6 juni 2012

SGP blij met belangstelling en inbreng van inwoners

SGP blij met belangstelling en inbreng van inwoners

Datum: 06-06-2012

Over belangstelling had de SGP niet te klagen, op woensdag 30 mei op de jaarmarkt in Scherpenzeel. Veel mensen bezochten de stand voor vragen of zomaar een praatje. Ideeën werden opgeschreven en in de ideeënbus gedeponeerd. Ruim 130 personen namen de moeite om op een zestal stellingen te reageren met ‘eens’ of ‘oneens’. Soms vertegenwoordigde één persoon een heel gezin waarbij het gezinstandpunt gezamenlijk besproken werd. De organisatoren Gerard van Deelen en Arie de Jong: “De SGP-fractie is blij met de reacties van de Scherpenzelers. We bedanken iedereen voor zijn of haar reactie. De fractie wil de resultaten van deze actie graag betrekken bij discussies en standpuntbepaling in de gemeenteraad.”


 

 

 

Ideeënbus

 

Scherpenzelers zijn concreet en praktisch. Dat is af te leiden uit de ideeën die hun weg vonden naar de oranje melkbus die als ideeenbus fungeerde. Zomaar wat voorbeelden: ‘Leg een voetpad aan van de bushalte aan de rondweg naar de markstraat’; ‘Zorg voor betere aanduiding van wegen, vrachtauto’s voor de Brinkkanterweg rijden vaak verkeerd’; ‘Betere aanduiding blauwe zone nodig’; ‘Er wordt te hard gereden op Dorpstraat, daardoor gevaarlijke situaties en krijg je geen voorrang’; Vorm groenstrook bij Vermeerlaan om tot parkeerplaatsen’; Beter onderhoud openbaar groen nodig, zeker waar het grenst aan particulieren’, enzovoorts.
Uiteraard kan een fractie niet zomaar alles regelen. Wel vindt de fractie de suggesties zeer waardevol en gaat ze ermee aan de slag in de komende tijd.

 

Scherpenzeel vuurwerkvrij

 

Al meerdere keren heeft de SGP, bij monde van raadslid Gerard van Deelen, in de raad aangegeven de overlast, vervuiling, rommel en verspilling door vuurwerk bij de jaarwisseling beu te zijn. Ook in de landelijke politiek gaan soortgelijke stemmen op. Uit de peiling blijkt een redelijke steun voor deze gedachte: 34 % van de bezoekers was het met de stelling eens, terwijl 9 % aarzelde. Sommigen gaven aan dat men dan voor evenementen een uitzondering wilde.

 

Nachtrust belangrijk, zeven dagen per week

 

De SGP maakt er geen geheim van tegen luidruchtige evenementen te zijn die tot lang na middernacht doorgaan. Uiteraard spelen daarbij principiële overwegingen een rol wanneer het de zondagsrust betreft. Regelmatig stelt de partij dit aan de orde. Fractievoorzitter Johan Mulder deed dat bij de algemene beschouwingen. Gerard van de Deelen deed dat bij de evaluatie van het handhavingsbeleid. En de SGP zal dat onophoudelijk aan de orde blijven stellen. Maar er is meer. Ook op andere dagen geldt dat een gezonde nachtrust toch niet verstoord zou moeten worden door een feest dat tot in de kleine uurtjes doorgaat. Wel 84 % van de bezoekers bleek het met de stelling eens te zijn. De fractie voelt zich gesteund om op dit aambeeld te blijven hameren.

 

Ophaalpunt voor plastic zakken bij supermarkt

 

Nog zo’n praktisch punt. Scherpenzelers scheiden ijverig hun plastic afval. Lastig dat je die zakken alleen in het gemeentehuis en bij Methorst Milieu kunt ophalen. Commissielid Arie de Jong heeft dit al eens aangekaart in de commissie Grondgebied. Op onze stelling dat deze plastic zakken ook in de supermarkt af te halen moeten zijn, reageerde 96 % positief. ’t Zal voor de SGP niet zo moeilijk zijn het college van B&W te overtuigen dat dit maar overlegd moet gaan worden met de supermarkteigenaren.

 

Blauwe zone zes dagen per week

 

Een beperkte parkeerduur in het centrum in de blauwe zone geldt op dit moment op vrijdagmiddag en avond en op zaterdag. Het college van B&W is aan het evalueren hoe het verder moet. Uitbreiding van deze beperkte parkeerduur naar zes dagen per week in de blauwe zone heeft voor- en nadelen die zorgvuldig afgewogen moeten worden. Ruim de helft van de bezoekers (59 %) bleek tegen uitbreiding van de parkeerbeperking te zijn. De SGP-fractie wil dit graag meewegen bij de beoordeling van de plannen van het college. Maar ook de reactie van de winkeliers zullen meegewogen worden.

 

Uitbreiding bedrijventerrein voor werkgelegenheid


 

Dat behoud en uitbreiding van werkgelegenheid van groot belang is, zal iedereen begrijpen. Het Scherpenzeelse bedrijventerrein zit al jaren op slot. De SGP wil graag nadenken over uitbreidingsmogelijkheden. Om de leefbaarheid van ons dorp in de toekomst te garanderen. Uiteraard met behoud van het groene karakter van ons dorp. Veel mensen ondersteunen deze gedachte: 77 % van de bezoekers bleek het eens met bovenstaande stelling. 

Stop overlast van hondenpoep

 

Vorig jaar heeft de SGP aandacht gevraagd voor overlast door dit smerige verschijnsel. Inmiddels zijn er voorbereidingen getroffen om hiervoor beleid te maken. Mensen waarderen dit en wachten op concrete maatregelen. En als ruim 98 % van de bezoekers dit bevestigt, hoeft de SGP niets meer te zeggen.