5 november 2011

Solide begroting

Solide begroting

Datum: 05-11-2011

Op 3 november stelde de raad de begroting vast. Wethouder Vreeswijk levert daarmee een degelijk stuk werk, vindt de SGP-fractie, omdat de begroting meerjarig sluitend is. In 2015 is er zelfs een verwacht positief resultaat van ruim 73 duizend euro. De recente bezuinigingen van het rijk (september circulaire) konden nog niet in de begroting worden verwerkt vanwege het late tijdstip waarop de informatie kwam. Overigens leveren deze bezuinigingen alleen in 2012 slechts incidenteel een tekort op. Toch riepen de GBS en SGP op aanvullende bezuinigingen voor 2012 te nemen. De oppositiepartijen, uitgezonderd de CU, hadden veel kritiek op de begroting maar hadden duidelijk geen alternatief. Het blijft gissen hoe zij het zouden gedaan hebben in deze lastige tijd.

Moeilijke tijden

Mulder van de SGP begon zijn betoog met een compliment aan het college: “De meerjarenraming is sluitend. Het resultaat mag er zijn. De ambities van de nieuwe coalitie worden uitstekend opgepakt. ” Wel riep hij het college op aanvullende maatregelen te nemen om ook het tekort voor 2012 weg te werken. Dat tekort bedroeg 33 duizend euro, maar door de recente bezuiniging van het rijk loopt dit tekort in 2012 op tot 140 duizend euro. “Gezien de onzekere economische tijden en de onrust op de financiële markten zullen de bezuinigingen van het rijk niet minder worden in de komende tijd, waardoor we ons nu geen tekort kunnen permitteren”, zo vatte Mulder het standpunt van de SGP samen. Hij kon wel enig begrip opbrengen voor het collegestandpunt dat er geen aanvullende maatregelen zijn genomen omdat het tekort nu incidenteel is en de jaarrekening van 2011 en fors overschot zal laten zien. Maar gezien de onzekere tijden neemt de SGP liever het zekere voor het onzekere. Extra bezuinigen dus. En daar zijn wel degelijk mogelijkheden. Samen met GBS diende de fractie dus een amendement in waarin het college opgeroepen wordt met aanvullende bezuinigingen te komen. Op advies van de griffie werd het amendement omgezet in een motie. Deze motie werd raadsbreed gesteund. Gewoontegetrouw gaf de SGP een stemverklaring af bij de vaststelling van de begroting: “De SGP stemt in met deze begroting, behoudens die onderdelen die in strijd zijn met de zondagsrust en andere zaken die zich niet verdragen met onze principiële uitgangspunten.”

Goedkope kritiek
Uiteraard was er kritiek op de voorliggende begroting. De CU stelde zich bij monde van de heer Van Dijk constructief op. Hij kon zich in de meeste onderdelen wel vinden en stemde daarom voor. Zijn ingediende amendement om eenmalig een bedrag van 10 euro aan de burger terug te geven vanwege het overschot in de reserve van de afvalstoffenheffing werd breed gesteund.  Ooit had de SGP in 2006 hierom gevraagd, maar het college en de coalitiefracties van die tijd wilden dat niet zomaar. Uiteindelijk is er in 2007 besloten over teruggave, maar dat is in de vorige periode nooit uitgevoerd. Nu vonden alle partijen met uitzondering van het CDA elkaar in deze eenmalige teruggave. Het gaat immers om geld van de burger.

De kritiek van de andere fracties bleek weinig inhoudelijk. Het CDA wil eigenlijk geen nieuw beleid in deze tijd van bezuinigingen. Een wonderlijk standpunt, als je naar de kiezers geluisterd hebt. De Democraten waren tegen, maar raadslid Van de Weert sloeg met zijn bijdrage, die opgeleukt werd met het thema Sinterklaas, nog geen deuk in een pakje boter.

Ronduit goedkoop was de kritiek van de VVD. De fractie is blij dat er geen lastenverzwaring voor de burger in zit, maar daarmee was al het positiefs gezegd. Wat de VVD-fractie dan wel voor ogen staat werd niet echt concreet. Dijkstra mompelde iets in de trant van “dat de VVD eerst wil bezuinigen op de organisatie en daarna op de programma’s." Wat dit concreet betekende bleef onduidelijk. Je verwacht dan een degelijk en doortimmerd amendement maar dat bleef uit. Eveneens wist de VVD-er geen antwoord te geven op een vraag van Mulder waarop Dijkstra’s aantijging was gebaseerd dat “de begroting rondgebreid werd met verwachte winsten.” Mulder vroeg gelijk maar of hij daarbij ook dacht aan het bedrag van 2 miljoen van het oude Heijhorstterrein dat door de vorige coalitie alvast in de reserve gestopt is maar waar op zijn allervroegst in 2015 iets van terugverdiend zal worden. We zullen het antwoord waarschijnlijk nooit horen.

Hondenpoepbeleid
Sinds de SGP in mei op de jaarmarkt een enquête hield over de overlast van hondenpoep is het onderwerp bijna op elke raadsvergadering aan de orde geweest. Nu ook weer. Het college stelt voor uit de reserve afvalstoffenheffing eenmalig een bedrag te nemen om beleid op te zetten om dit smerige probleem aan te pakken, en daarna structureel een klein bedrag in de begroting op te nemen. Op die manier kan er iets aan de overlast gedaan worden waar iedereen last van heeft. Oók hondenbezitters die wel hun beste beentje voorzetten. Enfin, de CU wilde de extra kosten uit een verhoging van de hondenbelasting betalen. Dat vond de SGP geen goed idee. De hondenbezitters betalen nu al belasting. Het amendement van de CU haalde het niet.

Relatiemanager bedrijven
De coalitie van GBS en SGP heeft zich sterk gemaakt voor verbetering van het ondernemersklimaat in Scherpenzeel. Daarom komt er een relatiemanager bedrijven. Op voorstel van het college wordt die betaald uit de onroerende zaakbelasting voor bedrijven. Ook hierover maakte de oppositie veel kabaal: zowel de financiering als de noodzaak werden betwist. Men ging gemakshalve voorbij aan het feit dat de ondernemers in een brief expliciet aangaven de aanstelling van een relatiemanager voor bedrijven positief te vinden. Men wilde echter minder bijdragen aan de kosten. Ook de SGP kon zich dat wel voorstellen. Toen wethouder Vreeswijk toezegde dit onderwerp na twee jaar te willen evalueren was daarmee de kous af.

Vraagwijzer in ’t Foort
Sinds de eerste plannen voor het eerstelijns gezondheidscentrum ’t Foort is er gepraat over de vraag of het Vraagwijzer loket van de gemeente in dat gebouw gehuisvest moet worden. Na veel vijven en zessen had het vorige college besloten om een deel van de ambtenaren daar te huisvesten. Het nieuwe college ziet voornamelijk nadelen van deze beslissing en wil daarom zien of de situatie veranderd kan worden. Die nadelen waren destijds ook bekend. Wethouder Vreeswijk probeert uit de ontstane impasse te komen maar de oppositie is ongeduldig. Tweemaal hebben ze al een motie op tafel gelegd om het oude beleid voort te zetten. Grote woorden over gebrek aan communicatie werden gebezigd. Door de actualiteit van de onderhandelingen kon de wethouder de raad niet eerder informeren. Het ontlokte Mulder van de SGP de opmerking “dat hij graag zou gaan beginnen over het gebrek aan communicatie in de vorige periode” maar hij besloot dat maar niet te doen. Op voorstel van de SGP en CU ging de wethouder akkoord een proefperiode van een jaar aan te houden. In die tijd is er volop de gelegenheid om dit dossier af te ronden. Wordt vervolgd.