13 april 2010

SGP laakt financiele beleid Sportterrein De Bree 3

SGP laakt financiële beleid Sportterrein ´De Bree´ (3)

Datum: 13-04-2010

Nadat het SGP-rapport over de onderhoudskosten van Sportpark ‘De Bree’ besproken was in de commissie van 18 maart, werd er in de raadsvergadering van 8 april weer aandacht aan besteed. Om te voorkomen dat het college en de raad geen actie ondernemen diende de SGP fractie een drietal moties in. Hoewel twee van de drie moties niet overeind bleven, is het doel wat de SGP voor ogen stond bereikt: Wethouder Van de Weert deed duidelijke toezeggingen en in de raad lijkt het besef te groeien dat er stevige maatregelen nodig zijn. Dat komt allemaal terug bij de kadernota in juni.

Motie 1: Treurnis over informatievoorziening
De eerste motie die Mulder namens de SGP-fractie indiende was bedoeld om de raad te laten uitspreken dat de informatievoorziening door voornamelijk het vorige college onvoldoende is geweest. Dit is een geëigend politiek signaal om aan te geven dat de raad zijn controlerende taak serieus neemt. Deze motie haalde een meerderheid van 7 van de 11 stemmen. DS/PvdA, de groep Van Es/Van de Glind steunden de motie. CU en CDA vonden de motie niet nodig. Ze geloven natuurlijk wel het feitenrapport, maar willen wachten op het rapport met de visie van het college. Dat de strekking van de SGP-motie het verleden betreft en hoe de raad behoort te functioneren scheen niet tot deze partijen door te dringen. De VVD steunde om onduidelijke redenen de motie niet, al kwam later in het debat duidelijk naar voren dat de VVD nog verder wil gaan dan de SGP.

Motie 2: Op 1 mei alle informatie op tafel
In de laatste commissievergadering werd door wethouder Van de Weert toegezegd dat half april er een rapport zal liggen met de visie van het college. De wethouder wilde daarin ook het verslag van de fiscalist over de fiscale afhandeling van de kosten van het sportpark in meenemen. Over die toezegging hing een waas van onzekerheid. Om elke onzekerheid uit de weg te ruimen en te voorkomen dat het allemaal weer lang zou gaan duren, wilde Mulder een harde datum stellen. Uiteindelijk bleek de motie niet nodig, omdat de wethouder toezegde dat alle informatie half april op ligt, én dat alle voorstellen voor te nemen acties naar aanleiding van het SGP-onderzoek in de kadernota van juni meegenomen worden. Na enig debat bleek dit voor de SGP voldoende en daarom trok Mulder zijn motie in.

Motie 3: Vóór 1 augustus afspraken met sportverenigingen
Datzelfde gold ook voor de derde motie waarin het college werd opgeroepen om voor 1 augustus de afspraken met de verenigingen over de huur en daarin het raadbesluit van 25 maart 2004 te effectueren dat de verenigingen 50% van de huur betalen. De wethouder zegde toe dat ook deze zaken in het rapport van de gemeente in april, en in de kadernota van juni uit te werken.

Peanuts
Daarmee was de kous voor de SGP af. Ten minste, voor deze vergadering. Bij de discussie bleek wel dat alleen de VVD de SGP gedachte openlijk steunt dat verenigingen meer moeten gaan bijdragen. “Andere vereningen, zoals de tennisvereniging en de binnensport betalen naar verhouding veel meer. Maar bij het voetbal accepteren we tekorten en oplopende kosten. Dat kan zo niet langer”, zo verwoorde Dijkstra de visie van de VVD. Mulder gaf in zijn reactie naar de andere partijen aan dat er harde keuzes gemaakt moeten worden. Wat we hier bespreken over de verhoging van de huur voor verenigingen is werkelijk peanuts bij wat ons te wachten staat. Alle gemeenten, dus ook Scherpenzeel, moeten stevig gaan bezuinigen. We kunnen het ons niet meer permitteren om de kosten van het sportpark maar door de gemeenschap te blijven opbrengen.” De andere fracties reageerden hier niet op. Die discussie wordt dus vervolgd bij de kadernota in juni. De SGP is benieuwd of de raad echte keuzes durft te gaan maken.