3 oktober 2016

Scherpenzeel wordt weer een stukje mooier

 

Het is niet makkelijk samen te vatten, die lange vergadering van de raad op 29 september jl. Feit is wel dat het vooral over ruimtelijke ordening ging en de raad redelijk eensgezind was. Redelijk dan. Uitzonderingen bevestigen de regel. Er is altijd een mogelijkheid tot ontstaan van verwarring.

Grondexplotaties: Prima resultaat, maar Wetro terrein heeft adempauze nodig

De raad behoort regelmatig de grondexploitaties opnieuw vast te stellen. De exploitatie van gronden die de gemeente in ontwikkeling heeft of gaat nemen vertoond een positieve trend. Daar zijn we blij mee. Ook het plan op de locatie van de voormalige Bruinhorstschool geeft nu een verwacht positief resultaat. Hoe dit besluit tot stand is gekomen, is te lezen in het verslag van de raad van 30 juni 2016.

Het raadsvoorstel betrof echter ook een verlies van bijna 2 ton op het voormalige ‘Wetro’-terrein aan de Nieuwstraat. Het college had in principe een deal met een ontwikkelaar. Het verlies, overigens veel lager dan de raad al jaren verwachtte, lag verschillende fracties wat zwaar op de maag. Echter, voordat de SGP een definitief oordeel geveld had, bleek er vlak voor de raadsvergadering een nieuwe ontwikkeling in het spel, met een mogelijk gevolg voor de exploitatie. Er is belangstelling van een andere kandidaat voor het perceel.

Gezien deze ontwikkeling vond de SGP-fractie het vanzelfsprekend om even een pas op de plaats te maken, en wethouder Van Dijk een maandje de tijd te geven om de nieuwe ontwikkelingen te bestuderen. Er dient een afweging gemaakt te worden tussen de huidige deal inclusief de verwekte verwachtingen en het voorstel van de nieuwe kandidaat. De wethoude moet de tijd krijgen om te beoordelen of dat voorstel reëel is. Die suggestie nam de wethouder over en daarom kon voor een amendement van de VVD gestemd worden. Belangrijk voor de SGP is dat de wethouder het initiatief houdt, de raad  moet niet op de stoel van de wethouder gaan zitten.

Weijdelaer: Blij zijn met wat we nu hebben in plaats van roeptoeteren

De ontwikkeling van plan ‘Weijdelaer’ rond ‘Huis in de Wei’ duurt heel lang. Niet ongebruikelijk voor plannen rond wonen en zorg in het centrum van een dorp. Complicerend is dat de gemeente geen eigenaar is van de gronden, en afhankelijk is van Woonstede en de zorginstellingen. In de achterliggende jaren is er veel onzekerheid geweest in zorgland. Je kunt als gemeente van alles willen maar als de zorgpartijen aarzelen, of zelf helemaal niet meer in Scherpenzeel willen opereren (wat in veel plaatsen gebeurd is), dat kun je niet veel. Aan de orde was nu de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan.

De raad verwierp met een duidelijke meerderheid de amendementen en motie van GBS. Die partij, die op andere dossiers wél een betrouwbare overheid eist, wilde hier nu op het laatste moment de spelregels aanpassen. Door meer parkeerplaatsen te vragen, de woningen te bestemmen als ‘maatschappelijk’, en een veel te hoge ‘klimaatnorm’ (meer dan de wet vraagt) te stellen.

Volgens de SGP zijn tegen deze voorstellen meerdere bezwaren in de brengen. Belangrijkste waren deze:

  1. Dit plan bevatte geen nieuws. Jaren en jaren geleden zijn er al afspraken gemaakt over het plan, over de parkeernorm, en over de inrichting van het gebied. De raad is daar ook al jaren en jaren bij betrokken. Dan moet je als overheid nu betrouwbaar zijn, en je houden aan de afspraken.
  2. Extra parkeerruimte zou geweldig zijn. Gezien de afspraken zou dat alleen tegen hoge kosten voor de gemeente zijn. Er is bovendien nauwelijks ruimte om grond aan te kopen. En we moeten zeker niet het parkeerprobleem van de supermarkt oplossen terwijl de eigenaar (nog) niet meedoet in dit plan.
  3. De bestemming ‘maatschappelijk’ kan niet gegeven worden aan woningen waarin mensen wonen niet aangewezen zijn op voortdurende zorg en toezicht. Daarover is de jurisprudentie duidelijk. Bovendien zou dit een schending zijn van de afspraken met Woonstede. Natuurlijk ondersteunt de SGP-fractie het streven om goede afspraken te maken met Woonstede om te zorgen dat deze woningen beschikbaar blijven voor de groep mensen waarvoor ze bedoeld is: ouderen en minder validen.

Mestverwerking: Prima initiatief

De firma Berkhof had een verzoek tot bestemmingsplanwijziging voor hun bedrijf aan de Stationsweg aangevraagd, om mestverwerking te kunnen beginnen. Een prima initiatief, waar boeren mee gebaat zijn en waarmee aan de normen van de overheid voldaan wordt. De raad ging unaniem akkoord. Voor een gedetailleerde beschrijving, verwijzen we naar de bijdrage van commissie-lid Van Ekeren.

Grondstoffenbeleidsplan: Noodzakelijk en haalbaar

Afval is grondstof. Zo ziet de overheid dat. In de toekomst moet zelfs alle afval hergebruikt kunnen worden. Daarom verplicht de landelijke overheid gemeenten om beleid te maken om de hoeveelheid restafval te reduceren. De maatregelen komen er op neer dat in de toekomst extra betaald moet worden als teveel restafval wordt aangeboden via de container (diftar), maar dat ook bij goede afvalscheiding het tarief omlaag kan. De kern van de bijdrage van de SGP is als volgt samen te vatten:

  1. Dit beleid heeft de instemming van de fractie. Het is goed restafval zoveel mogelijk te beperken.
  2. Restafval niet afrekenen op gewicht. Hiermee zijn grotere huishoudens de klos.
  3. Dit nieuwe beleid moet resulteren in een lager tarief voor de afvalstoffenheffing. Goed gedrag moet worden beloond.
  4. Het beleid moet helder gecommuniceerd worden.

Verder vindt de fractie het een gebrek dat huishoudens Scherpenzeel moeten betalen voor restafval en groen bij de milieustraat. In omliggende gemeenten is dit veelal gratis. Naar de mening van de fractie is zo’n voorziening een verklaring van het succes in die gemeenten van het nieuwe afvalbeleid. Daarom diende de SGP een motie in die door de raad (exclusief CDA) werd gesteund om een onderzoek te doen naar gratis aanbieden van geringe hoeveelheden (rest)afval door huishoudens. Als het namelijk echt zo is dat we “op een goudmijn zitten van grondstoffen”, en als het echt zo is “dat afval grondstof is”, dan moet dat ook blijken uit de opbrengsten, en dus moet dat blijken uit de mogelijkheden voor gratis afvalverzameling. We horen er graag meer over.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit: Nuchterheid en extra aandacht voor reclame

Aan de orde was het nieuwe beleid voor welstand en reclame. Simpel gezegd de regels waaraan uitbreidingen en veranderingen in bestaande wijken en het buitengebied moeten voldoen. Het doel is om het mooie aanzien van ons dorp in stand te houden. Natuurlijk hanteert de gemeente verschillende regels in verschillende wijken. In een woonwijk is anders dan de centrumroute. En het buitengebied vraagt een andere benadering dan het industrieterrein.

De SGP stemde in met het voorgenomen beleid. Een pluspunt van het nieuwe beleid is dat de regels eenvoudiger zijn geworden. Verder is nuchterheid belangrijk:

  • Een wat hoger gebouw bouwen is niet erg, het hangt heel erg af waar je bouwt: op industrieterrein of naast seniorenwoningen;
  • Aan al te bijzondere architectonische hoogstandjes hebben we in Scherpenzeel geen behoefte aan;
  • Het moet burgers en ondernemers niet op kosten jagen.

De SGP is verder groot voorstander van een terughoudend reclamebeleid waarin grove en aanstootgevende zaken tegengegaan wordt. Dit werd netjes verwoord in een GBS amendendement, medeondertekend door de SGP, en gesteund door de hele raad. Als fractie hebben we bepelit dat dit dan moet vertaald worden naar de APV om het te kunnen handhaven. De wethouder zegde dit toe.

Verkeersituatie bij Korenmaat: Veiligheid voorop

Het college heeft de verkeersituatie bij de nieuwe Korenmaatschool geëvalueerd. Uit reacties van ouders, buurtbewoners en schoolleiding bleek dat de situatie aanpassing behoeft. Dat betreft dan niet alleen het verwijderen van de paaltjes bij de oostelijke ontsluiting, maar ook het verbeteren van oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers, enzovoorts.

Wat de SGP betreft mag het college zo snel mogelijk actie ondernemen om de ergste pijnpunten op te lossen, om vervolgens andere structurele maatregelen te nemen. De CU kwam echter met een gedetailleerde motie over alle te nemen maatregelen. Misschien kwam het doordat het een beetje laat was, of doordat de motie van de CU erg gedetailleerd was, misschien ook door de inleidende opmerkingen, maar hoe dan ook, er ontstond verwarring en discussie, terwijl iedereen eigenlijk dezelfde mening was toegedaan: “veiligheid voorop”. Burgemeester Visser maakte op een verstandige manier eind aan de discussie door te verzoeken de motie aan te houden en als college even de tijd te krijgen om de maatregelen op een rijtje te zetten. Waarvan akte. Wordt vervolgd.