23 juni 2012

Toekomst in Scherpenzeel voor jong en oud

Toekomst in Scherpenzeel voor jong en oud

Datum: 23-06-2012

De maand juni is een drukke maand voor de Scherpenzeelse raad. Terwijl de algemene beschouwingen voor de begroting van volgend jaar voor eind van de maand al in voorbereiding zijn, werkte de raad eerst nog een groot aantal agendapunten af. De raadsvergadering van 14 juni j.l. bleek hiervoor te kort. Daarom werd de vergadering op 14 juni geschorst en op  20 juni voortgezet. De raad besloot een groot aantal zaken in het belang van jongeren en ouderen. Om Scherpenzeel leefbaar en aantrekkelijk te houden.


 

Visie Akkerwindelaan: School en wonen
De gemeente ontwikkelt plannen om ten zuiden van de Akkerwindelaan een nieuwe basisschool te bouwen als vervanging van de ‘De Bruinhorst’ en ‘De Maatjes’. De gemeente heeft hiervoor gronden aangekocht en is nog bezig gronden te verwerven. Op tafel lag een visie op het gebied te zuiden van de Akkerwindelaan waarin de locatie van de nieuwe school was aangegeven én toekomstige woningbouw een plaats krijgt. Op deze visie hebben inwoners van Scherpenzeel al hun reacties gegeven.
De SGP-fractie stemde in met de plannen van het college. SGP-er Zwankhuizen:  “We zijn blij dat de gemeente voortgang maakt op dit dossier. Het is van groot belang dat de school er zo snel mogelijk komt. We steunen de keuze voor de locatie van de school aan de Ringbaan. We wachten af hoe de ontsluiting van het gebied, inclusief verkeer en parkeren, geregeld wordt. We weten dat aspecten later dit jaar aan de orde zullen komen.” Verder riep hij het college op om sterk in te zetten op communicatie. De SGP vindt dat er op twee terreinen naar de bewoners van de wijk ‘De Maatjes’ beter gecommuniceerd moet worden. Ten eerste hebben de insprekers en de bewoners recht op informatie hoe de planvorming verder gaat. Wat gebeurt er in hun ‘achtertuin’? Daarnaast is het van groot belang frequent te informeren over de grondvervuiling en hoe dit verder opgelost wordt. Ook al is met name de provincie verantwoordelijk hiervoor, toch riep Zwankhuizen wethouder uitdrukkelijk op hierin het voortouw te nemen. “Neem de regie in de communicatie, daar wordt niemand slechter van.”


 


Uitgangspunten ontwikkeling Weijdelaar: Zorg voor ouderen
Het gebied rond ‘Huis in de Wei’ gaat de komende jaren flink op de schop. Dit is nodig om de zorg voor ouderen en hulpbehoevenden in de toekomst goed te regelen. Nieuwe wetgeving en landelijk beleid vragen om grote veranderingen. Om dit vorm te geven zal onder meer het ‘Huis in de Wei’ aangepast worden, er zal nieuw gebouwd worden en het hele gebied eromheen zal opnieuw ingericht worden. Alle aspecten van de zorgverlening in de toekomst  zullen later aan bod komen. Nu lagen de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan op tafel. Dat is nodig om de ruimtelijke veranderingen mogelijk te maken.
Wethouder Vreeswijk had een goede nota gepresenteerd. De raad was positief over de inhoud en de compleetheid ervan. De SGP vind het een prima document om aan de slag te gaan met het bestemmingsplan. “Aan de slag voor de zorg van onze ouderen!”, zo vatte Zwankhuizen de reactie van de SGP samen. Daarnaast vroeg hij aandacht voor de afwikkeling van het verkeer omdat de veiligheid in de zogenaamde ‘woon-zorgzone’ van bijzonder belang is. Verder vindt de SGP dat de wethouder zijn uiterste best moet doen om de geformuleerde uitgangspunten vast te houden. “Naar mate bestemmingsplannen verder ontwikkeld worden en de realisatie dichterbij komt, komen uitgangspunten nogal eens onder druk te staan”. Wethouder Vreeswijk beaamde dat maar verzekerde bij de raad terug te komen als er aanpassingen nodig zijn.


 


Woonvisie: Aantrekkelijk wonen in Scherpenzeel
Om Scherpenzeel ook op langere termijn een aantrekkelijk dorp te laten zijn  voor onze inwoners en onze kinderen is het belangrijk te weten wat voor soort woningen en voor wie we in de toekomst moeten gaan bouwen. De ontwikkeling van deze visie kan nu beginnen. De raad sprak zich nu uit over een nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van deze visie.
SGP-er Van Deelen vond het een compleet verhaal.  De in de commissievergadering geplaatste opmerkingen zoals intensief overleg met  bedrijven en middenstanders heeft het college keurig toegevoegd aan het raadsstuk.  Unaniem ging de raad met het onderliggende raadsvoorstel akkoord.


 

Groot onderhoud kleedkamers ‘SV de Valleivogels’: Te duur
Op tafel lag een aanvraag voor een krediet van pakweg drie ton (waarvan ruim anderhalve ton uit een bestaande voorziening, de rest uit de algemene reserve) voor renovatie en groot onderhoud van een zestal kleedkamers van ‘SV de Valleivogels’. Wethouder Van de Glind verdedigde het voorstel met het argument dat destijds in 2010 besloten is om deze renovatie weliswaar uit te stellen, maar deze toch zo spoedig mogelijk uit te voeren. Er zouden concrete toezeggingen aan de vereniging gedaan zijn.
De SGP had grote bezwaren tegen het voorstel. Dat bleek al uit de opstelling van raadslid Van Deelen tijdens de behandeling in de commissie van 24 mei j.l. Een door de commissie gevraagde evaluatie in de vorm van een memo kon de SGP ook in de raadsvergadering niet overtuigen. De bezwaren van de SGP vallen in twee hoofdzaken uiteen. In de eerste plaats twijfelde Van Deelen aan de hoogte van het bedrag. “Er is geen goede onderbouwing van dit hoge bedrag, en ten tweede is het geld er niet; de dekking is uit de algemene reserve maar de structurele lasten zitten niet in de begroting. Dat past niet in een solide financieel beleid, en al helemaal niet in een tijd van dreigende bezuinigingen.” In de tweede plaats twijfelde hij aan de noodzaak om op zo’n korte termijn zoveel geld uit te trekken. Te meer daar er nog in 2010 een meerjarig onderhoudsplan was vastgesteld waarbij het bedrag wat daarvoor ‘gespaard’ zou worden beduidend lager was dan nu nodig blijkt. En niet in de laatste plaats: volgens de SGP moet eerst een brede evaluatie van het beheer van het sportterrein plaats vinden. Dat heeft de raad in 2010 besloten. Sinds 2007 heeft de raad al enkele miljoenen euro’s in de verbetering van de sportterreinen gestopt. Voor een deel heeft de SGP dat gesteund omdat daar lagere exploitatiekosten uit zouden komen. Dat dit destijds niet gelukt is, is wel gebleken uit het onderzoek van de SGP uit 2010. Al met al redenen genoeg om voorzichtig te zijn en eerst te evalueren alvorens nog méér gemeenschapsgeld uit te geven.
De bezwaren van de SGP om geen overhaaste stappen te nemen bleken ook te leven, zij het in mindere mate, bij de andere fracties. Alle fracties bleken uiteindelijk tegen het voorliggende voorstel te zijn. Een amendement van GBS en CU om toch door te gaan met het plan tegen een lager bedrag (ruwweg een halve ton minder) bleek het ook niet te halen. De raad wil eerst meer duidelijkheid. Als de wethouder die in september kan geven, is wellicht een meerderheid van de raad vóór, zo lieten andere fracties doorschemeren. Van Deelen nam daar geen voorschot op en hield zijn kruit droog. Eerst maar evalueren en dan bepaalt de SGP zijn standpunt wel.


 


RUD: Erg duur
Op  tafel lag een voorstel voor de instelling en financiering van een regionale uitvoeringsdienst op het gebied van milieudiensten en vergunningverlening. De instelling van zo’n RUD en de overheveling van gemeentelijke taken en personeel naar de RUD is door de landelijke overheid opgelegd en heeft de steun van de SGP. De uitwerking van dit voorstel door het college bezorgde de SGP echter wel hoofdbrekens. Raadslid Mulder had verschillende vragen aan wethouder Van de Glind. Mulder: “Het gaat om dienstverlening aan de burgers. Die hebben recht op een goede dienstverlening. Wij willen dat de dienstverlening aan de inwoners op peil blijft. Hoe is dat geregeld?” Het antwoord van de wethouder stelde de SGP gerust: Alle aanvragen voor vergunningen lopen via het gemeentelijke loket. Een Scherpenzeler hoeft dus niet naar Ede. Minder gerust was de SGP-er over de financiële kant van het verhaal. Mulder heeft de indruk dat de gemeente de ‘frictiekosten’ wel erg hoog inschat. Daarnaast wordt de RUD juist ingesteld om te bezuinigen. Tenminste, dat is het doel van de overheid. Uiteindelijk stemde de SGP wel voor het voorstel, maar wil wel de vinger aan de pols houden. Bij de algemene beschouwingen zal de partij hierover de draad weer oppakken.


 


Blauwe zone: zorgvuldigheid en zakelijkheid vereist
In 2009 besloot de raad tot instellen van de blauwe zone in Scherpenzeel voor de vrijdagavond en de zaterdag. De SGP was destijds kritisch over de noodzaak en de uitvoering van het plan. Volgens de SGP was er eerst een lange termijnvisie op het centrum nodig, inclusief een oplossing voor langparkeerders, voordat je moet besluiten tot een dergelijke maatregel. Enfin, de blauwe zone is ingesteld en zou later geëvalueerd worden. De raad had destijds niet besloten wie zou evalueren. Daarom had het college zich voorgenomen na eigen evaluatie de blauwe zone uit te breiden naar zes dagen per week. Dit om verwarring te voorkomen bij inwoners. Ook de ondernemersvereniging hechtte aan die uitbreiding.
De SGP wil echter eerst een evaluatie van de huidige blauwe zone in de raadscommissie voordat er besloten wordt tot uitbreiding naar zes dagen. De fractie wil daar een zorgvuldig en afgewogen oordeel over geven. We nemen daar onze visie op het centrum in mee, samen met de evaluatierapporten van het college én de reacties van ruim 130 personen die reageerden op de stellingen van de SGP op de afgelopen jaarmarkt.
CDA-fractievoorzitter Slappendel had dit onderwerp op de agenda geplaatst. Het doel was om de het besluit tot uitbreiding van de blauwe zone aan te houden tot het moment dat commissie zich erover gebogen heeft. De SGP zat van begin af aan op dezelfde lijn en was daarom blij dat wethouder Vreeswijk akkoord kon gaan met een gedachtewisseling hierover in het najaar. De SGP ziet uit naar een grondige discussie waarin alle feiten op een rijtje gezet worden.