Maar dat is binnen de huidige politieke constellatie niet haalbaar. Een zwaar punt maakte de SGP-fractie van een zinsnede uit de notitie dat de vergunningen van sommige sportverenigingen nog steeds niet op orde zijn. De SGP heeft dat in het verleden al meerdere keren aan de orde gesteld, maar er blijkt nog niets veranderd. Mulder wil hier de onderste steen boven krijgen. Na enig aandringen beloofde de burgemeester met een memo over dit onderwerp te komen.

 

Lift in ‘De Buitenplaats’
Vorig jaar heeft de raad besloten om de villa bij ‘De Buitenplaats’ op te knappen. Dat is inmiddels gebeurd. Wethouder Vreeswijk werd daarbij gevraagd om een onderzoek te doen naar een verbinding tussen ‘De Buitenplaats’en de villa, inclusief realisatie van een lift. De resultaten van dat onderzoek lagen nu op tafel. Na afweging van de voor- en nadelen van de mogelijkheden was het college, vooral ook om financiële redenen, tot de conclusie gekomen dat alleen een lift in ‘De Buitenplaats’ verantwoord was. De toegankelijkheid wordt verbeterd, met een minimum aan investering en kosten. De SGP kon zich, samen met CU en CDA prima vinden in deze oplossing. De GBS was tegen het voorstel. DS en VVD wilden er veel meer geld tegen aangooien, onder meer door beide gebouwen aan elkaar te verbinden. Hun merkwaardige standpunt was dat álle ruimten van het gemeentehuis en de villa voor zowel medewerkers als bezoekers van het gemeentehuis toegankelijk moeten zijn. Dit standpunt bleek niet houdbaar, omdat men verder wilde gaan dan het Bouwbesluit. Dat schrijft een bepaalde mate van toegankelijkheid voor (maar nooit 100%) en slechts alleen bij nieuwbouw of renovatie.

 

Bezijden de waarheid?
Vorig jaar is besloten dat de gemeente een relatiemanager gaat aanstellen voor bedrijven. Dat is in de coalitie afgesproken. De financiering daarvan komt onder meer uit de verhoging van de OZB voor bedrijven. Wethouder Vreeswijk had dit besproken met de ondernemersverenigingen. Aanvankelijk was er wel wat weerstand bij de ondernemers over de financiering maar op 3 november, toen de raad het besluit nam bij de begrotingsbehandeling, lag er een duidelijke brief van de ondernemers dat men onder bepaalde voorwaarden akkoord was. Dit was ook de lijn die de wethouder gecommuniceerd had. Vooral de VVD heeft zich van begin af aan tegen het voorstel gekeerd. Dat is hun goed recht, maar ze hebben dit onderwerp aangegrepen om zich heftig tegen de wethouder te keren. Kern van het verhaal was dat de wethouder ‘bezijden de waarheid’ gesproken zou hebben. Daarnaast was om onbegrijpelijke redenen de VVD gebelgd dat de LTO niet bij het overleg betrokken was.

 

De raad maakte gehakt van de motie en de opstelling van VVD-er Van der Heide. Brons van de GBS vond dat de VVD zich weer liet verleiden tot het aanvallen van personen en de integriteit van de wethouder onterecht ter discussie te stellen. Ook het CDA en CU namen duidelijk afstand van de VVD en vonden de motie ongepast. Van de Weert van de DS leek te aarzelen maar steunde de motie niet. Van Deelen maakte namens de SGP korte metten met het verhaal van de VVD. In het kort kwam het hier op neer dat hij de VVD verweet met onjuiste informatie te komen. “U beweert iets niet te weten, maar u weet het wél. Dat is niet netjes. Spreekt u zo ook niet bezijden de waarheid? U bent volledig op de hoogte en op 3 november was alle informatie compleet.” Daarnaast vond de SGP-er het verbazingwekkend waarom de VVD zich nu zo keerde tegen het verbeteren van het klimaat voor ondernemers. Eind van het liedje was dat Van der Heide zijn motie introk. De SGP blijft verbaasd over de opstelling van de VVD. Die staat in schril contrast met de constructieve opstelling die alle andere partijen aan de dag legden op deze vergadering. Zou het toch waar zijn dat, zoals Dijkstra eerder die avond liet doorschemeren, de VVD zich laat leiden door wantrouwen?