9 maart 2019

Verdiepingsonderzoek – uitwerking toekomstvisie

 

Op 7 maart stelde de raad een budget voor een verdiepingsonderzoek als uitwerking van de toekomstvisie. De SGP steunde dit voorstel, met het aangeven van enkele kaders.

Op 15 januari jl. stelde de gemeenteraad van Scherpenzeel de toekomstvisie vast. Ook onze fractie steunde deze visie volledig. Voor onze bijdrage destijds, zie elders op deze site. We hebben toen aangegeven dat we de voorstellen voor het uitvoeringsprogramma en de doorontwikkeling van de organisatie te zijner zullen beoordelen. Daarbij gaat het ons om objectiviteit, zorgvuldigheid, maar ook snelheid. Aan die voorwaarden is nu in ieder geval voldaan.

Het voorstel van het college behelst een onderzoek naar hoe de ambtelijke organisatie vorm gegeven wordt, en hoe de uit de toekomstvisie voortvloeiende uitvoeringsprogramma’s vormgegeven moeten worden.

Het budget dat de raad beschikbaar moest stellen was 100.000 euro. Dat is een fors bedrag, volgens de SGP. Maar wel verantwoord, omdat:

  1. Het is niet alleen een onderzoek naar de ambtelijke organisatie, maar ook de begeleiding van de uitvoeringsprogramma’s.
  2. Cofinanciering door de provincie Gelderland van 50% van het bedrag is waarschijnlijk
  3. Het onderzoek zal keuzemogelijkheden opleveren voor de raad over gewenste ambities en kosten.

 

De SGP heeft in hoofdlijnen de volgende opmerkingen geplaatst:

  1. De toekomstvisie liet een samenleving zien met veel kracht en saamhorigheid.
  2. De financiën van Scherpenzeel zijn op orde.
  3. De directe dienstverlening is op orde.
  4. Er is meer strategische kracht nodig in de organisatie, ook ten aanzien van toekomstige taken
  5. Er is versterking nodig om als gemeente in de regio te participeren.

 

Wat ons betreft is dus de versterking van het strategisch vermogen en volwaardige deelname in de regio het onderwerp van onderzoek. Daarbij steunde de SGP een raadsbreed amendement waarin een aantal standaardscenario’s uit de opdrachtbeschrijving geschrapt werden. In een echt open onderzoek ga je niet vooraf al kiezen om een aantal scenario’s uitwerken.

 

Belangrijk voor onze steun aan dit voorstel was de toezegging van portefeuillehouder en burgemeester De Vries op onze vraag of de raad keuzemogelijkheden krijgt. Het is belangrijk om ambitieniveaus te kunnen relateren aan kostenniveaus voor de gemeente en inwoners. Of om het anders te zeggen: moet je op alle terreinen het hoogste ambitieniveau hebben en dus wellicht de hoogste kosten? Willen we altijd een Mercedes of kan en ook een Opel zijn?