16 april 2009

Verslag RSW besluit Provincie Utrecht

Verslag RSW besluit Provincie Utrecht

Datum: 16-04-2009

Hoewel de kaarten in de commissievergadering al aardig geschud waren, was het nog spannend hoe de stemming in het Statendebat over de fusie RSW zou verlopen. 45 van de 47 fractieleden waren aan-wezig in de Statenzaal.

Het CDA is zoals verwacht tegen en ziet geen aanleiding om een fusie van bovenaf te initiëren. Over de samenwerking die Renswoude met Veenendaal zocht heeft de CDA-fractie geen stand punt. Het CDA zit overigens wel in een lastig parket: de fracties in Renswoude en Scherpenzeel zijn tegen fusie en die in Woudenberg is voor fusie.

De VVD is voor: decentralisatie plus verhoogde eisen aan toekomstige bestuurskracht geven voldoende aanleiding. De provincie heeft een taak om gezonde gemeenten te stimuleren.

De PvdA gaf aan dat vrijblijvende samenwerkingen in het verleden vruchteloos strandden. Overigens is Veenendaal in al die samenwerkingsverbanden nooit betrokken; Veenendaal als samenwerkings-partner wordt nu ineens uit de hoge hoed getoverd. Woudenberg en Scherpenzeel hebben aangeven dat zij versterking van bestuurskracht wenselijk vinden. Het standpunt van Renswoude 'wij weten wat onze inwoners willen, dus krijgen ze wat ze willen' is óók een bestuurdersvisie, maar niet die van de PvdA-fractie. De PvdA verzocht overigens de Gedeputeerde een budget van € 100.000,- om het fusieproces verder te begeleiden.

Volgens de SP is schaalvergroting geen oplossing en een dogma waar de fractie niet in geloofd. Kwesties zoals de WMO zal ook een RSW-gemeente niet zelfstandig kunnen behandelen. De afstand burger-overheid zal toenemen. Er zijn betere alternatieven. 

GroenLinks stemt voor: gezien de overeenkomsten tussen de gemeenten is dit de beste oplossing. De keuze van Renswoude om met Veenendaal samen te werken is ongeloofwaardig. GL vraagt zich wel af hoe Gedeputeerde Staten na het besluit grip op het proces houden.

ChristenUnie is voor en brengt het zware politieke wapen van een motie in voor een eenvoudige vraag: of de GS de contacten met Veenendaal zal intensiveren om het ruimtelijke probleem dat Veenendaal heeft aan te pakken. Immers: een eventueel toekomstige fusie van Renswoude met Veenendaal mag nooit de oplossing zijn voor het probleem van Veenendaal. De motie werd overigens naderhand ingetrokken.

D66 is voor: samenvoeging van Renswoude met Veenendaal heeft geen toegevoegde waarde voor de regio en Veenendaal heeft ook geen expertise m.b.t. het buitengebied.

Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht stemden tegen.

Dhr. R. Bisschop (SGP) complimenteerde Renswoude voor het consistente en stijlvolle beleid dat ze heeft gevoerd. In de commissievergadering was het standpunt van de SGP helder. Echter, naderhand zijn weer diverse brieven en mailtjes ingezonden, die mede geleid hebben tot een definitief besluit. Beter was het als de drie gemeenten van begin af aan volledig samen optrokken in dit proces. Dat is helaas niet gebeurd. Blijft staan dat elk van de drie gemeenten niet zelfstandig alle wettelijke taken kan blijven uitvoeren. Het argument dat het fusieproces al 35 jaar duurt, is nu geen reden om maar vóór te stemmen! De samenwerking van Renswoude met Veenendaal is geen optie: in een bijeenkomst van de KV van Rhenen heeft Bisschop geopperd de beslissing van Veenendaal in 1795 om zelfstandig te worden nu terug te draaien (fusie Rhenen-Veenendaal dus, evt. met Renswoude). De reacties waren niet van de lucht. Een regiogemeente Rhenen, Veenendaal, Renswoude is dus voorlopig een illusie. Visie van de SGP is: op termijn bewijzen de Provinciale Staten de gemeente Rens woude een goede dienst door de fusie RSW door te laten gaan. Een ander besluit dus dan de SGP-Statenfractie van Gelderland, die tegen de fusie stemde. Bisschop diende een amendement in over de grenscorrectie bij Allurepark De Lucht. De SGP staat een consistente en zuivere besluitvorming voor en vind het niet juist dat de grenscorrectie bij het Henschotermeer naderhand buiten het besluit werd gehouden, maar de correctie bij De Lucht in het besluit begrepen bleef. Gedeputeerde Haak voorzag hierin een besluitkundig probleem: Gelderland had in de ochtend reeds het gehele besluit (inclusief de volledige correctie bij De Lucht) geaccordeerd. Als het amendement zou worden aangenomen, worden er twee verschillende besluiten genomen. Haak kon Bisschop niet met argumenten overtuigen, en hij zette het amendement door. Alleen SGP en SP stemden voor. De meeste Statenfracties waren van mening dat de PS van Utrecht niet kan beslissen over kwesties die spelen op het grondgebied van Gelderland.

Gedeputeerde
Hoewel Gedeputeerde Haak respect heeft voor het standpunt van Renswoude, zijn alternatieven voor RSW geen duurzame oplossing gebleken. Zij is van mening dat de fusie niet van bovenaf is geïnitieerd, omdat Scherpenzeel en Renswoude zelf met het verzoek kwamen tot een herindeling. Een nieuwe gemeente heeft als voordeel dat bestuurders fulltime kunnen dienen, RSW is een goede oplossing voor de Valleiregio.

Stemming
Omdat het amendement van de SGP inzake de grenscorrectie niet werd aangenomen, is het fusievoorstel van de Interprovinciale Commissie ongewijzigd goedgekeurd door 27 van de 45 Statenleden. De Staten van Gelderland waren reeds tot eenzelfde besluit gekomen, daarmee is een belangrijke stap in het fusieproces RSW gedaan. Nu zal het voorstel worden ingediend bij de Tweede en Eerste kamer en na goedkeuring zal de beoogde fusie op D.V. 1 januari 2011 een feit zijn.


Nico van Eckeveld