19 september 2011

Voor alle inwoners

Voor alle inwoners

Datum: 19-09-2011

Donderdag 15 september was een belangrijke dag voor Scherpenzeel. De gemeenteraad nam de kadernota aan. Dit belangrijke document dient als voorbereiding op de begroting van volgend jaar. Die begroting zal D.V. in november vastgesteld worden. Nu sprak de raad zich uit over de plannen van het college. Wat de SGP-fractie betreft wordt het de tering naar de nering zetten, maar ook werken aan plannen waar iedere inwoner van ons dorp wat aan heeft. Verder nam de raad een besluit over hoe om te gaan met archeologische waarden bij grondwerkzaamheden. En uiteraard sprak de raad maar weer over het kulturhus. Afgelopen dinsdag kopte de Scherpenzeelse Krant het immers al: “Breehoek komt 97.000 Euro tekort.”


 

Archeologie
Op tafel lag een beleidsstuk waarin, volgens richtlijn uit een Europees verdrag, regels voor onze gemeente zijn opgesteld die de eventueel archeologisch meteriaal in de Scherpenzeelse bodem moet beschermen tegen grondbewerkingen en bouwactiviteiten. De SGP fractie is niet enthousiast over dergelijke gedetailleerde voorschriften die uit Europa naar ons toekomen, maar onderschrijft wel de noodzaak om zuinig met ons archeologisch bezit om te gaan. Het bezwaar van de fractie tegen het voorstel was dat de bewerkingsdiepte bij normaal agrarisch gebruik tot slechts 30 cm vrijgesteld was van archeologisch onderzoek. Veel te weinig volgens de SGP. In de vorige raadsperiode had de SGP fractie zich al sterk gemaakt om het onderwerp van de agenda af te voeren om eerst te gaan overleggen met LTO om tot een betere regeling te komen. Dat heeft het nieuwe college voortvarend aangepakt.
Helaas hield het college nog vast aan die 30 cm voor normaal agrarisch gebruik, zo bleek al bij de behandeling van het stuk in de commissie van 22 augustus jl. De SGP was vast van plan dit voorstel te verbeteren door met een amendement te komen. Mede naar aanleiding van de kritiek van LTO, de SGP en andere partijen beloofde wethouder Van de Glind met een memo te komen waarin hij zou ingaan op ‘normaal agrarisch gebruik’. Toen die memo op 15 september op tafel lag bleek dat de wethouder goed geluisterd had. Al het normale agrarische grondwerk is vrijgesteld van onderzoek. Zwankhuizen: “We zijn blij dat het college deze wijziging voorstelt en we kunnen daar van harte mee instemmen.” Procedureel moest het wijzigingsvoorstel via een amendement worden ingediend. Merkwaardig genoeg werd die administratieve afhandeling snel opgepikt door de VVD. In de vorige collegeperiode leek deze fractie zich geheel achter het oude voorstel (destijds van VVD-wethouder De Ridder) te scharen. Zwankhuizen complimenteerde daarom de VVD fractie met deze mooie ommezwaai. Naast dit amendement werden nog een aantal andere kleinere verbeteringen op het voorstel doorgevoerd die allemaal de steun van de SGP hadden. De conclusie van het debat was dat burgers en agrariërs geen onnodige belemmeringen zullen ervaren.


 

De Breehoek
Het exploitatietekort van ‘De Breehoek’ wil maar niet omlaag. Wethouder Vreeswijk van de SGP heeft zich in de achterliggende ingespannen om goede afspraken te maken met het stichtingsbestuur. De SGP-fractie is daarover niet ontevreden, maar nu lag er weer een voorstel om de extra exploitatietekorten aan te vullen met ruim 87.000 euro voor begrotingsjaar 2011 en twee nog opeenvolgende jaren nog eens meer dan 20.000 Euro per jaar. Let wel, bovenop de 39.000 euro die de stichting al krijgt. Dat gaat de SGP veel te ver. Raadslid Van Deelen betoogde dat hij niet tevreden is over de gang van zaken. Zo wie zo vindt hij dat er van extra geld bijstorten in het lopende jaar(met nog 10 maanden te gaan) absoluut geen sprake kan zijn van een extra bijdrage van de gemeente. Van Deelen: “Het stichtingsbestuur moet zich meer inspannen voor verbetering van de exploitatie. Er moet meer aan acquisitie gedaan worden. Er zijn volgens ons genoeg activiteiten te organiseren die opbrengsten genereren. Het stichtingsbestuur moet meer verantwoordelijkheden nemen en niet te snel aankloppen voor extra geld.” Daarnaast gaf hij duidelijk aan welke kaders de SGP wil aanleggen bij de toekomstig activiteiten in ‘De Breekhoek’: Geen professionele sport, liever klassieke muziek in plaats van een poppodium, culturele activiteiten die passen binnen het dorpse karakter van Scherpenzeel, commerciële activiteiten die samen met de plaatselijke ondernemers georganiseerd worden zonder voor oneigenlijke concurrentie te zorgen en vooral geen uitbreiding van de activiteiten op zondag. Ook wil de SGP de vinger aan de pols houden bij de toekomstige aanpassing van het bestemmingsplan en bij de beoordeling van de prestatieafspraken die het stichtingsbestuur gaat maken met de gemeente.
De discussie in de raad verliep emotioneel. De collegepartijen GBS en SGP verwezen naar de forse fouten in de aannames en besluitvorming die in het verleden gemaakt zijn: het is voor deze partijen geen verrassing dat ‘De Breehoek’ teveel gemeenschapsgeld kost. De oppositiepartijen CU, VVD, CDA en DS verweten de coalitiepartijen teveel zaken uit het verleden op te rakelen. Het zou alleen om de toekomst moeten gaan. Merkwaardig volgens de SGP. Juist door beoordeling van het verleden kun je een besluit in het heden verbeteren.
Toen de GBS met een amendement kwam om voor het afgelopen jaar aanvullend 57.000 euro beschikbaar te stellen en voor komend jaar 15.000 euro kon de SGP met dat grote bedrag niet instemmen. Het kan niet zo zijn dat we telkens geld blijven wegdragen naar de stichting. Het gaat immers om gemeenschapsgeld. Met het bedrag van 15.000 euro kon de SGP wel instemmen mits dit alleen benut gaat worden voor verbetering van de organisatie en het vergroten van de inkomsten. Toen het amendement met die voorwaarde (een idee van raadslid Van Deelen) was aangepast kon de SGP met dat onderdeel van het amendement instemmen.


 

Kadernota
Zoals gezegd vormt de kadernota de basis voor de begroting van 2012 die in november vastgesteld zal worden. De oppositiepartijen hadden weinig lovende woorden voor de inhoud en stemden tegen. Voor het CDA was alles wat gedaan werd blijkbaar teveel en deze partij diende dan ook een aantal amendementen in om nieuwe beleidsvoornemens te schappen. De VVD kon niet betrapt worden op een eigen visie maar was vooral bezig aan te tonen wat er niet zou deugen. DS miste vooral het sociale en culturele aspect. De CU was milder maar kon ook volgens raadslid Van Dijk het beleid van het college niet steunen. Merkwaardig was de ontevredenheid van de oppositie over de burgerraadpleging. Dat had niet gehoeven en de resultaten waren ook niet goed blijkbaar. Nog merkwaardiger was dat partijen nu wél wilden teruggrijpen op uitspraken uit het verleden, in dit geval van de SGP-er Mulder.


 

Namens de SGP gaf fractievoorzitter Mulder zijn reactie op de kadernota. Zijn betoog bevatte drie hoofdlijnen. Hij was tevreden over de verwerking van het coalitie-akkoord in de nieuwe beleidsvoornemens complimenteerde het college en SGP wethouder financiën Vreeswijk. Hij toonde zich tevreden met het onderzoek naar de mening van de Scherpenzeelse bevolking over een aantal thema’s. De coalitie heeft de actieve betrokkenheid van inwoners hoog in het vaandel staan. Hij wel gaf aan dat het financiële tekort voor 2012 nog omlaag moet, maar dat de SGP content is met de meerjarig sluitende begroting. De tweede hoofdlijn was dat hij meer ruimte wil voor nieuwe beleid. Hij riep het college hiertoe op in een motie. Wat de SGP daarbij voor ogen staat is nieuwe beleid waar álle burgers iets aan hebben. Het vorige college besteedde veel geld aan de sport en ‘De Breehoek’.  De SGP wil dat er nu andere zaken aangepakt worden, zoals het tegengaan van sluipverkeer door het dorp en het aanpakken van parkeerproblemen. En passant vroeg de SGP-er ook om maatregelen van het college om de nachtrust van alle burgers te bevorderen. Meer dan eens liggen bewoners wakker van wel heel luidruchtige ‘feesten’. Tenslotte betoogde hij dat de SGP het niet van menselijke inspanning verwacht. Mulder:  “Voorzitter, in het voorgaande zijn belangrijke zaken aan de orde geweest voor de inwoners van onze gemeente en het besturen van de gemeente. Het allerbelangrijkste hebben we nog niet genoemd. De wereld is in rep en roer. Japan lijdt onder de gevolgen van een geweldige zeebeving. De Arabische wereld is vervuld met onrust en geweld. Amerika loopt langs de financiële ravijn. Europa trilt op zijn grondvesten en staat op lemen voeten. We zien er de hoogmoed en de nietigheid van de mens in. In de Bijbel wordt gesproken over koning Nebukadnezar die zich op de borst sloeg. Hij sprak: “Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb?” Zijn koninkrijk is vergaan en hij zelf werd verstoten. Andere machtige koninkrijken na hem zijn eveneens vergaan. Aardse koninkrijken houden geen stand.
Er is één Koninkrijk dat wel stand houdt. Dat is een hemels en eeuwig koninkrijk. Het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Het heil van een mens ligt niet aards genot, geluk en rijkdom. Het ware heil ligt in de Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Hij is verschenen onder de mensen en heeft in een weg van lijden en sterven verzoening met God aangebracht. Een God, die alle dingen bestuurt en regeert naar Zijn welbehagen. Bij alle werk, dat de mens verricht, is Gods zegen onmisbaar. Die wensen wij u allen toe, ook in 2012