4 oktober 2014

Suggestieve politiek

Een zurige raadsvergadering was het op 2 oktober. Partijen speelden met het grootste gemak op de persoon. En aan feiten leken partijen geen behoefte te hebben. Het gaat kennelijk om ‘gevoelens en  suggesties’. Waarom houdt de SGP-fractie aan dit debat een déjà vu gevoel over? De toon was hetzelfde als in het verleden, de rollen waren alleen verwisseld. Toch kon er in de raad van Scherpenzeel voor het belang van inwoners gekozen worden. Dat was niet in de laatste plaats het geval tijdens een korte raadsvergadering op 18 september.

Zorgtaken naar de gemeente: grote verantwoordelijkheid

De overheid bezuinigt op de jeugdzorg, sociale werkplaatsen en mantelzorg. Daarom worden deze zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Dat biedt ook voordelen. De afstand tussen zorgvrager en overheid is korter. Tegelijk is het een grote, riskante operatie. Riskant voor de zorgvragers omdat er veel verandert. Riskant voor de gemeentefinanciën. Wethouder Vreeswijk heeft zijn handen vol aan deze klus.

Aan de orde waren een hele serie verordeningen die vrijgegeven moeten worden voor de wettelijke inspraak. Hoewel het vooral over de procedure zou gaan, vond de SGP dat er ook inhoudelijke piketpaaltjes geslagen moesten worden. De SGP heeft aandacht gevraagd voor een soepele regeling voor het persoonsgebonden budget. Tevens is gevraagd om een tegemoetkoming voor chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers.

De GBS-fractie pleit voor een openbaar klachtenplatform.  De SGP vindt dat de zorgvragers wel degelijk met hun klachten bij de gemeente terecht moeten kunnen. Maar wij hebben geen behoefte aan een platform, waarop allerlei ongepaste taal wordt geuit.

Verbouwing hal gemeentehuis: beter ten halve gekeerd

Lang geleden stelde de raad geld beschikbaar om de hal van het gemeentehuis te verbouwen. Dit om nieuwe vormen van dienstverlening te bieden. In de vorige college periode is een begin gemaakt met de aanbesteding. Om binnen het beperkte budget te blijven werd besloten tot een prijsvraag om plaatselijke bouwbedrijven deze opdracht te gunnen. Het streven om de kosten te drukken en het werk aan plaatselijke ondernemers te gunnen waren goed, maar het proces op het gemeentehuis verdiende geen schoonheidsprijs. Het voortijdig vertrek van wethouder Van de Glind in 2013, waardoor het college onderbezet was, hielp daar niet bij.

Het raadsvoorstel om de verbouw te gunnen aan een Scherpenzeels bouwbedrijf werd besproken in de commissie van 15 september. Daar kwam (terechte) kritiek op de kwaliteit van de onderliggende gegevens en de procedure. De oppositie riep het college op het voorstel terug te trekken.

Dat deed het college dus een dag later. Formeel moet de raad dat dan nog bekrachtigen. Zo zou er in alle rust aan een beter voorstel gewerkt worden. Maar dat leidde tot een storm van protest van de oppositie. Het leek alsof men het jammer vond dat het voorstel van tafel was, want daarmee leek het heerlijk avondje niet door te kunnen gaan. Maar daar werd wat op bedacht: een motie.

Motie van wantrouwen: wie is er eigenlijk integer?

De VVD had in het verleden kritische vragen gesteld over het plan. Het waren terechte vragen. Er is antwoord op gegeven, maar in de ogen van de VVD niet volledig en niet op tijd. Het college zou niet transparant geopereerd hebben. Vanwege de ‘transparantie’ diende de oppositie onder leiding van de VVD stiekem een motie van wantrouwen in. Een aantal constateringen van de motie waren begrijpelijk. Maar het middel was te zwaar, het taalgebruik ongepast, en de inhoud gericht op de persoon.

Het debat verliep in een sfeer van chagrijn en verdachtmakingen. De SGP, CDA en CU maakten ernstig bezwaar tegen deze motie. Feitelijk is het proces verkeerd geweest. Er had 1 offerte meer gevraagd moeten worden. Maar een dergelijke onrechtmatigheid kan niet basis zijn om de wethouder af te serveren vanwege niet integer handelen, alsof de boel bewust geflest is. Dan hadden volgens de SGP in het verleden wel meer wethouders véél eerder vervroegd moeten aftreden. De vraag van raadslid Mulder “wie er nu de meeste boter op het hoofd heeft” werd niet beantwoord. Zelf de geschiedenis is in Scherpenzeel niet meer wat het geweest is.

Een boze Dijkstra van de VVD was nog wel zo fair om excuses aan te bieden aan de wethouder voor het persoonlijke aspect. Het verhaal van Brons van de GBS was gedoopt in azijn en bleek meer gebaseerd op suggesties dan op feiten. Ronduit sterk was het optreden van het gehele college. Wethouder Vreeswijk erkende de procedurefouten uit het verleden maar was geraakt door de toon en de inhoud van de motie. De wethouders Van de Fliert (CDA) en Van Dijk (CU) wierpen het hele verhaal van de oppositie met kracht van zich af.

Bestemmingsplannen: belang van bewoners

Na de klucht over de motie werden in rap tempo een aantal agendapunten afgehandeld. De bouw van drie woningen  aan het Oosteinde werd zonder commentaar vastgesteld.

Bestemmingsplan Noord-Oost was het laatste bestemmingsplan in een reeks van plannen die nog herzien en geharmoniseerd moest worden. Het plan was prima. Een geluk was dat de tijd ging dringen. Dat reduceerde het aantal nutteloze en/of technische vragen. De coalitie steunde een amendement van het CDA om een bestaande vrijstellingsmogelijkheid te handhaven om een woning te kunnen splitsen.

Starterslening: stimulans voor starters

Op tafel lag een verordening om starters een lening te kunnen verstrekken als ze geen volledige hypotheek kunnen krijgen. Een amendement van het CDA was nodig om een schoonheidsfoutje in het voorstel op te lossen. De SGP vond het een helder stuk en is blij dat starters in Scherpenzeel geholpen kunnen worden. Voordeel is de economische en/of maatschappelijke bindingeis waardoor zoveel mogelijk geld ten goede kan komen aan onze inwoners.

Waar in de rest van ons land een dergelijk voorstel een hamerstuk is, leek het debat te verzanden in details. Gelukkig kon de voorzitter snel afhameren omdat de tijdsdruk hoog was.

Schuldhulpverlening: belangrijk voor wie het nodig heeft

Mensen die in een schuldsituatie terecht komen moeten deskundig geholpen worden. De gemeente moet hiervoor beleid vaststellen. Met het voorstel om deze hulp te laten aansluiten bij de gemeente Barneveld was niets mis. Het had een hamerstuk kunnen zijn. Maar de oppositie was goed op dreef en was gestruikeld over een kopje ‘kerken’ in de tekst. Allerlei organisaties van allerlei signatuur mogen en kunnen zich aanmelden. Omdat kerken opgeleide vrijwilligers hebben (schuldhulpmaatjes) en daar veel informatie over te schrijven was, stond er boven de tekst een kopje ‘kerken’. Dat leverde bij de oppositie een allergische reactie op. Een amendement om dit te veranderen was overbodig en werd verworpen.

Vergoeding leerlingenvervoer: noodzakelijk voor jongeren

Vanwege het passend onderwijs voor leerlingen met een beperking moet vervoer naar speciaal onderwijs goed geregeld worden. Daarvoor lag er een nieuwe verordening. De partijen konden het hier wel snel over eens worden. Een amendement van GBS werd door de praktisch de hele raad gesteund om de verordening uit te breiden voor leerlingen met een psychische beperking.

Veiligheid: meer aandacht voor drugsgebruik en overlast

Het veiligheidsbeleid en de vorming van de nieuwe politieregio’s en de rol van Scherpenzeel daarin vormde geen onderwerp van discussie. Een amendement van GBS om meer aandacht voor gebruik van en overlast door drugs werd aangenomen. Feitelijk was dit een bekrachtiging van een eerder door de raad genomen besluit en conform de afspraken in het coalitieakkoord.

Motie Cruyff Court: elk voordeel heeft zijn nadeel

Om de avond in stijl af te sluiten kwam er opnieuw een stiekeme motie van de oppositie op tafel. Nu door Brons van de GBS. Kort gezegd was de oppositie gebelgd over het feit dat het college besloten heeft om via een eenvoudige omgevingsvergunning het Cruyff Court te realiseren achter de te bouwen school aan de Ringbaan. Dan kan het snel gerealiseerd worden zonder overlast voor bewoners. De voorkeur van de oppositie was de locatie aan de Omloop. Uiteraard kwamen grote woorden over tafel richting wethouder Van Dijk als ‘achterkamertjes’ en ‘gebrek aan transparantie’. Gelukkig was Brons zijn betoog begonnen met te zeggen dat het hem om meningen en gevoelens ging.

De coalitie steunde deze motie uiteraard niet. Wethouder Van Dijk had zijn antwoorden paraat en de motie bleek inhoudelijk een wassen neus. Namens de SGP gaf Zwankhuizen aan het prima te vinden dat het Cruyff Court achter de beoogde school komt. Daar heeft niemand last van. “De locatie aan de Omloop stuitte op veel bezwaren van de omwonenden en de tweede optie om het op de hoek van De Dreef te plaatsen was hooguit om uit de impasse te komen, en zeker geen optimale keus. En als er ooit een moment is geweest dat bewoners dachten met ‘achterkamertjes’ te maken te hebben, dan was het bij de presentatie aan de Omloop destijds”. Bovendien nuanceerde hij het nogal overschatte belang - geweldige voorziening voor heel Scherpenzeel - van een Cruyff Court. “De SGP is niet tegen deze voorziening maar wij zien het op zijn best als een veredeld trapveldje. En elk voordeel heeft zijn nadeel: we krijgen een cadeau maar moeten er zelf aan meebetalen.”