4 november 2013

Toekomstbestendig

Een nieuw tijdperk is aangebroken in Scherpenzeel. Een volle agenda, gevoelige punten, en toch strak om elf uur klaar. Dat kwam door het voorzitterschap van onze nieuwe burgemeester, de heer Visser, die de vergadering scherp en met humor leidde. Er waren stevige discussies, en weinig unanieme beslissingen, maar dat hoort er gewoon bij. Hoofdprijs voor opmerkelijkste uitspraken ging naar de VVD. Die wil niet alleen de centrumroute afsluiten voor autoverkeer, maar nog meer straten en wijken opzadelen met een probleem. Om vervolgens te spreken over ’36 miljoen als uiterste’ aan opbrengst in Zuid.

Begroting: op orde, maar er is meer

De SGP had niet veel woorden nodig om in te stemmen met de voorliggende begroting. In veel gemeenten moet er fors bezuinigd worden. In Scherpenzeel hoeft dat nog niet. De meerjarenraming laten een licht positief beeld zien. Raadslid Mulder voerde namens de SGP het woord: “Een degelijke begroting. We zijn in staat om tegenvallers op te vangen. We zijn blij met dit goede resultaat. Er is echter meer dan financiën alleen. Er is een groter goed. In de Bijbel staat: Vreest God en houdt Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen.” Vervolgens wenste hij het college en de raad Gods zegen toe voor het komende jaar. Bij de stemming verklaarde de SGP tegen die onderdelen te zijn die tegen de principiële uitgangspunten van de partij zijn, zoals de aantasting van de zondagsrust.

Een dergelijke begroting is geen makkelijk stuk voor de oppositie. De kritiek had niet zoveel om het lijf, en een enkel stokpaardje werd bereden.

Particuliere begraafplaats: grafrust gewaarborgd

Afgelopen mei sprak de raad over het beleid over begraven en begraafplaatsen (zie elders op deze site: Principieel en praktisch – met daarin een uitvoerig verslag van de standpunten van de SGP). De raad kon het toen niet eens worden over dat beleid. Onderdeel van de uitvoerige discussie was toen de mogelijkheid tot het verlenen van toestemming voor particuliere begraafplaatsen.

Nu lag er een aanvraag van de familie Geurts op Kolfschoten voor de aanleg van een particuliere begraafplaats. Zwankhuizen verwoordde het standpunt van de SGP als volgt: “We zijn niet enthousiast over dit voorstel, maar ook niet tegen. We hebben geen bezwaren van ruimtelijke of principiële aard. Wel zijn we voor een apart bestemmingsplan met een normale procedure.” Omdat de formulering over grafrust in het voorstel aanleiding kan geven tot verwarring, diende de SGP een amendement in om het beheer van de begraafplaats in een stichting te regelen en de grafrust conform de heersende regels te waarborgen.

Het geamendeerde voorstel werd aangenomen door alle fracties, uitgezonderd GBS. Die partij verzette zich in mei, en ook nu weer, heftig tegen particuliere begraafplaatsen, maar de argumenten overtuigden niemand.

Structuurvisie: toekomst voor jong en oud

Veel is er al gesproken over de structuurvisie. Elders op deze site zijn verslagen te vinden van eerdere debatten. In deze vergadering stelde de raad het plan definitief vast. Dit document is de basis voor de ruimtelijke ontwikkelingen op gebied van wonen, natuur, buitengebied en bedrijvigheid in ons dorp voor de komende tien tot vijftien jaar.

Zwankhuizen besteedde niet veel woorden meer aan de inhoud. Dat is al eerder gedaan. Hij riep ook in herinnering dat de behandeling van dit onderwerp helaas tot veel discussie leidde over details en slechts weinig tot debat op hoofdlijnen. “Er zijn raadsleden die de discussie over een dergelijk plan kunnen reduceren tot een emotioneel debat over een individuele boom. Dat is helaas de gewoonte geworden bij allerlei onderwerpen maar niet de stijl van de SGP.” Hij besloot zijn betoog met de opmerking dat deze structuurvisie overeenkomt met de visie van de SGP: “Toekomst voor jong en oud, op gebied van wonen en werkgelegenheid. Wat ons betreft raast Scherpenzeel van de bedrijvigheid en werkgelegenheid. Wij zien dat liever dan een slaperig forensendorp, waar mensen uitkijken over een recreatielandschap waar de boeren uit verdwenen zijn, met een zieltogende middenstand aan een afgesloten centrumroute.” Hij refereerde ook nog aan een artikel in Elsevier waarin geïllustreerd werd dat kleine gemeenten vaak vies zijn van werkgelegenheid en lokale politici voor het gemak kiezen voor woningen en recreatie.

Dijkstra van de VVD bleek de structuurvisie aan te grijpen om weer te pleiten voor afsluiting van de centrumroute. Toen Zwankhuizen hem er expliciet naar vroeg bevestigde hij dat én betoogde dat de VVD nog meer in petto heeft voor Scherpenzeel: hij wil op meer plaatsen in ons dorp beperkingen leggen voor autoverkeer. De SGP is van mening dat dit niet in het belang van de inwoners is en zelfs desastreus is voor de winkeliers.

Grondexploitatie Heijhorst: huid verkocht voordat…

De plannen voor woningbouw op het voormalige Heijhorstterrein schieten op, en de SGP is blij met het werk dat het college verzet. Omdat de plannen concreter worden, is de gemeente verplicht een grondexploitatie vast te stellen. Het raadsvoorstel zorgt ervoor dat er nu voor 1 miljoen euro uit de reserve grondexploitatie gehaald wordt om een verliesvoorziening te treffen, mochten de opbrengsten van de bouwplannen in de toekomst tegenvallen. De SGP is niet blij met een dergelijke voorziening, zij het dat we het geld nu niet kwijt zijn, het is slechts een reservering. “We gaan er vanuit dat er alles aan gedaan wordt om dit plan tot een succes te maken. We accepteren niet dat dit mogelijke toekomstige verlies ook uitgangspunt wordt”, aldus Zwankhuizen. Verder wees hij op de oorzaak van het huidige verlies. Dat is er omdat er 2 miljoen aan de boekwaarde is toegevoegd om kulturhus ‘De Breehoek’ te realiseren. Zwankhuizen: “Wij hebben dat altijd een slecht voorstel gevonden en we zien nu het resultaat. Als we die twee miljoen wegdenken hadden we nu een verwachte opbrengst van 1 miljoen kunnen noteren. We hebben de huid verkocht voordat de beer geschoten was, en nu blijkt de huid minder mooi.”

Niemand was natuurlijk echt blij met dit voorstel. De VVD maakte het wel erg bont. In een verhandeling over ‘Zuid’ en mogelijke opbrengsten uit woningbouw noemde hij zelfs een uiterste getal van 36 miljoen. Dat dit hilarisch werd gevonden, behoeft geen toelichting.