16 februari 2009

Sociaal en betrokken

Sociaal en betrokken

Datum: 16-02-2009

Tijdens de vergadering van 12 februari van de Scherpenzeelse gemeenteraad lag er een weinig spraakmakende agenda op tafel. Allemaal hamerstukken zou je denken. Niets was minder waar. Het bleek al gauw dat het goed was dat de SGP’ers niet zaten te slapen.

Duurdere zorg zonder keuzevrijheid?
Op de agenda stond de vaststelling van de beleidsnota WMO. Hierin geeft het college aan hoe ze in de komende periode verder vorm geeft aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dus hoe de gemeente inwoners ondersteunt die aangewezen zijn op huishoudelijke zorg of die hulpmiddelen nodig hebben. De SGP, bij monde van raadslid Mulder, had twee kritische vragen bij de nota.
In de eerste plaats vond Mulder dat de keuzevrijheid van de zorgvrager in de nota niet helder genoeg naar voren kwam. “In hoeverre is de keuzevrijheid nog gehandhaafd? Dat hebben we toch afgesproken als raad?” Hij gaf aan dat deze vrijheid een aangelegen punt is voor de SGP. Zorgvragers moeten zorg kunnen krijgen die past bij hun eigen identiteit. Wethouder van de Weert benadrukte dat deze keuzevrijheid er wel degelijk is. “Maar na de aanbesteding is er natuurlijk wel een beperking”, zo zei hij. Na een aanvullende vraag van de heer Mulder bevestigde de wethouder dat de zorgvragers na de nieuwe aanbesteding de keuze zullen hebben uit meerdere aanbieders. Deze afspraak maakt nu expliciet deel uit van het besluit van de raad met betrekking tot de vaststelling van de beleidsnota WMO.
 Het tweede punt dat raadslid Mulder dwars zat, was de stevige verhoging van de eigen bijdrage voor Scherpenzelers die vanaf nu voor het eerst zorg nodig hebben. Hij rekende voor dat dit bij een inkomen van € 25.000 kan oplopen van een bedrag van ongeveer € 360 (nu) tot ongeveer € 3.000 (onder de nieuwe regeling). “Daar heeft de SGP heel veel moeite mee”, aldus Mulder. Het leek er even op dat deze forse verhoging de andere partijen nauwelijks interesseerde. Maar na de vragen van Mulder bleek hun belangstelling gewekt. Wethouder van de Weert antwoordde op de vragen van de SGP dat hij de verhoging van de eigen bijdrage en de details van de regeling nog eens zou voorleggen aan de commissie Samenleving en Bestuur. De meerderheid van de raad vond dat prima. De SGP niet. De SGP vond het maar vreemd en heeft tegen de verhoging van de eigen bijdrage gestemd. Het besluit is nu genomen en formeel is er dan niet veel meer aan te doen. Een gemiste kans voor de raad vindt de SGP.

Leerlingen speciaal onderwijs dupe van bezuiniging?
Zevenenzestig leerlingen uit Scherpenzeel hebben recht op vervoer naar speciaal onderwijs. Dat is op medische indicatie. De kosten hiervan zijn hoog. De CDA fractie wilde iets doen aan de kosten en diende een amendement in om de kosten te drukken. Eén van de elementen van het CDA plan was het inzetten van de regiotaxi. De partijen in de gemeenteraad hoorden het betoog van het CDA welwillend aan en wilden met hun oordeel wachten op de mening van het college.
Zo niet de SGP. Mulder had zijn mening klaar: “Deze leerlingen hebben structuur nodig. Het huidige systeem moet gehandhaafd blijven en mag wat ons betreft best wat kosten. De doelgroep waarover we spreken, leerlingen van speciaal onderwijs die het toch al niet gemakkelijk hebben, verdient goed vervoer. De regiotaxi is daarvoor totaal ongeschikt.”
Wethouder Van de Weert was het volledig eens met de stelling van Mulder. “De beoordeling door de gemeente is zorgvuldig. Alle leerlingen hebben recht op goed vervoer. We blijven daarvoor maatwerk leveren. Andere vormen van vervoer, zoals de regiotaxi, zijn absoluut ongeschikt voor de doelgroep.” De andere partijen gaven nu aan dat ze het CDA amendement niet zouden steunen. Waarop het CDA het amendement introk. Mulder bedankte de wethouder voor zijn gloedvolle betoog en was overtuigd van de zorgvuldige werkwijze van het college. Waarvan akte.