22 april 2014

SGP, CDA en ChristenUnie bereiken akkoord

 

 

De partijen SGP, CDA en ChristenUnie in Scherpenzeel hebben een akkoord bereikt om samen als coalitiepartijen verder te gaan. Het akkoord, dat het motto draagt ‘Samen zorgen, Samen leven, Samen werken’, wordt de komende dagen besproken in de fracties van de drie partijen. Het coali-tieakkoord wordt op donderdag 24 april 2014 om 10.00 uur gepresenteerd in het gemeentehuis van Scherpenzeel.

Op woensdag 19 maart jl. kozen de inwoners van Scherpenzeel een nieuwe gemeenteraad. Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen werden pogingen ondernomen om te komen tot de vorming van een nieuwe coalitie. De partijen SGP, CDA en ChristenUnie hebben de afgelopen pe-riode overeenstemming bereikt over een coalitieprogramma dat het motto Samen zorgen, samen le-ven, samen werken draagt. Belangrijke speerpunten in dit coalitieakkoord zijn zorg, onderwijs, eco-nomie en woningbouw. De drie partijen zijn zich ervan bewust dat de rol van de overheid verandert en de interactie met de samenleving intensiveert. Daarvoor is een cultuuromslag nodig; van het ge-meentebestuur, van de gemeentelijke organisatie en van de samenleving. In het akkoord geven de drie partijen aan op welke manier zij – ieder vanuit eigen uitgangspunten en principes – hieraan in-houd willen geven in het belang van de gemeente Scherpenzeel in het algemeen en de inwoners in het bijzonder. SGP, CDA en ChristenUnie zien daarbij uit naar een goede en constructieve samenwer-king met alle partijen in de gemeenteraad.

Vervolg

Het coalitieakkoord wordt op donderdag 24 april 2014 om 10.00 uur gepresenteerd in het gemeen-tehuis van Scherpenzeel. Inwoners zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De drie partijen bieden het akkoord aan de gemeenteraad aan. Naar verwachting wordt het akkoord in de gemeenteraadsvergadering van 8 mei 2014 besproken. Tijdens die raadsvergadering worden ook de beoogde wethouders benoemd.