17 juli 2008

Vanuit Koetshuis (mei 2008)

Vanuit Koetshuis (mei 2008)

Datum: 17-07-2008

Op Scherp mei 2008

VANUIT HET KOETSHUIS

Quo vadis? Waar gaat gij heen? Op vele terreinen in het leven is een mens daarmee bezig. Ik wil naar, ik ga naar…. en dan komen de plannen, wensen en verlangens voor de dag. Te veel om op te noemen. Een ieder kan het voor zichzelf wel invullen. Het is een persoonlijke vraag, die elk mens aangaat: ‘gij’. De vraag ziet op een reis. Eigenlijk wordt gevraagd: wat is het doel van de reis? Waar gaat gij naar toe en wat is de bestemming van de reis?

Pasen
De diepste inhoud van de vraag is geestelijk van aard en gericht op het hart van elk mens. Pasen ligt weer achter ons. We hebben mogen herdenken dat de Vorst des Levens is opgestaan uit de dood en het leven voor Zijn kerk heeft verworven. Hij heeft verzoening en vrede aangebracht, opdat zondaren zalig worden en in de gemeenschap Gods hersteld worden. Ik wens u allen toe dat dit het doel van uw reis mag zijn.

Arhi-procedure
Dit jaar ontstaat naar verwachting meer duidelijkheid over de vorming van RSW+. Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht hebben in-middels ingestemd met het starten van de arhi-procedure. Een inter-provinciale commissie (IPC) bestaande uit de gedeputeerden, mevrouw M.G. Dekker (Utrecht) en de heer Th.H.C. Peters (Gelderland) voert de komende maanden overleg met de betrokken gemeenten. De uitkom-sten van het overleg legt de IPC voor aan Provinciale Staten van beide provincies. Dan wordt besloten of de procedure wordt voortgezet of wordt gestopt.

Onderwijshuisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor adequate huisvesting van de basisscholen. Van de vijf basisscholen in Scherpenzeel zijn er drie ouder dan 30 jaar. Het schoolbestuur van de drie protestant-christelijke scholen heeft te kennen gegeven dat deze scholen niet meer voldoen aan de huidige eisen van het moderne onderwijs. Zij heeft haar visie op onderwijshuisvesting weergegeven en wil de drie oude schoolgebouwen vervangen door twee nieuw te bouwen scholen. Ook de besturen van De Wittenberg en De Dorpsbeuk hebben hun visie op de huidige onderwijshuisvesting bekend gemaakt en daar een conclusie aan verbonden, waarbij aanpassing van de schoolgebouwen gewenst is. Verder zijn er diverse landelijke en lokale ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de onderwijshuisvesting. De gemeenteraad heeft inge-stemd met een onderzoek naar de kwaliteit en de functionaliteit van de schoolgebouwen. Het onderzoek dient duidelijkheid te geven over de toekomstige huisvesting van de basisscholen. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van het onderzoek. Naar verwachting komt het onderwerp dit jaar op de agenda van de gemeenteraad.

Woningbouw
De woningbouw behoeft de voortdurende aandacht van de gemeente-raad. Wonen is evenals onderwijs een belangrijke basisbehoefte. Wij zijn verheugd dat het plan De Lange Kamp bijna afgerond is en dat de bouw van woningen in het plan De Nieuwe Willaer is gestart. Aan de voorberei-ding van het bestemmingsplan Renes wordt volop gewerkt. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheden van woningbouw in Zuid. De gemeenteraad heeft een nieuwe regeling voor startersleningen vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met het verzoek van Woningcorporatie Woonstede uit Ede om gefaseerd vanaf voorjaar 2008 een groot deel van haar woningbezit in Scherpenzeel volgens het principe van Vrijekeuswoning aan te mogen gaan bieden aan de huidige en toekomstige huurders.

Verkiezingen
Quo vadis? Ook in politiek opzicht kan de vraag gesteld worden. Op weg naar 2010? In maart 2006 waren de verkiezingen van de gemeenteraad. In 2010 staan er weer verkiezingen gepland. Het doorgaan van de verkiezingen van de gemeenteraad in Scherpenzeel in maart 2010 hangt nauw samen met de arhi-procedure. Als het herindelingsproces RSW+ wordt voortgezet, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de lokale verkiezingen na maart 2010 plaats vinden.

We zijn nu halverwege de lopende raadsperiode. Het jaar 2006 kwam in politiek opzicht vertraagd op gang. Het jaar 2007 kende roerige momen-ten. Voor de tweede helft van deze raadsperiode staan diverse onderwerpen op de agenda. Bij enkele onderwerpen hebben we kort stil gestaan. Maar er is meer: de zorg voor de kwetsbare mens in onze samenleving (WMO), de functieverandering in het buitengebied, de uitbreiding van de begraafplaats, de financiën van de gemeente etc.  

Dankbaar
We zijn dankbaar dat de schaduwfractie versterking heeft gekregen. Verdere versterking is hartelijk welkom. Personen, die vanuit het staatkundig gereformeerde beginsel een bijdrage willen leveren aan de plaatselijke politiek en het behartigen van de belangen van de lokale samenleving, nodig ik graag uit zich aan te melden.

Ik spreek de wens uit dat de Heere het werk van de (schaduw)fractie wil zegenen en dat Hij ook in het toekomende de kracht en de wijsheid wil schenken om onze taak te doen. Quo vadis?

Johan Mulder