5 februari 2014

SGP Scherpenzeel presenteert verkiezingsprogramma: Koers vast!

De SGP heeft een herkenbare koers. Een Bijbels genormeerde koers. Een koers, die in de huidige en in toekomstige samenleving van groot belang blijft. Een koers, waarbij we het beste voor alle inwoners van Scherpenzeel zoeken. De SGP houdt vast aan deze koers. Ook in 2014-2018.

  

Christelijke waarden

Onze uitgangspunten zijn gebaseerd op de Bijbel. We komen op voor christelijke waarden. Dat komt bijzonder tot uiting waar het gaat om de zondag. De zondag is een bijzondere dag. Een dag van rust, voor iedereen. Daarom zijn we voor behoud van zondagsrust in ons dorp. En dus tegen openstelling van winkels op zondag. De belangen van gezinnen dienen voorop te staan. Aanstootgevende reclame moet tegengegaan worden.

Zorg voor de naaste

Onze naaste die hulp nodig heeft, verdient zorg. Niemand mag tussen de wal en het schip vallen. Het aanbod van zorg moet passen bij de identiteit van de zorgvrager. Kwaliteit van de zorg heeft de hoogste prioriteit. Mantelzorgers en vrijwilligers vormen een onmisbare schakel in de samenleving. Zij verdienen meer waardering. Zorg voor de naaste gaat ook over het levenseinde. We pleiten voor een verbeterde aula op begraafplaats Lambalgen.

Werk aan de winkel

Scherpenzeel moet een bedrijvig dorp blijven waar gewerkt wordt. Daarom willen we ondernemers meer ruimte geven. We zijn voorstander van een beperkte uitbreiding van het bedrijventerrein. Het winkelaanbod zien we graag versterkt worden. De gemeente faciliteert. Natuurlijk blijft de Dorpsstraat open voor alle verkeer. Sluiting is funest voor alle voorzieningen in ons dorp. Agrarische bedrijven zijn de beste beheerders van het buitengebied. De gemeente dient deze bedrijven positief te benaderen.

Financiën op orde

De lastendruk voor de burger moet laag blijven. De overheid mag zijn eigen financiële tekorten niet afwentelen op de portemonnee van de inwoners. Met gemeenschapsgeld mag niet slordig en kwistig omgesprongen worden. We willen niet méér geld aan sport en cultuur besteden. Als middelen beperkt zijn, geeft de SGP voorrang aan de zorg in plaats van sport en cultuur.

Veiligheid en rust

Mensen kiezen om in Scherpenzeel te (blijven) wonen om de rust en veiligheid. Dat moet zo blijven. Daarom dienen overlast en criminaliteit aangepakt te worden. Meer politie op straat is nodig. Niemand zit te wachten op geluidsoverlast en minder nachtrust door evenementen. Daarom willen we overlast daarvan tegengaan. Verkeersveiligheid heeft prioriteit: op de centrumroute maar ook in de wijken.

Wonen voor jong en oud

Er moet toekomst blijven in ons dorp voor onze ouderen en jongeren. Daarom dient er snel gebouwd te worden rond ‘Huis in de Wei’ / ‘Plan Weijdelaer’. De mooie plannen voor woningbouw in Zuid willen we snel omzetten in bouwactiviteiten. De inspraak van inwoners bij bouwplannen telt echt mee. Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in heel het dorp blijft nodig.

Het verkiezingsprogramma is te downloaden van www.sgp-scherpenzeel.nl