17 november 2016

Veel geschreeuw, weinig wol

 

Dat zou een willekeurige toeschouwer op de publieke tribune gezegd kunnen hebben na afloop van de raadsvergadering van 10 november. Een avondje over selectief winkelen in de geschiedenis en in het eigen geheugen. En een echt debat over bezuinigen? Oorverdovende stilte.

Tweede financiële rapportage: tekort lager, maar meer maatregelen nodig

De eerste financiële rapportage in juni liet een forst tekort zien, ruim zes ton. Dat tekort werd overigens voor meer dan de helft veroorzaakt door externe factoren, zoals rijksbeleid. De raad had toen een motie aangenomen om maatregelen te nemen die het tekort zouden verminderen en liefst wegwerken. De tweede financiële rapportage liet een overschot zien van anderhalve ton. Dat is gunstig, al is er dan nog steeds een tekort van vijf ton over het hele jaar. Had het tekort over het hele jaar naar nul gekund? Het college heeft dat niet gedaan, om de voortgang van projecten niet te schaden. Temeer daar de voorliggende begroting niet ongunstig was.

Over een lange reeks van jaren zijn twee trends te zien. De eerste is deze: de eerste financiële rapportage is altijd erg negatief. De tweede is een stuk beter, en bij de jaarrekening is er sprake van een groter of kleiner overschot. De tweede trend is deze: dat het overschot bij de jaarrekening omgeslagen is naar een verlies. Door allerlei bezuinigingen is de lucht langzamerhand uit de begroting.

Daarom vraagt deze rapportage om een begroting die een stootje kan verdragen.

Programmabegroting 2017 – 2020: Structureel sluitend

In de aanloop naar de kadernota in juni is veel gesproken over het grote gat in de begroting. Daar zijn stevige debatten over gevoerd. De SGP heeft destijds aangedrongen op stevige maatregelen. We verwijzen voor de inhoud van dat debat naar het verslag van 23 juni 2016 op deze site.

Het college is er in geslaagd om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Er is wel sprake van een geringe woonlastenstijging (de OZB stijgt, maar het rioolrecht daalt). Voor een gemiddeld gezin komt dat neer op 3.2% (waarvan 1% inflatie) ofwel 23 euro per jaar, of zoals raadslid Mulder verwoordde: “vijftig cent per week”. Voor de volledige bijdrage van de SGP aan de ‘algemene beschouwingen’, klik hier.

Door de oppositie werden amendementen ingebracht om dit terug te draaien. Men baseert zich daarbij op de septembercirculaire die aangeeft dat de gemeente in de komende jaren fors meer geld zou krijgen vanuit Den Haag. De SGP wil de begroting niet baseren op geld wat we nog niet hebben. Het kabinet deelt op dit moment cadeautjes uit in de aanloop naar de verkiezingen. Eigenlijk gelooft niemand dat deze cijfers aan het begin van een volgende kabinetsperiode stand zullen houden.

De oppositie schreeuwde moord en brand, maar had geen echt alternatief. Waarom steunt de SGP  deze geringe stijging van de woonlasten? Dat antwoord gaf Mulder op vragen van de oppositie. “De SGP bepleit altijd om eerst de uitgaven naar beneden te brengen. Daarmee is alle lucht wel uit de begroting gehaald. Wat de SGP betreft zou een logische vervolgstap zijn om te kijken of het voorzieningenniveau nog wel van deze tijd is. Wat te denken van ‘De Breehoek’ en de sport?” Toen het hierover ging, kwam echter geen enkele partij in de benen. De coalitie-partijen CDA en CU niet, maar ook de VVD en GBS niet. Oorverdovende stilte dus.

Prestatie afspraken over sociale woningbouw: Meer huurwoningen graag

Ieder jaar maakt het college prestatie afspraken met de woningcorporaties (met Woonstede als grootste verhuurder; meer dan 500 woningen) over de verhuur van sociale huurwoningen.

Over die prestatie afspraken was ruis ontstaan in de raad van 30 juni. De raad twijfelde over de kaders die afgesproken waren: zoals de aantallen die gebouwd worden, gekoppeld aan locaties in het dorp en dergelijke. Het leek erop dat Woonstede aanspraak kan maken op sociale woningbouw op bijvoorbeeld de locatie van de voormalige ‘Maatjessschool’, terwijl de raad voor deze locatie liever een meer winstgevende categorie woningen in gedachten heeft. Kortom, reden genoeg voor een kaderstellende discussie.

Die discussie werd dan ook nu gevoerd. Winstpunten van deze exercitie waren dat we nu weten dat de verkoop van de huurwoningen door Woonstede blijkbaar heel beperkt is en dat beter inzicht verkregen is in de plannen van Woonstede met hun woningvoorraad in Scherpenzeel. Maar verder stelde het niet zoveel voor. Na uiterst lange en verwarrende besprekingen kon alleen maar de conclusie getrokken worden dat de raad niet zo heel veel kan vaststellen. De SGP steunde in ieder geval de kaders om groei te bewerkstelligen van het aanbod sociale huurwoningen, het streven naar energiezuinige (neutrale) woningen, geen afspraken te maken over locaties, en als het mogelijk is, dat de winsten van de woningcorporatie in Scherpenzeel besteed kunnen worden.

Grondwaterbeheer: Scherpenzeel voorop in de aanpak

Scherpenzeel loopt samen met Woudenberg voorop in de aanpak van grondwateroverlast. Die overlast is vooral zichtbaar in kruipruimtes van woningen in sommige wijken: die staan bijna permanent vol met water. Kwel van de Heuvelrug en Veluwemassief zijn de oorzaken van de grondwaterproblematiek in de Gelderse Vallei.

Er is een enquête gehouden naar overlast in de verschillende wijken, en naar aanleiding daarvan is een plan gemaakt om de problemen gefaseerd aan te pakken. Dit plan is overigens tot stand gekomen dankzij de zeer deskundige inbreng van het Waterschap Vallei en Eem.

Het plan behelst bijvoorbeeld aanleg en onderhoud van drainage. Als SGP hebben we vooral aandacht gevraagd voor:

  1. Verbetering van het onderhoud van bestaande en nieuw aan te leggen drainage.
  2. Betere monitoring en sturing op basis van beschikbare gegevens.
  3. Prioriteit geven aan aanpak van oudere wijken (oudere woningen hebben meer last van grondwater door ontbreken goede isolatie).
  4. Werk met werk combineren (riool, drainage, andere infrastructurele werken.

Deze aanpak kost een slordige 7 ton, te dekken uit de reserve riolering. Het volgende typeert dan de raad van Scherpenzeel: Over dit onderwerp, van groot belang, wordt nauwelijks gesproken, of de plank wordt misgeslagen (het gaat niet over overlast door regenbuien in de zomer…). Over andere onderwerpen, waarover de raad nauwelijks iets te zeggen heeft, wordt de hele avond gediscussieerd.

Regio FoodValley: Regiotour in Scherpenzeel en Renswoude

De Scherpenzeelse raadsvertegenwoordigers voor Regio FoodValley  Hein Dekker en Gerard van Deelen kwamen met goed nieuws terug vanuit de laatste Regiocommissievergadering. Eén van de jaarlijks terugkerende activiteiten binnen de regio is de zogenaamde Regiotour  die in 2017 in Scherpenzeel  en Renswoude gepland staat. Scherpenzeelse en Renswoudse bedrijven krijgen de kans om hun deuren voor de Regiobestuurders, -ondernemers en mensen uit het onderwijsveld  te openen en zich te presenteren. Een prachtige gelegenheid om Scherpenzeel in de volle breedte in de schijnwerpers te zetten!