5 mei 2015

Veiligheid en Wonen in Scherpenzeel

Woningbouw vormde een belangrijk thema op de raadsvergadering van 30 april. Op de agenda stond de grondexploitatie en de plannen voor bouwen aan de Akkerwindelaan. Daarnaast hingen twee moties over sociale huurwoningen boven de markt. Eerst moest de raad het integraal veiligheidsplan vaststellen. Maar voor het zover was steggelde de raad langdurig over een technische wijziging van de APV.

Integraal Veiligheidsplan 2015-2018: Extra aandacht ambulancezorg

Eens in de drie jaar stelt de raad het integrale veiligheidsplan vast. Het bevat het beleids- en uitvoeringsprogramma om de zorg voor Scherpenzeel door politie, ambulancevervoer en brandweer te regelen. De prioriteiten van het veiligheidsbeleid worden regionaal bepaald. Deze richten zich de komende tijd vooral op woninginbraken, overlast en vandalisme in de woonomgeving, en drugsgebruik.

Namens de SGP voerde Mulder het woord. Zijn partij was tevreden met het voorliggende plan en de prioriteiten. Hij vroeg wederom uitdrukkelijk aandacht voor de aanrijtijden van de ambulance, die in Scherpenzeel niet optimaal zijn. De burgemeester beloofde hierover binnenkort met een memo te komen. Eerder had Mulder, bij behandeling in de commissie, al een lans gebroken voor anonieme aangifte. Daarop verzekerde de toen aanwezige politiechef dat anonieme aangifte veilig is.

Woningbouw Akkerwindelaan: Fasering en dosering nodig

Het is aan de gemeenteraad om bij woningbouwplannen een grondexploitatie vast te stellen om de financiële ontwikkeling van zo’n plan te kunnen beheersen. Veel van de details zijn in de beslotenheid besproken. Tijdens de raadsvergadering kon alleen over de hoofdlijnen besproken worden. Op zich niet verkeerd natuurlijk, dat de Scherpenzeelse raad zich tot de hoofdlijnen moet beperken.

Namens de SGP voerde Zwankhuizen het woord. Hij stelde vast dat het voorstel een verliesvoorziening betreft. We zijn het geld zeker nog niet kwijt. Het is juist goed dat we nu op een (licht) verlies rekenen, in plaats van ons nu rijk te rekenen met grootse plannen. De SGP ziet liever achteraf dat het meevalt. We hoeven niet negatief te zijn, maar overdreven optimisme is niet op zijn plaats.

Hij vroeg uitdrukkelijk aandacht voor de fasering en dosering van de uitvoering van de plannen. Dit principe is afgesproken in het coalitieakkoord van CDA, CU en SGP en houdt in dat in nauw overleg met de makelaars de lokale woning markt in de gaten gehouden wordt. “De SGP heeft meerdere signalen ontvangen dat doorstroming op de woningmarkt stokt. Daarom moet wat de SGP betreft bij de uitvoering van de plannen gekeken worden wanneer deze woningen op de markt komen. Planvorming is goed, maar voordat er een graafmachine aan de Akkerwindelaan begint, moeten we wel weten dat de bestaande woningmarkt niet uit balans raakt.”

Eerder had Zwankhuizen al aangegeven dat we als gemeente geen projectontwikkelaar zijn, met winstmaximalisatie als doel. Maar dat we willen bouwen voor Scherpenzeel. En we willen er graag ook nog wat aan overhouden.

Motie Sociale Huurwoningen Akkerwindelaan: Voorbarig

De CU kwam met een motie om het aandeel sociale huurwoningen in Scherpenzeel te vergroten van 18 naar 20%, te beginnen bij het plan Akkerwindelaan.

Namens de SGP voerde Zwankhuizen het woord. De SGP vond de strekking van de motie sympathiek, maar stemde tegen de motie om verschillende redenen:

  1. Het gevraagde percentage is niet onderbouwd door een onderzoek en rekent niet met de huidige inspanningen elders in het dorp.
  2. Het is twijfelachtig of dezelfde kwaliteit en opbrengst aan de Akkerwindelaan gerealiseerd kan worden met de bouw van dergelijke woningen. Let wel: als dit prioriteit moet hebben, mag het van de SGP wel wat kosten, maar dat moet je dan niet even snel beslissen, maar dat na rijp beraad doen, op basis van onderzoek.
  3. We hebben nog niet lang geleden een woonvisie vastgesteld. Die is gebaseerd op een grondig onderzoek onder inwoners waaruit bleek dat er de meeste vraag was naar ‘goedkope koop, dure huur, starterswoningen en seniorenwoningen met zorgmogelijkheden’. Niet alles daarvan hoeft overigens aan de Akkerwindelaan te komen, maar om deze prioriteit zo maar even aan de kant te schuiven, ging de SGP veel te ver.

Motie Sociale Huurwoningen Statushouders: Niet uitvoerbaar en ongewenst

Het college deelde een tijd geleden mee dat Scherpenzeel een extra aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning (de zogenaamde statushouders) moet huisvesten. Dat legt extra druk op de vraag naar de toch al zeer schaarse voorraad sociale huurwoningen. Het college pakt dit terecht op in regioverband (FoodValley).

Maar dat was Van Es van DS allemaal te passief. Vooraf had hij met nogal wat bravoure en een flinke dosis populisme een motie aangekondigd om tenminste de helft van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan statushouders. Hij meende daar ook nog een verwijzing te moeten maken naar de ‘C’ van de partijen die het college vormen. In de raad was Van Es de nederigheid zelve en kondigde zijn motie aan alsof dit de asielproblematiek in Nederland gaat helpen.

Nu had het college, bij monde van wethouder Vreeswijk al gezegd dat de motie niet uitvoerbaar is omdat de huisvestingsverordening niet zomaar aangepast kan worden en de voorrang is al bij wet geregeld. Daarmee had de discussie over kunnen zijn. Toch wilden alle partijen hun zegje doen. Namens de SGP voerde Zwankhuizen het woord. “Niemand zal de problemen van asielzoekers en statushouders willen bagatelliseren. Maar in een samenleving moet naast barmhartigheid ook rechtvaardigheid zijn. En barmhartigheid maakt niet weekhartig. We moeten oog hebben voor deze mensen, maar ook voor andere inwoners die, soms al jaren, wachten op een sociale huurwoning. Wij denken dat de extra opvang beter in regioverband aangepakt kan worden. Bovendien spelen deze vragen landelijk. Waarom sociale huurwoningen afbreken in krimpgebieden, en wat te denken van de mogelijkheden van leegstaande kantoren?”