2 maart 2019

Sociaal domein, leerlingenvervoer en regenboogvlag

 

Er wordt in Scherpenzeel respectvol met elkaar omgegaan.”, dat concludeerde interim burgemeester Harry de Vries aan het slot van zijn eerste raadsvergadering in Scherpenzeel. Een terechte conclusie na een avond debatteren over zeer uiteenlopende onderwerpen zoals het sociaal domein beleidsplan, de verordening voor het leerlingenvervoer en een maatschappelijk gevoelig onderwerp als de regenboogmotie.

 

Sociaal domein: bekendheid, schulden en compensatie

SGP voorman Zwankhuizen had zijn huiswerk voor het beleidsplan sociaal domein grondig gedaan. De gedegen voorbereiding leverde een amendement en twee moties op. Het amendement betrof de bekendheid met de onafhankelijke cliëntondersteuning. Slechts 36% van de doelgroep is hiermee bekend. Meer bekendheid is nodig. Daarom stelde de SGP voor om de beleidsindicatoren uit te breiden en ambities helderder te verwoorden en de voortgang goed te monitoren. Het streven is dat 72% van de doelgroep in 2020 bekend is met de onafhankelijke cliëntondersteuning in Scherpenzeel.

Het oplossen van de schuldenproblematiek verdient een integrale aanpak. In de motie werd het college opgedragen om een georganiseerd overleg op te zetten waarin klantmanagers van de verschillende domeinen, schuldhulpmaatjes, voedselbank, formulierenbrigade en kerken betrokken worden.

Er bestaat een compensatieregeling voor het eigen risico van inwoners met laag inkomen en naar verhouding hoge ziektekosten. Versobering van deze regeling kan leiden tot een andere vorm van beroep op ondersteuning door de gemeente (bijstand). Financiële gevolgen van beleidskeuzes moeten helder verwoord in een notitie, zodat de raad onderbouwde keuzes kan maken. (motie eigen risico)

Het amendement, de twee moties van Zwankhuizen werden unaniem overgenomen. Ook door het college!

Motie leerlingenvervoer – een herkansing

Verontruste ouders op de been, er is onduidelijkheid alom, en waar ging het om: enkele technische wijzigingen van de bestaande verordening leerlingenvervoer zo dacht het College. Maarten Zwankhuizen: ‘We hebben nog geen hoor en wederhoor toegepast. De ambtelijke organisatie heeft nog niet kunnen reageren. Nu zijn er alleen signalen van het ouders ontvangen. Daarom geen beschuldigende vinger, maar is het vanuit de Raad verstandig eerst terughoudendheid betrachten. Is er nu echt goed gecommuniceerd met alle groepen? Wat is er precies aan de hand? Is het vooral een financieel probleem?’ De andere partijen hadden vergelijkbare kanttekeningen. De wethouder erkende dat het proces niet volledig was doorlopen en beloofde dit alsnog zorgvuldig te zullen doen.

Regenboog – een teken van Gods trouw

Pro Scherpenzeel, bij monde van Schuur, stelde voor om een regenboogvlag te kopen en deze te laten wapperen op ‘coming outday’. Symboolpolitiek, erkende Schuur zelf ook. GBS: Deze motie zaait verdeeldheid, het doel moet zijn verbinding. Daarvoor is zo’ n vlag niet nodig. Er zijn genoeg andere groepen waarvoor we ook een vlag zouden kunnen hijsen. CU gaf aan dat discriminatie moet worden bestreden, maar dat er niet 1 groep apart moet worden uitgelicht. Zo’n regenboogvlag lost niets op. CDA: De partij is voor het gebruik van de regenboogvlag om het gesprek te stimuleren. Toch had het CDA ook vragen: waarom moet op zo’n precair onderwerp dit zo worden  ingebracht? We leven in het dorp met verschillende geloofsgemeenschappen. De vlag dient het gesprek niet.

De SGP  betreurt deze motie om praktische en principiële redenen. Voor de inbreng, klik hier