1 november 2014

Solide begroting en lage lastendruk

Een gemeentebegroting presenteren in deze tijd is voor veel colleges een hachelijke zaak. Gemeentefinanciën staan onder druk. Daarnaast is er grote (financiële) onzekerheid over de zorgtaken die naar de gemeenten komen. Daardoor moeten gemeenten soms forse gaten in de begroting dichten en grijpen naar lastenverzwaring. Gelukkig hoeft dat in Scherpenzeel niet. De begroting is meerjarig sluitend, er is geen extra verhoging van de OZB, en er is ruimte voor nieuw beleid. Bij zo’n begroting moet je als gemeenteraad natuurlijk wel een avondje vullen. Dus gaat het over weinig.

Tegenvaller uit Den Haag: Toch meerjarig sluitend

Zoals bekend komen krijgt de gemeente grote zorgtaken van het rijk op het bordje. De gemeente krijgt daar veel geld voor, maar het is en blijft een onzeker gebeuren. Natuurlijk wil het college, volgens het coalitieakkoord, nieuw beleid maken en uitvoeren.

Het college had een begroting gepresenteerd die meerjarig sluitend was en de ambities van de coalitie vertaald had. Helaas moest er op de valreep een tegenvaller van Den Haag verwerkt worden. Het college had in een memo daar een adequaat dekkingsvoorstel voorgedaan waardoor het plotsklapse tekort voor 2015 weggewerkt werd en de begroting meerjarig een positief saldo laat zien. Formeel werd dit dekkingsvoorstel bekrachtigd door een amendement van de coalitie, waarin voor 2015 slechts ‘iets minder extra geld’ voor de vervanging van lichtmasten gereserveerd werd.

SGP: Belangrijk jaar voor inwoners van gemeente

Mulder van de SGP begon zijn bijdrage namens de SGP met de opmerking dat het een belangrijk jaar voor de inwoners van Scherpenzeel wordt. Hij doelde daarbij op de grote veranderingen in de zorg. De SGP wil dan deze transitie in de zorg die zijn weerga niet kent goed gemonitord wordt (financieel maar vooral ook gericht op de zorgvragers).

Over de financiële positie zei hij onder andere: “Zoals afgesproken heeft het college de ambities doorgerekend. Het college heeft geld vrij gemaakt voor de scholenbouw, het vervangen van de lichtmasten, het zwembad, de aula en andere openbare voorzieningen. Stuk voor stuk belangrijke zaken voor de burgers. Wij zijn content dat er een sluitende meerjarenbegroting voorligt, waarin ook nog wat geld over is om tegenvallers op te vangen. Dat is best een knappe prestatie in deze financieel moeilijke tijd”.

Positief noemde hij verder dat de financiële positie van de gemeente gezond is en dat de lastendruk niet extra stijgt. De OZB stijgt niet meer dan de inflatie zoals afgesproken. De SGP benadrukte nog maar eens dat vooral eerst naar de uitgaven gekeken moet worden wanneer er klappen moeten worden opgevangen. De SGP steunt daarom ook de bezuinigingen op de SOS en de JOS. Voor de volledige tekst in de eerste termijn, klik hier.

Debat: Ongewoon rustig voor Scherpenzeelse begrippen

Voor Scherpenzeelse begrippen verliep het debat rustig. Natuurlijk werd er gekibbeld en bleven er verschillen van inzicht. Natuurlijk vindt een oppositie dingen ‘onbegrijpelijk’, ook al deed men exact hetzelfde in een eerdere periode. Maar al met al kan Scherpenzeel zich gelukkig prijzen. Een samenvatting van de hoofdpunten van het debat. Overigens werd de begroting aangenomen met steun van CDA, CU, SGP en DS.

Lengte van de begroting

Een begroting is een lijvig stuk. Vooral VVD-er Dijkstra heeft daar moeite mee. Nu heeft hij gelijk dat het wellicht efficiënter opgeschreven kan worden. Maar iedereen die wel eens in relatief korte tijd een wat groter en ingewikkeld document schrijft, weet dat er dan wat doublures in kunnen zitten en andere foutjes. Maar goed. In een motie riep hij het college op om de volgende keer een begroting van maximaal honderd pagina’s te maken. De SGP steunde de geest van de motie, met de hoop daarbij dat het aantal schriftelijke (niet relevante vragen - van vooral de VVD) daarmee ook drastisch zal afnemen.  

Ambulance aanrijtijden

De gewenste aanrijtijden voor prioriteit 1 ambulance ritten worden niet voldoende gehaald. Dat wordt al jaren opmerkt in de raad. Een kanttekening is wel op zijn plaats: het gaat om lage aantallen dus procentueel gezien is één overschrijding al fors. Toch vond de raad dat het college nogmaals zijn uiterste best moet doen om hierin verbetering aan te brengen. Portefeuillehouder burgemeester Visser verklaarde de motie van GBS, gesteund door de hele raad, te kunnen gebruiken bij zijn pogingen dit nogmaals aan de orde te stellen bij het bestuur van de Veiligheidsregio.

Verkoop burgemeesterswoning en Willaerlaan 34

Het houden van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Het college had daarom voorgesteld om de burgemeesterswoning (die overbodig is geworden) en een woning aan de Willaerlaan te verkopen. Aanvankelijk leek het of bij het vaststellen van de begroting ook daadwerkelijk verkoop in 2015 zal plaatshebben terwijl de woningmarkt pas net aan de beterende hand is. Een motie van de coalitie, ingediend door het CDA, zorgt ervoor dat het college wel de vrijheid heeft om te verkopen als het kan maar uitdrukkelijk oproept om de beste prijs uit de woningmarkt te slepen.

Bezuiniging op JOS en SOS

Het college stelt voor om 42 duizend euro te besparen op het JOS (Jeugd in Ontwikkeling) door alleen wettelijke taken te gaan ondersteunen en 25 duizend euro te besparen op de SOS (Stichting Ouderen Scherpenzeel). De SGP steunt dit voorstel, net als CDA en CU. Beperking tot alleen wettelijke taken voor de JOS is voor de SGP in ieder geval akkoord (de overheid hoeft geen cadeautjes uit te delen). Wat de ouderen betreft: ook deze bezuiniging is goed mogelijk zonder negatieve gevolgen voor de ouderen omdat veel kan opgevangen worden door vrijwilligerswerk. Bovendien: beide organisaties geven aan constructief mee te willen werken en de gesprekken verlopen in een constructieve sfeer. Dat maakt de verontwaardiging van de oppositiepartijen des te vreemder.

Wittenbergschool

Zet het woord ‘Wittenbergschool’ in een raadsstuk en de oppositie van GBS, VVD en DS wordt wakker. Al verschillende keren is besproken dat een extra lokaal voor de Wittenbergschool in 2015 volgens het bestaande beleid van de onderwijshuisvesting gerealiseerd kan worden. Al zou je daar nog over willen beslissen in een raadsvoorstel dan kan dat helemaal niet. Enfin, de oppositie probeerde het maar weer eens via een motie, maar dat feest ging niet door.

Lijkbezorgingstarieven

De SGP ziet ‘begraven’ als een basisvoorziening. Daarom hoeft dit niet volledig kostendekkend te zijn. De SGP is op zich niet tegen een hogere kostendekking, maar niet zonder meer door drastische verhoging van de tarieven. Liever wachten we op een herziening van de systematiek van de berekening waar het college in 2015 mee wil komen. Een amendement van de oppositie, ingediend door de VVD, haalde het daarom niet. VVD-er Dijkstra motiveerde de verhoging van de tarieven aanvankelijk behoorlijk cru door letterlijk te stellen dat zijn partij “sport belangrijker vindt dan begraven.” Na een opmerking van Mulder dat de SGP dat een zeer merkwaardig standpunt vindt én dat begraven ook nog eens veel minder kost dan de sportvoorzieningen nam hij iets afstand van de bewoordingen maar handhaafde zijn punt. De rest van de oppositie hield zich oorverdovend stil bij deze discussie.

Tweede financiële rapportage: scherp blijven opletten

De tweede financiële rapportage liet een negatief saldo zien van ruim 4 ton. Dat is veel, maar niet ongebruikelijk. Positief nieuws was dat het tekort niet opgelopen was tussen de eerste en tweede rapportage. Dat wil zeggen, als een post van 170.000 euro aan wachtgeld voor een wethouder niet wordt meegeteld.

Verschillende fracties stelden dat naar mate we scherper begroten, we dit kunnen verwachten. Tot nu toe is het gat bij de jaarrekening altijd kleiner geweest. Al met al geen reden om in paniek te zijn, maar nadenken hoe monitoring en bijsturing beter kan is gewenst.