3 maart 2010

SGP laakt financiele beleid Sportterrein De Bree 1

SGP laakt financiële beleid Sportterrein ´De Bree´ (1)

Datum: 03-03-2010

In 2007 heeft de gemeenteraad ruim € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de renovatie van het sportterrein ‘De Bree’. Nu de renovatie gereed is, wordt de gemeenteraad geconfronteerd met oplopende onderhoudskosten van het sportterrein. De SGP-fractie heeft hierover verschillende keren kritische vragen gesteld. Het college heeft tot nu toe onvoldoende duidelijkheid verschaft over dit dossier. Uit onderzoek van de SGP-fractie blijkt nu dat de gemeenteraad gebrekkige informatie heeft gehad over de onderhoudskosten. Ook blijkt dat de sportverenigingen te weinig betalen. De onderhoudskosten van het sportterrein zijn niet gedaald, maar 2,5 keer hoger geworden. Klik hier voor het volledige verslag van het onderzoek.

Onderzoek hard nodig
Verantwoord besteden van gemeenschapsgeld is een uitgangspunt van de SGP-fractie. Het besteden van miljoenen euro‘s aan de renovatie van het sportterrein was voor de SGP-fractie alleen aanvaardbaar als de onderhoudskosten van het sportterrein daardoor dalen. Bij een dergelijk project hoort ook het adequaat informeren van de raad door het college, zodat de raad zijn controlerende taak kan uitvoeren. De fractie was niet tevreden over de informatie van het college over dit dossier. Dat was voor de fractie aanleiding om een eigen onderzoek te beginnen.

Veel hogere onderhoudskosten
Na de renovatie zouden de onderhoudskosten van de velden lager worden. Nu blijkt echter dat de kosten ruim 2,5 keer zo hoog zijn dan in 2007 door het college werd aangegeven. Door de aanleg van kunstgrasvelden zou het onderhoud van het sportterrein goedkoper worden. Helaas blijkt dat deze kunstgrasvelden nu circa 2,5 keer duurder zijn in het onderhoud dan de gewone grasvelden. En het college laat nog steeds onzekerheid bestaan over de privatisering van het onderhoud, iets dat al lang geleden het plan was.

Onjuiste onderbouwing
Vanaf het eerste moment zijn de kosten voor het onderhoud onvoldoende onderbouwd. De ramingen van lasten en baten blijken nogal veranderlijk. Sommige kostenposten waren gebaseerd op aannames. In andere gevallen is uitgegaan van een te gunstig scenario. Andere kosten werden helemaal niet meegenomen, zoals onderhoudskosten voor kleedkamers en hekwerk.

Verenigingen betalen te weinig
De raad stelde al in 2006 dat de huur die de verenigingen betalen voor 50% kostendekkend moet zijn. De gebruiker betaalt immers. Deze doelstelling is niet gehaald. Op dit moment dekt de bijdrage van de verenigingen nog niet een derde van de kosten. Dit ondanks de herhaaldelijke toezeggingen van het college dat de besprekingen met de verenigingen vorderden. Er is tot op heden nog geen overeenstemming met de verenigingen over de nieuwe huur. Ook is er geen nieuwe beheersovereenkomst met de verenigingen gesloten. En dat terwijl de renovatie afgerond is.

Gebrekkige informatievoorziening
Bij herhaling heeft de SGP het college om opheldering gevraagd over de onderbouwing van de cijfers en de stand van zaken rond het beheer en onderhoud van het sportterrein. Uit dit onderzoek blijkt dat het college in diverse memo’s, raadsvoorstellen en mondelinge antwoorden aangaande ‘De Bree’ de gemeenteraad niet altijd voldoende en op tijd van de noodzakelijke informatie voorzag. Dit feitenonderzoek toont aan dat de kritische houding van de SGP-fractie aangaande dit plan van dit college en het vorige college terecht was.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met J. Mulder (johmag@orange.nl