16 oktober 2021

Verslag raadsvergadering 14 oktober 2021

Donderdag 14 oktober 2021 vond een extra raadsvergadering plaats waarin de inhoudelijke agendapunten van de raadsvergadering van 7 oktober 2021 werden behandeld. De belangrijkste onderwerpen waren: de nieuwe muziekverordening, de elektrisch rijden laadvisie en de verstedelijkingstrategie Groene Metropool Arnhem – Nijmegen.  Ook was er nog een motie vreemd over straatnamen. Deze vergadering werd voorgezeten door Maarten Zwankhuizen, als waarnemend voorzitter in verband met het ontslag van burgemeester Eppie Klein op 7 oktober.

 

Parel Scherpenzeel

De heer Brons van GBS gaf een verklaring namens de coalitiepartijen GBS en SGP. Hij refereerde aan de vele gebeurtenissen op 7 oktober 2021. Het ontslag van Eppie Klein heeft ons zakelijk en emotioneel geraakt: “Daarom heb ik Eppie Klein zelf gebeld, hij maakt het goed, hij is strijdbaar, en u moet allemaal de hartelijke groeten van hem en zijn vrouw Marry hebben. Hij vertelde mij dat wij hier in Scherpenzeel na donderdag een prachtige parel in handen hebben. De parel van een zelfstandig Scherpenzeel. En hij riep mij op de rust te bewaren en de verbinding met elkaar te zoeken!” In het slot van zijn verklaring citeerde de heer Brons de minister uit haar brief: “Ik heb daardoor voldoende vertrouwen dat uw  gemeente zelfstandig tot de benodigde versterking kan komen.” Wat de SGP betreft zullen we samen moeten werken aan een mooie toekomst van ons dorp! Dat is een grote verantwoordelijkheid.

 

Nieuwe muziekverordening

Het college stelde een nieuwe muziekverordening voor om het muziekonderwijs een nieuwe impuls te geven. Van Deelen: “Een onderwerp wat leeft binnen onze gemeenschap. Dat is mooi. Muziek wordt gewaardeerd. Het raakt 1.200 basisschoolleerlingen in Scherpenzeel. Doel van de nieuwe muziekordening is om het muziekonderwijs op een hoger niveau te brengen.” De CU had een tweetal amendementen waarin een evaluatie in het najaar 2023 werd voorgesteld alsmede een overgangsregeling. Beide amendementen en het raadsvoorstel werden unaniem aangenomen.

 

Elektrisch rijden laadvisie

Van der Waerdt van de SGP over de laadvisie: “Door deze integrale laadvisie wordt invulling gegeven aan de opdracht van Nationale Agenda Laadinfrastructuur, een goede zaak vinden wij. Daarnaast zijn wij blij dat er elke 2 jaar een evaluatie gehouden wordt gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied.” De SGP diende een motie in inzake het onderzoeken van ‘laadlantaarnpalen’. De tekst vindt u hier. De CU diende een motie in over laadpleinen. Zowel het raadsvoorstel als beide moties werden unaniem aangenomen.

Verstedelijkingstrategie Groene Metropool Arnhem – Nijmegen

Bij dit agendapunt werd een amendement van GBS / CU aangenomen. Kern van het amendement: Het college te verzoeken om een verstedelijkingsakkoord met het rijk te sluiten over de beoogde verstedelijking en de daarbij horende afspraken (zoals volgordelijkheid, financiering en rolneming) op het gebied van leefomgeving, bereikbaarheid en economie, en de raad hierover actief te informeren en relevante besluitvorming aan de raad voor te leggen alvorens extern afspraken te maken. Het amendement werd unaniem aangenomen.

 

Straatnamen in Scherpenzeel

Pro Scherpenzeel en CU kwamen met een motie om meer straatnamen naar vrouwen in Scherpenzeel te noemen. Van der Waerdt van de SGP: “Wij vinden deze motie overbodig omdat wij Oud-Scherpenzeel en de straatnamencommissie “vrouws en mans” en/of  “mans en vrouws” genoeg achten om voor de nieuwe plannen een juiste samenhangende naamlijst te bedenken.

Een quotum vinden wij ook denigrerend voor vrouwen, en ook zo selectief. Bovendien: wij denken dat er veel vrouwen zijn geweest, die van grote betekenis geweest zijn, voor de samenleving, maar daar niet prat op willen gaan of wiens namen wij niet kennen. Dat geldt ook voor mannen, overigens. Daarom willen we ons helemaal niet fixeren op namen van personen.”

Er ontstond nog enige discussie tussen GBS, CU en Pro over het al dan niet politiek opleggen van verplichte vrouwelijke straatnamen. De motie werd verworpen met 5 stemmen voor, 7 stemmen tegen.