13 april 2010

Scherpenzeel-Zuid

Scherpenzeel-Zuid

Datum: 13-04-2010

In de raadsvergadering van 8 april besprak de raad voornamelijk zaken die de ruimtelijke ordening betreffen. Planontwikkeling voor woningbouw in ‘Zuid’, het voorontwerp bestemmingsplan voor de uitbreiding van begraafplaats ‘Lambalgen’ en een startnotitie voor verbetering van het verkeer en vervoer in en om ons dorp.

Woningbouw
Het college wil concrete plannen gaan ontwikkelen voor de bouw van 250 woningen op het terrein van de voormalige Heijhorst en ten zuiden van de Koepellaan. Daarom lag een voorstel op tafel om ruim een ton budget vrij te maken om deze plannen uit te gaan werken. De raad was unaniem van mening dat het college groen licht moet krijgen voor verdere planvorming in Zuid. Wel had de raad kritiek op het gevolgde proces, enkele onderdelen van het plan en de uitgangpunten voor de ontwikkeling. Van Vreeswijk: “Dit proces verdient niet de schoonheidsprijs. De raad is onvoldoende betrokken geweest bij het formuleren van de uitgangspunten. Verder is de invulling van het plan en de plangrens arbitrair en verdient verbetering. Verder moeten de categorieën te bouwen woningen getoetst worden aan het provinciale beleid.” De SGP steunde ook het amendement van de VVD waarin aanvullende uitgangspunten en randvoorwaarden werden gedefinieerd. Concrete punten uit het amendement, dat raadsbreed gesteund werd, betroffen onder andere de categorieën woning (30% sociale sector, 10% vrije sector, toetsing aan lokaal woningbehoefte onderzoek), de ontsluiting en de financiële opbrengst van het totale project. In het huidige plan van het college is de ontsluiting van de nieuwe wijk geregeld via de bestaande straten. Het amendement stelt dat het college onderzoek moet doen naar verbetering op dit punt. De SGP had hiervoor al in de commissievergadering in maart aandacht gevraagd. Over de gestelde opbrengst als kader (5 miljoen euro) was de SGP enigszins terughoudend. Van Vreeswijk: “Bedenk dat de gemeente slechts voor een deel eigenaar is van de gronden in het gebied. Een dergelijke opbrengst lijkt niet reëel maar als inspanningsverplichting kan de SGP dit uitgangspunt wel steunen.”

Uitbreiding begraafplaats Lambalgen
Uitbreiding van de begraafplaats is hard nodig. Daarom heeft de gemeente een deal gesloten met de Van Rootselaargroep. Deze ontwikkelaar gaat achter de bestaande begraafplaats woningen bouwen en financiert tevens de aanleg van de uitbreiding van de begraafplaats. Dit alles is vastgelegd in het voorontwerp bestemmingsplan. Hiermee is er voor de komende 15 jaar voldoende ruimte voor begraven. Van Vreeswijk gaf aan dat zijn partij het een prima plan vond. Hij bracht een drietal aspecten naar voren. In de eerste plaats vroeg hij de wethouder om in het bestemmingsplan ruimte te scheppen voor uitbreiding van de aula. Die aula is geen eigendom van de gemeente, maar volgens de SGP-er zou de gemeente planmatig mee moeten werken aan een verbetering van de huidige situatie. Inwoners van Scherpenzeel geven regelmatig aan dat de huidige accommodatie te klein is. Daarnaast vroeg Van Vreeswijk aandacht voor de uitbreidingsmogelijkheden na 15 jaar en voor de aanleg van parkeermogelijkheden. Ander partijen zoals de CU brachten dit ook naar voren. Wethouder De Ridder was niet heel happig om de raad tegemoet te komen ten aanzien van de aula, het parkeren en de toekomstige uitbreiding. Uiteindelijk zegde hij toe dat in een dit jaar te verschijnen nota over begraven en begraafplaatsen in Scherpenzeel deze zaken meegenomen zullen worden.

Verkeer en vervoer
Dat er zich teveel verkeer door het centrum van Scherpenzeel wurmt, weet iedereen. Daarom komt het college dit jaar met een plan om de verkeers- en vervoerssituatie in het dorp te verbeteren. Voor de planvorming moest de raad een budget beschikbaar stellen. Van Vreeswijk vond de startnotitie een prima stuk en vroeg nog eens aandacht om vooral parkeren in het oostelijk deel van het centrum erbij te betrekken. De SGP ziet de discussie en verdere planvorming met belangstelling tegemoet en draagt daar graag een steentje aan bij.