2 februari 2018

SGP Scherpenzeel presenteert verkiezingsprogramma 2018-2022: Helder en herkenbaar!

 

Boodschap met een basis

Onze boodschap baseren we op de Bijbel. Dat is Gods Woord. Dat stempelt onze inbreng in de Scherpenzeelse politiek. Principieel én praktisch.

Daarom willen we het christelijk karakter van Scherpenzeel behouden. Daarom zijn we tegen winkelopenstelling op zondag. Niet alleen omdat zondagsopenstelling ten koste gaat van kleine ondernemers en het personeel. Niet alleen omdat een dag rust in deze tijd van het grootste belang is. Maar bovenal omdat het Gods dag is, gegeven tot Zijn eer en welzijn van iedereen. Daarom blijven we ook zeggen dat de zondag niet bedoeld is voor culturele evenementen en sport. Aanstootgevende reclame moet tegengegaan worden.

(Geluids)overlast van evenementen en sportgelegenheden moet wat de SGP betreft verminderen. Ook van particulier georganiseerde evenementen en feesten.

 

Wonen, werken en bedrijvigheid

Scherpenzeel moet een bedrijvig dorp blijven waar gewerkt wordt. Daarom willen we ondernemers meer ruimte geven. Wij willen onze bedrijven niet wegjagen naar andere gemeenten. Scherpenzeelse bedrijven horen in Scherpenzeel. De SGP ziet graag dat de gemeente met name lokale ondernemers faciliteert en ruimte biedt om hun bedrijf uit te breiden of op te starten. Dat is goed voor de lokale werkgelegenheid.

In de visie van de SGP is Scherpenzeel een dorp waar alleenstaanden en gezinnen met kinderen en ouderen levensloopbestendig kunnen wonen. Daarom is extra aandacht nodig voor betaalbare woningbouw voor starters, senioren met een laag inkomen en huurders die niet in aanmerking komen voor sociale huur. 

Aantrekkelijk en bereikbaar dorp

Scherpenzeel is een aantrekkelijk boodschappendorp. Om onze concurrentiepositie te behouden moeten we meer investeren in ons centrum. Samen met inwoners en ondernemers willen we de kwaliteit en levensvatbaarheid van ons centrum verbeteren.

We willen flexibel omgaan met woon en winkelfuncties. Wel dienen we te zorgen dat daardoor de winkelfunctie niet belemmerd wordt. Elke mogelijkheid moet worden benut voor meer parkeermogelijkheden. Waar we openbaar groen in centrum en wijken kunnen versterken doen we dat graag.

Voor de vitaliteit van ons dorp is het belangrijk dat de centrumroute openblijft voor autoverkeer. Wel pleiten we voor extra aandacht voor de verkeersveiligheid. Daarom willen we veilige wandel- en fietsroutes naar scholen en andere openbare voorzieningen. Regelmatige snelheidscontroles zijn nodig. Goed openbaar vervoer blijft belangrijk. Een betrouwbare busverbinding tussen Veenendaal – De Klomp en Amersfoort/Utrecht is onmisbaar voor onze jeugd en ouderen. Daarnaast wil de SGP zich hard maken voor een goede busverbinding met Barneveld.

 

Zorg voor elkaar, veiligheid voor iedereen

Omzien naar elkaar. We willen er zijn vóór kwetsbaren in de samenleving. De gemeente heeft een duidelijke taak. Goede jeugdzorg blijft hard nodig. Ouderen en kwetsbaren hebben hulp uit de Wmo nodig. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Wij willen zorg leveren die mensen nodig hebben en niet als eerste vragen hoeveel geld het kost. De SGP is vóór keuzevrijheid. De zorgvrager dient de zorgaanbieder te kunnen kiezen die het beste bij hem of haar past. Dat is echte zorg. De aanrijtijden van de ambulance blijven een aandachtspunt.

De SGP vindt veiligheid geen keuze, maar een vereiste. Scherpenzelers willen veiligheid in hun huis, wijk en dorp. Veiligheid op weg naar school, op weg naar het werk. Als SGP vinden we de zichtbaarheid van politie of buitengewone opsporingsambtenaren op straat belangrijk. De SGP waardeert het vele werk van het brandweerkorps en de vrijwilligers van de brandweer zeer!

Duurzaam leven en werken

Volgens de SGP heeft duurzaamheid alles te maken met de wijze waarop u en ik met deze aarde omgaan. We kunnen met zijn allen het verschil maken. We behoren beter om te gaan met ons afval. Natuurlijk kunnen we in de eerste plaats minder afval produceren. Scherpenzeel moet koploper worden op het gebied van de circulaire economie (werken met een kringloop van grondstoffen, zonder afval). Om dit te bereiken verdient de bewustwording bij de burger veel aandacht. Concreet betekent dit verder stimuleren van het scheiden ons afval (diftar). Ook het gratis wegbrengen van kleine hoeveelheden restafval en groen willen we graag realiseren.

Ook wil de SGP bijdragen aan een betere leefomgeving. Door energiebesparingen te stimuleren en alternatieve energie te benutten waar het kan. Energieneutraal bouwen is de toekomst. Wat ons betreft wil de gemeente Scherpenzeel zelf een voortrekkersrol vervullen in energiezuinige initiatieven. Het bevorderen van groen in de bebouwde kom is belangrijk. Grondwaterproblematiek vraagt blijvend aandacht. Het instellen van vuurwerkvrije zones en het demotiveren van de vuurwerkverkoop draagt bij aan een betere leefomgeving.