13 april 2010

Schriftelijke vragen aan college over Lazy Sunday Afternoon Jazz in De Breehoek

Schriftelijke vragen aan college over ‘Lazy Sunday Afternoon Jazz’ in ‘De Breehoek’

Datum: 13-04-2010

Op zondagmiddag 28 maart j.l heeft in Kulturhus ‘De Breehoek’ een jazz-bijeenkomst plaats gevonden. De SGP-fractie vindt een dergelijke bijeenkomst op zondag niet gewenst, en heeft de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld:

Aan het college van burgemeester
en wethouders van Scherpenzeel,
Postbus 100
3925 ZJ Scherpenzeel

Onderwerp: lazy sunday afternoon jazz in de Breehoek

Scherpenzeel, 13 april 2010.


Geacht college,

Op zondagmiddag 28 maart j.l heeft in Kulturhus De Breehoek een jazz-bijeenkomst plaats gevonden onder de naam “lazy Sunday afternoon jazz”.

Onze fractie vindt een dergelijke bijeenkomst op zondag niet gewenst. Tijdens de vorming van het huidige college is afgesproken dat geen uitbreiding van het aantal evenementen op zondag zal plaats vinden. In verband hiermee hebben wij de volgende vragen aan uw college.

1. Bent u met ons van mening dat de genoemde jazz-bijeenkomst strijdig is met de gemaakte afspraak?

2. Heeft de programmaraad en/of de stichting de Breehoek met uw college vooraf contact gehad over deze bijeenkomst? En zo ja, wat is de reactie van uw college daarop geweest?

3. Heeft u over deze bijeenkomst contact gehad met de programmaraad en/of de stichting de Breehoek na 28 maart j.l.?

4. Wordt de jazz-bijeenkomst door de gemeente gesubsidieerd en zo ja, waarop is dat gebaseerd?

5. Welke stappen gaat uw college ondernemen om het organiseren van dergelijke evenementen op zondag voortaan te voorkomen?


Met vriendelijke groet,

Namens de SGP-fractie,
J.Mulder
Fluitekruidlaan 47
3925 SC Scherpenzeel