18 februari 2013

Schoner, mooier, veiliger

Schoner, mooier, veiliger

Datum: 18-02-2013

Een korte agenda met eenvoudige onderwerpen. De Scherpenzeelse raad presteerde het toch maar weer om daar nog ruim twee uur over te praten. Het is maar goed dat het aantal belangstellenden op de tribune zéér gering was. Het beeld van inwoners van het politiek bedrijf in het algemeen en sommige partijen in het bijzonder zou niet rooskleuriger geworden zijn. De SGP-fractie denkt dat de senioren in andere partijen teveel tijd hebben om de vergaderingen voor te bereiden. Daardoor gaat het als vanzelf lang duren. Gelukkig maar zijn de besluiten wél interessant voor de inwoners.  En daar gaat het om.

Koningsboom

Iedereen weet dat onze koningin afstand neemt van de troon. Raadslid Van Deelen vatte de koe gelijk maar bij de horens en stelde een officiële vraag aan het college om een koningsboom te planten ter gelegenheid van de kroning van Koning Willem Alexander. Hij had dit al afgestemd met de ‘Oranjevereniging’. Het college reageerde positief. Wethouder Van de Glind, die groenbeleid in de portefeuille heeft, zegde toe dit op te pakken, en uiteraard was het idee welkom bij onze burgemeester, mevrouw Colijn. Een beetje zurig reageerde Slappendel van het CDA. Van Deelen was namelijk 2 uur (!) te laat met het indienen van de vragen. Dat moet 24 uur van te voren. Vanwege dit ernstige probleem vond de CDA-er dat de vraag niet behandeld kon worden. De rest van de raad had daar geen moeite mee en was enthousiast.

Eindelijk hondepoepbeleid
We hebben er als fractie nooit een geheim van gemaakt dat overlast door hondepoep aangepakt moet worden. We hebben het regelmatig aangekaart, ook door middel van het houden van een enquête op de feestmarkt. Eindelijk is het er nu van gekomen. Wethouder Van de Glind presenteerde een plan om ons dorp schoner te houden. De maatregelen betreffen het aanwijzen van uitlaatgebieden, het verstrekken van plastic zakjes, het plaatsen van dispensers voor deze zakjes en bebording. Tevens zal er worden gehandhaafd door onze BOA. Van Deelen complimenteerde het college met het voorstel. Overigens ontving de SGP-er zelf ook complementen van de collega raadsleden voor de inspanningen op dit gebied. De SGP steunde een amendement van de GBS om niet het gehele grasveld van het park rond huize Scherpenzeel aan te wijzen als uitlaatgebied. De SGP hield zich bewust afzijdig toen de senioren in de raad los gingen over het al of niet handhaven en de capaciteit van de BOA.

Subsidie voor onze monumenten
Op aandringen van de raad heeft het college een oude subsidieregeling weer nieuw leven ingeblazen om verbouw aan gemeentelijke monumenten te subsidiëren. Het bedrag van de oude, nog steeds bestaande reserve is voldoende voor een lange reeks van jaren. De SGP vond dit een prima plan. Prima voor bewoners van monumenten die vaak geconfronteerd worden met de lasten van een dergelijk object, en prima voor ons dorp. We hebben als dorp een aantal prachtige monumenten en we hebben er allemaal belang bij dat deze goed onderhouden worden. De SGP steunde amendementen van CDA, GBS en DS om de regeling te verbeteren.

Veiligheidplan
De Scherpenzeelse raad stelt om de vier jaar een veiligheidsplan vast. Daarin worden de prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd. Het voorliggende plan kreeg veel kritiek in de commissievergadering van januari. De raad vond dat er te weinig prioriteit gegeven werd aan lokale aspecten, zoals overlast door jongeren enzovoorts. Mulder van de SGP had destijds in de commissie gezegd dat de het plan en de doelstellingen vooral concreter en duidelijker moesten worden. Anders is het ook niet te meten of we op de goede weg zijn. Na de commissievergadering is het beleidsstuk aangepast met de suggesties van de commissie. Het aldus geamendeerde voorstel kon de instemming van de SGP-fractie krijgen. Wel riep Mulder de burgemeester op de raad frequent - in ieder geval één keer per jaar, maar liefst vaker – te informeren over de voortgang en de resultaten. Dat zegde de burgemeester uiteindelijk toe. Ook bij dit punt voelde de SGP niet de minste noodzaak om zich te bemoeien met de senioren in de raad die zich weer lieten gaan over het al of niet handhaven en de capaciteit van de BOA.