20 februari 2016

Tegenstellingen

Drie belangrijke onderwerpen stonden op de agenda van de raad van 18 februari jl. Het ging er stevig aan toe. Tegenstellingen werden duidelijk zichtbaar. Dat is ook goed. Jammer alleen dat het ene moment klachten van inwoners veel serieuzer genomen worden dan de andere keer. Tussen de regels door worden visies overigens heel helder.

Centrumvisie: Boodschappendorp is kans

Inbreng van inwoners

Het college presenteerde een centrumvisie. Alle bewoners, ondernemers en winkeliers van Scherpenzeel hebben hun inbreng kunnen leveren en nu kunnen ze daarop reageren. De raad gaf de centrumvisie vrij voor inspraak. De centrumvisie gaat in op de kansen en bedreigingen voor de leefbaarheid van ons dorp. Hoe kunnen we als gemeente zorgen voor instandhouding van onze voorzieningen? Overdreven verwachtingen op dit gebied moeten weggenomen worden. Een overheid kan geen winkels in de lucht houden. Als meer mensen via het internet hun inkopen doen, dan heeft dat gevolgen voor het winkelaanbod.

Boodschappendorp

Kern van de visie is dat Scherpenzeel een boodschappendorp is. Veel mensen in en rond Scherpenzeel doen de meeste boodschappen in ons dorp. De twee supermarkten zijn cruciaal. Als SGP hebben we gepleit voor de instandhouding van de twee ‘winkelkernen’: Bij het Plein en de Marktstraat en bij de Aldi / Huis in de Wei. In die gebieden moeten zoveel mogelijk winkelbestemmingen behouden blijven. In de gebieden daartussen mogen bestemmingen veranderd worden. De gemeente moet zich flexibel opstellen ten aanzien van ondernemers die willen verplaatsen naar de kernen. Verder moet parkeren gratis blijven, de blauwe zone tot een minimum beperkt blijven (maar laten bewoners en winkeliers vooral hun reactie geven!) en moet er een oplossing komen voor langparkeerders. Rond de voormalige Rabobank en de Druivenkamp liggen mogelijkheden voor de gemeente om het parkeerprobleem op te lossen. Als SGP zijn we er van overtuigd dat het centrum open moet blijven voor alle verkeer. Autoluw maken betekent het einde voor veel winkels. Verder hebben we een en andermaal aangegeven dat er op het industriegebied van Woudenberg geen derde winkelcentrum moet komen ten koste van Woudenberg en Scherpenzeel.

Aan de slag

Wat de SGP betreft gaan we nu zo snel mogelijk aan de slag met het uitvoeren van verbeteringen.

Economie: Bedrijvigheid stimuleren en uitbreiden

Het was een uniek moment. Voor het eerste stelde de raad een stevige beleidsnota economie vast. Natuurlijk komt het op de uitvoering aan. Een nota op zichzelf betekent niets. Als fractie waren we content met de nota. Hadden we een aantal jaren geleden bij de vaststelling van de structuurvisie moeten praten als Brugman om uitbreiding van bedrijvigheid als mogelijkheid op te nemen, nu wordt het uitdrukkelijk genoemd. Wat ons betreft begint er zo snel mogelijk een onderzoek naar de behoefte van de Scherpenzeelse bedrijven. Wat ons betreft wordt ook elke aanvraag voor uitbreiding van bedrijven serieus bekeken en jagen we als gemeente geen bedrijven weg naar de regio. Het moet zijn: “Ja, mits”, en niet: “Nee, tenzij”. Zonder bedrijvigheid geen leefbaar dorp, is ons uitgangspunt.

Evenementenbeleid: Inwoners serieus nemen (maar nu even niet)

Als coalitie hadden we afgesproken dat er een evenementenbeleid gemaakt zou worden. Zo’n beleid is nodig om zaken goed te regelen ten aanzien van veiligheid, calamiteiten, welke zaken we in ons dorp wel en niet willen, wie verantwoordelijk is, de bevoegdheden van de burgemeester, waar evenementen gehouden mogen worden enzovoorts.

Verbetering

Naar de mening van de SGP was het collegevoorstel prima. In hoofdlijnen waren we positief over het voorstel. Vooral waar het ging over de sluitingstijden van feesten die op zaterdagavond beginnen (denk aan de tentfeesten van de PJGU) was het nieuwe beleid een verbetering: eindtijden waren vervroegd met ruwweg een uur. Dat gold ook voor het tijdstip dat de muziek uitgaat. Natuurlijk druist dit dan nog steeds tegen ons principe in vanwege de aantasting van de zondag als Gods dag, maar het betekende een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Jammer vonden we dat het toegestane geluidsniveau opgeschroefd was van 75 dBA naar 80 dBA. Een amendement van de SGP om het geluidsniveau terug te brengen, kreeg geen steun.

Inwoners serieus nemen

Als fractie hebben we vooral benadrukt dat overlast van dergelijke evenementen voorkomen moet worden. En dat klachten van inwoners serieus genomen moeten worden. Onze inwoners hebben recht op een goede nachtrust, in het bijzonder ouderen en kwetsbaren.

De reactie van de oppositie van GBS, VVD en DS was voorspelbaar maar ook triest. Het kwam erop neer dat in Scherpenzeel veel meer gefeest moet kunnen worden, en dat met veel latere sluitingstijden en meer lawaai. Klachten van bewoners? Jammer dan, ze moeten een ander ook wat gunnen. Het meest bijzondere was dat Brons van de GBS alleen klachten relevant vond die te maken hebben met overtreden van regels. Een klacht in strikt juridische zin dus. Dat volgens Van Dale een klacht ook een uiting van ontevredenheid of zorg kan zijn scheen nu even niet van belang. Nog zoiets raars. DS en de rest van de oppositie wisten niet wat het betekende dat evenementen moeten passen bij de aard en omvang van Scherpenzeel. Natuurlijk weet men wel wat niet past bij Scherpenzeel. Het past alleen niet in het eigen straatje.

Helaas werden in de definitieve besluitvorming de sluitingstijden weer naar het huidige niveau teruggehaald door een amendement van het CDA, gesteund door de hele raad, uitgezonderd SGP. Weliswaar bleef daarmee de status quo ten aanzien van de zondagsrust gehandhaafd, het feit blijft dat een verbetering van beleid niet doorging.